43

Ziouv Njoux Ninh Nyei Baeqc Fingx

  1O Yaakopv aac, zeix meih daaih wuov dauh,
  O I^saa^laa^en aac, nanv meih daaih nyei Ziouv,
   ih zanc hnangv naaiv nor gorngv,
  “Maiv dungx gamh nziex weic zuqc yie zuoqc meih nzuonx daaih aqv.
   Yie ziux meih nyei mbuox heuc meih.
   Meih benx yie nyei mi'aqv.
  2Meih jiex wuom nyei ziangh hoc,
   yie caux meih yiem.
  Meih jiex ndaaih,
   ndaaih nyei wuom yaac maiv yiemx meih.
  Meih yangh douz jiex,
   meih maiv zuqc douz buov,
   douz-mbietc yaac maiv zieqc meih.
  3Weic zuqc yie se Ziouv, meih nyei Tin-Hungh,
   se I^saa^laa^en nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh, meih nyei Njoux Ziouv.
  Yie zorqv I^yipv zoux zuoqc meih nyei jaax-zinh,
   yaac zorqv E^ti^o^bie caux Se^mbaa longc tiuv meih.
  4Weic zuqc ziux yie nyei m'zing mangc, meih se jaaix haic.
   Yie taaih meih yaac hnamv meih.
  Yie ziouc zorqv mienh longc tiuv meih,
   yaac zorqv ziex fingx mienh yienc meih nyei maengc.
  5Maiv dungx gamh nziex weic zuqc yie caux meih yiem.
   Yie oix dorh meih nyei zeiv-fun yiem dong bung daaih,
   yaac yiem fai bung dorh meih nyei mienh daaih gapv zunv.
  6Yie oix mbuox baqv bung, ‘Bungx ninh mbuo maah!’
   Yaac oix mbuox naamh bung, ‘Maiv dungx nzaeng ninh mbuo.’
  Yie oix dorh yie nyei dorn mbuo yiem go nyei daaih,
   yaac yiem lungh gorn dorh yie nyei sieqv nzuonx,
  7se da'faanh gan yie nyei mbuox heuc nyei mienh,
   dongh yie zeix daaih weic bun yie duqv njang-laangc,
   se yie nanv daaih zeix daaih nyei mienh.’

I^saa^laa^en Se Tin-Hungh Nyei Zorng-Zengx Mienh

  8Oix zuqc dorh maaih m'zing mv baac maengh nyei,
   maaih m'normh mv baac ndung nyei mienh cuotv daaih.
  9Maanc guoqv mienh oix zuqc gapv zunv,
   zuangx fingx oix zuqc lomh nzoih daaih.
  Yiem ninh mbuo mbu'ndongx maaih haaix dauh jaa-ndaangc gorngv naaiv deix sic
   yaac gorngv jiex daaih nyei sic bun yie mbuo muangx?
  Bun ninh mbuo dorh ninh mbuo nyei zorng-zengx mienh cuotv daaih bun cing ninh mbuo horpc,
   mienh ziouc muangx haiz yaac gorngv, “Naaiv za'gengh zien nyei.”
  10Ziouv gorngv, “Meih mbuo se yie nyei zorng-zengx mienh,
   yaac zoux yie nyei bou, dongh yie ginv wuov dauh,
  weic bun meih mbuo haih hiuv duqv yaac sienx yie,
   yaac mengh baeqc yie se Ziouv.
  Cuotv liuz yie maiv maaih ganh dauh zienh.
   Zinh ndaangc maiv maaih, nqa'haav yaac maiv maaih.
  11Yie, se yie ganh, zoux Ziouv.
   Cuotv liuz yie maiv maaih ganh dauh Njoux Ziouv.
  12Yie bun meih mbuo hiuv,
   yaac njoux meih mbuo yaac gorngv mbuox meih mbuo,
   se yie, maiv zeiz yiem meih mbuo mbu'ndongx nyei nyiec nyei zienh.”
  Ziouv gorngv, “Meih mbuo zoux yie nyei zorng-zengx mienh,
   yie se Tin-Hungh.”
  13Yiem loz! hnoi daaih yie m'daaih yietc liuz zoux Tin-Hungh.
   Maiv maaih haaix dauh haih njoux mienh biaux ndutv yie nyei buoz.
   Yie zoux nyei haaix nyungc, maiv maaih haaix dauh haih goiv yienc.

