43

Vajtswv yog tus uas txhiv

  1Yakhauj 'e, nimno Yawmsaub uas tsim koj,
   Yixayee 'e, tus uas puab koj, hais li no tias,
  “Tsis txhob ntshai,
   rau qhov kuv twb txhiv koj lawm.
  Kuv hu koj raws li koj lub npe.
   Koj yog kuv tug.
  2Thaum koj hla dej kuv yuav nrog nraim koj,
   thaum koj hla tus niag dej,
   dej yuav tsis nyab koj,
  thaum koj hla hluavtaws,
   koj yuav tsis kub hnyiab,
   thiab nplaim taws yuav tsis kub koj.
  3Vim kuv yog Yawmsaub, yog koj tus Vajtswv,
   kuv yog tus Dawb Huv hauv cov Yixayee
   thiab yog koj tus cawmseej.
  Kuv muab Iyi ua cov nqe txhiv koj
   thiab muab Khuj thiab Xenpa pauv koj.
  4Vim kuv qhov muag saib koj tsim txiaj
   thiab vim koj muaj koob meej
   thiab kuv hlub koj,
  kuv thiaj muab neeg pauv koj,
   thiab muab tej haiv neeg pauv koj txojsia.
  5Tsis txhob ntshai, vim kuv nrog nraim koj,
   kuv yuav coj koj tej tub ki
   tawm sab hnub tuaj los
  thiab yuav qaws koj
   tawm sab hnub poob los.
  6Kuv yuav hais rau sab ped tias,
   ‘Cia li tso lawv,’
  thiab hais rau sab nrad tias,
   ‘Tsis txhob tav lawv.’
  Cia li coj kuv cov tub tawm deb deb li los,
   thiab coj kuv cov ntxhais
   tawm qab ntuj kawg los,
  7yog txhua tus uas raug hu raws li kuv lub npe,
   yog cov uas kuv tsim rau kuv tau koob meej,
   yog cov uas kuv tau puab thiab tsim cia.”

  8Cia li coj cov uas muaj qhov muag
   los tsis pom kev,
  cov uas muaj qhov ntsej
   los tsis hnov lus tawm los.
  9Cia ib tsoom tebchaws sawvdaws
   sau zog tuaj ua ke,
   thiab cia ib tsoom neeg tuaj txoos ua ke.
  Hauv nruab nrab lawv muaj leejtwg tau qhia
   tej no thiab piav tej uas dhau los lawd
   rau peb mloog?
  Cia lawv coj lawv tej timkhawv tuaj nres lawv,
   thiab cia luag tau hnov thiab hais tias,
   “Muaj tseeb tiag.”
  10Yawmsaub hais tias, “Nej ua kuv li timkhawv,
   thiab ua kuv tus tub qhe
   uas kuv xaiv cia lawd,
  kom nej thiaj li paub thiab ntseeg kuv,
   thiab nkag siab tias,
   kuv yog tus ntawd ntag.
  Ua kuv ntej tsis muaj ib tug timtswv twg
   uas yog muab txua tshwm los,
   thiab ua kuv qab kuj yuav tsis muaj li.
  11Kuv mas kuv thiaj yog Yawmsaub,
   dhau kuv lawm tsis muaj
   dua ib tug cawmseej.
  12Kuv yog tus qhia nej paub,
   cawm nej dim, piav nej mloog,
  tsis muaj dua ib tug vajtswv twg
   nyob hauv nej.
  Thiab nej yog kuv li timkhawv.”
   Yawmsaub hais li no ntag.
  13“Kuv yog Vajtswv, thiab txij no mus
   kuv yeej yog tus Vajtswv ntawd,
  tsis muaj ib tug twg tso dim tau
   hauv kuv txhais tes.
  Kuv ua yam haujlwm twg,
   leejtwg yuav tav tau?”

  14Yawmsaub, yog tus uas txhiv nej,
   yog tus Dawb Huv hauv cov Yixayee
   hais li no tias,
  “Vim yog saib rau nej
   kuv yuav xa tub rog mus rau Npanpiloo,
  thiab coj cov Kheedia ntawd
   caij lub nkoj uas lawv khav ntxhias
   khiav tawm hauv lawv lub tebchaws.
  15Kuv yog Yawmsaub,
   yog nej tus uas Dawb Huv,
  yog tus uas tsim Yixayee,
   thiab yog nej tus vajntxwv.”
  16Yawmsaub uas tsim txojkev
   rau hauv hiavtxwv,
  thiab rhawv kev rau hauv
   dej hiavtxwv uas tob kawg,
  17yog tus uas coj cov tsheb ua rog
   thiab tej nees, thiab pab tub rog
  thiab cov tub rog siab loj siab tuab tawm los,
   es lawv txawm pw tag sawv tsis taus los,
  lawv ploj tag yam li tus teeb xeeb
   uas muab tua kiag, nws hais li no tias,
  18“Tsis txhob nco txog
   tej uas dhau tag los lawd,
   tsis txhob tshuaj saib tej qub thaum ub.
  19Saib maj, kuv tabtom ua ib yam tshiab,
   twb tshwm los lawm, nej tsis pom lov?
  Kuv yuav rhawv ib txojkev
   rau hauv tebchaws moj sab qhua,
  thiab ua kom muaj tej hav dej
   rau hauv ntuj nrag teb do.
  20Tej tsiaj qus yuav hwm kuv,
   tsis hais hma thiab noog ntxhuav,
  vim kuv pub dej rau hauv
   tebchaws moj sab qhua,
   ua hav dej rau hauv ntuj nrag teb do,
  yog pub dej rau haiv neeg
   uas kuv xaiv cia lawm haus,
  21yog haiv neeg uas kuv tsim los rau kuv,
   xwv thiaj li qhia tej uas tsim nyog qhuas kuv.

  22“Au Yakhauj 'e, txawm li ntawd
   los koj tsis tau hu thov kuv,
  au Yixayee 'e, koj tsis tau
   txog siav rau kuv kiag li.
  23Koj tsis tau coj koj tej yaj tuaj
   hlawv xyeem rau kuv,
   koj tsis tau tua tsiaj xyeem hwm kuv.
  Kuv tsis tau cia koj ris lub nra hnyav
   uas xyeem qhov txhia chaw rau kuv,
  thiab tsis tau cia koj khwv
   txog qhov uas hlawv roj ntoos tsw qab.
  24Koj tsis tau rho nyiaj
   yuav tauj qaib qab zib rau kuv,
  lossis muab tej roj hlawv xyeem
   ua rau kuv txaus siab.
  Tiamsis koj muab koj lub txim
   ua lub nra hnyav rau kuv ris,
  thiab koj ua rau kuv txog siav
   txog koj tej kev txhaum.

  25“Kuv mas kuv yog tus uas rhuav
   koj tej kev fav xeeb vim yog saib rau kuv,
  thiab kuv yuav tsis cim ntsoov
   koj lub txim cia.
  26Cia li hais koj tej keeb puam rau kuv mloog,
   wb cia li sib cam.
  Koj cia li hais tuaj xwv thiaj tshuaj tau tias
   koj ua raug cai.
  27Koj thawj leej txiv thaum ub
   yeejlos ua txhaum muaj txim,
  thiab cov uas pab koj hais plaub
   kuj fav xeeb rau kuv.
  28Yog li no kuv thiaj muab cov thawj
   hauv lub chaw pe kuv rhuav ntsej muag,
  kuv muab Yakhauj cais
   kom raug kev puam tsuaj tag,
   thiab muab Yixayee cob rau luag thuam.”