Mbaa^mbi^lon Oix Buangh Nyei Sic

  14I^saa^laa^en nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh,
   dongh Zuoqc Meih Mbuo Wuov Dauh Ziouv, hnangv naaiv nor gorngv,
  “Weic meih mbuo nyei gorn yie paaiv jun-baeng guanh mingh Mbaa^mbi^lon,
   mborqv baaic ninh mbuo nyei yietc zungv zingh gaengh,
  Mbaa^mbi^lon Mienh njien-youh heuc nyei qiex ziouc tiuv benx nzauh nyiemv nyei qiex.
  15Yie se Ziouv, meih mbuo nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh,
   dongh Zeix I^saa^laa^en Wuov Dauh, meih mbuo nyei Hungh Diex.”
  16Ziouv hnangv naaiv nor gorngv.
   Ziouv koi tong koiv nyei jauv,
   koi diuh jauv yiem domh wuom gu'nyuoz.
  17Ninh bun mborqv jaax nyei cie caux maaz,
   bun jun-baeng caux mborqv jaax henv nyei baeng cuotv daaih.
  Ninh mbuo bueix njiec, yietc liuz maiv haih jiez sin.
   Ninh mbuo zutc nzengc, hnangv dang-cov nyei douz daic nor.
  18Ziouv hnangv naaiv nor gorngv,
  “Maiv dungx jangx jiex daaih nyei sic,
   yaac maiv dungx nzamc loz-hnoi nyei jauv.
  19Mangc maah! Yie oix zoux yietc nyungc siang-sic,
   ih zanc cuotv daaih aqv. Meih mbuo maiv buatc fai?
  Yie oix yiem deic-bung-huaang koi jauv,
   yaac bun deic-bung-haanz cuotv ndoqv.
  20Lomc nyei hieh zoih oix taaih yie,
   hieh juv caux norqc lorh torh yaac taaih yie,
  weic zuqc yie bun deic-bung-huaang maaih wuom,
   yaac bun deic-bung-haanz maaih ndoqv,
   weic bun yie nyei baeqc fingx, yie ginv daaih nyei mienh, maaih wuom hopv,
  21se weic yie ganh zeix daaih nyei mienh.
   Ninh mbuo ziouc haih ceng yie.

I^saa^laa^en Nyei Zuiz

  22“O Yaakopv aac, maiv gunv hnangv naaic meih corc maiv heuc yie.
   O I^saa^laa^en aac, meih maiv weic yie diev kouv yietc deix.
  23Meih maiv dorh ba'gi yungh daaih ziec yie,
   yaac maiv longc meih ziec nyei ga'naaiv taaih yie.
  Yie maiv bun meih weic fongc horc nyei ga'naaiv kouv,
   yaac maiv zanc-zanc tov hung bun meih kouv haic.
  24Meih maiv longc nyaanh maaiz gamh ziex bun yie,
   fai longc ziec nyei ga'naaiv nyei hmei bun yie buangv hnyouv.
  Daaux nzuonx meih bun yie weic meih nyei zuiz kouv,
   meih zoux dorngc baamz nyei zuiz bun yie za'gengh kouv haic.
  25“Kungx maaih yie weic ganh
   sortv guangc meih zoux dorngc nyei sic,
   yaac maiv jangx meih nyei zuiz.
  26Wetv cuotv jiex daaih nyei sic bun yie muangx,
   bun mbuo lomh nzoih daaih luonx.
   Gunv gorngv meih nyei jauv bun cing meih maiv dorngc.
  27Meih nyei daauh dauh ong-taaix-ngaeqv baamz zuiz.
   Meih nyei bieiv zeiv yaac ngaengc yie.
  28Yie oix bun yiem singx dinc zoux hlo wuov deix maaih uix,
   zorqv Yaakopv jiu bun zuqc mietc nzengc,
   yaac bun I^saa^laa^en zuqc mienh huotv.