5

Ua piv lus hais txog lub vaj txiv hmab

  1Cia kuv hu nkauj rau tus uas kuv nyiam,
   yog zaj nkauj hais txog nws lub vaj txiv hmab.
  Tus uas kuv nyiam muaj lub vaj txiv hmab
   nyob saum lub roob uas av zoo heev.
  2Nws ncaws thiab khaws tej pob zeb huvsi
   thiab cog tej txiv hmab uas zoo kawg rau hauv,
  nws ua tsev zov rau hauv nruab nrab
   thiab txaug ib lub qhov zeb los
   tsuam kua txiv hmab hauv lub vaj.
  Nws vam tias yuav txi cov txiv hmab nyeg
   tiamsis txi cov txiv hmab qus xwb.

  3Nimno nej cov uas nyob hauv Yeluxalees
   thiab nej cov neeg Yuda 'e,
  thov nej cia li txiav txim rau kuv
   thiab kuv lub vaj txiv hmab.
  4Tseem tshuav dabtsi uas kuv tsis tau ua
   rau kuv lub vaj txiv hmab?
  Thaum kuv twb vam tias
   yuav txi cov txiv hmab nyeg,
   ua li cas tsuas txi cov txiv hmab qus xwb?
  5Nimno kuv yuav hais rau nej paub tias
   kuv yuav ua li cas rau kuv lub vaj txiv hmab.
  Kuv yuav rhuav tej laj kab pos pov tseg,
   mas tsiaj txhu yuav muab noj tag,
  thiab kuv yuav muab ntsa vaj tsoo pob tag
   mas lub vaj yuav raug muab tsuj liamsim tag.
  6Kuv yuav ua kom lub vaj nyob do cuas cia,
   tsis muaj leejtwg yuav tav tej ceg
   thiab npoog av rau,
  mas yuav tuaj pos kaus ntsaj pos kaus ntsim.
   Kuv yuav txwv tej huab
   kom tsis txhob tso nag los rau hauv.
  7Rau qhov Yawmsaub uas muaj hwjchim loj
   kawg nkaus lub vaj txiv hmab yog cov Yixayee,
  thiab cov ntoo uas Yawmsaub txaus siab rau
   yog cov neeg Yuda,
  thiab nws vam tias lawv yuav ua ncaj ua ncees,
   tiamsis ua ciav lawv tsuas yog
   ua nqaij ntuag ntshav nrog,
  nws vam tias yuav muaj kev ncaj ncees
   tiamsis ua ciav tsuas muaj
   suab hu kom mus pab.

Cov uas ua phem yuav raug txom nyem

  8Nej cov uas ua tsev ib lub txuas rau ib lub
   thiab ua teb ib daim txuas rau ib daim
   tsis tshuav av seem li lawm,
  nej yuav raug txom nyem lauj!
   Nej yuav nyob ua twm zeej twm kawv
   hauv lub tebchaws xwb.
  9Yawmsaub uas muaj hwjchim loj kawg nkaus
   tau hais tawv tawv rau kuv hnov tias,
  “Muaj tseeb tiag tiag li,
   yuav muaj ntau lub tsev nyob do cuas cia,
  tej lub tsev loj zoo nkauj
   yuav tsis muaj neeg nyob hauv,
  10rau qhov ib daim teb txiv hmab
   uas txaus kaum nkawm nyuj laij ib hnub
   tsuas yog tau ib npa kua txiv hmab xwb,
  thiab cog ib haumaw noob
   tsuas yog sau tau ib efa xwb.”
  11Cov uas sawv ntxov tsaus ntuj nti
   mus huas cawv
  thiab nyob haus txog ib tag hmo
   qaug cawv plhu liab ploog
   yuav raug txom nyem lauj!
  12Thaum lawv noj haus lawv muaj
   nkauj nog ncas me nkauj nog ncas loj,
  muaj nruas npuaj thiab raj ntsaws
   thiab muaj cawv,
  tiamsis lawv tsis quav ntsej
   Yawmsaub tej haujlwm thiab tsis xav txog
   tej uas nws txhais tes ua.
  13Vim li no kuv haiv neeg
   thiaj li poob tebchaws vim yog tsis paub kuv,
  lawv cov uas muaj meej kuj tuag tshaib,
   ib tsoom pejxeem kuj nqhis qhuav siab qhawv.
  14Vim li no tub tuag teb tshaib nqhis zuj zus,
   rua ncauj loj tshaj plaws,
  mas Yeluxalees cov uas muaj meej
   thiab ib tsoom pejxeem nqes rau hauv,
  yog cov neeg hauv lub nroog
   thiab cov uas zoo siab xyiv fab
   ua lomzem rau hauv.
  15Neeg yuav poob qes
   thiab yuav raug txo hwjchim,
  thiab cov uas khav theeb
   yuav raug txo kom qes.
  16Tiamsis Yawmsaub uas muaj hwjchim
   loj kawg nkaus yuav raug qhuas ntxhias
   vim yog nws txiav txim ncaj,
  Vajtswv tus uas dawb huv
   kuj qhia nws kev dawb huv tshwm los
   vim yog nws ua ncaj ncees.
  17Menyuam yaj yuav nrhiav noj qhov ntawd
   ib yam li yog nws lub tshav zaub,
  thiab tej tsiaj uas rog thiab tej menyuam tshis
   yuav nrhiav noj hauv tej chaw uas pob tag.

  18Cov uas siv tej lus dag hai kev phem los,
   thiab hai lub txim los yam nkaus li xuas hlua
   hai tsheb nyuj, yuav raug txom nyem lauj!
  19Lawv hais tias, “Cia Vajtswv maj nroos,
   cia nws kavtsij ua nws tej haujlwm
   kom peb thiaj tau pom.
  Cia tej uas Yixayee tug Tswv uas Dawb Huv
   tau npaj tseg lawm los ze, thov kom los,
   kom peb thiaj tau paub.”
  20Cov uas hu qhov phem ua qhov zoo,
   thiab hu qhov zoo ua qhov phem,
  thiab muab qhov tsaus ntuj ua qhov kaj
   thiab muab qhov kaj ua qhov tsaus,
  thiab muab qhov iab ua qhov qab zib
   thiab muab qhov qab zib ua qhov iab,
   yuav raug txom nyem lauj!
  21Cov uas nws xam pom tias nws ntse,
   thiab cov uas nws pom tias nws paub qabhau
   yuav raug txom nyem lauj!
  22Cov uas haus cawv ua tau
   thiab cov uas siab loj muab cawv sib tov haus,
   yuav raug txom nyem lauj!
  23Lawv yuav nyiaj xiab
   lawv thiaj tso tus uas ua txhaum dim,
   thiab qhau tus uas tsis ua txhaum txojcai.

  24Vim li no, nplaim taws kub
   tej quav nyab yaj ntshis li cas,
   thiab tej nroj qhuav kub tag li cas,
  mas lawv tej cag yuav lwj tag ib yam li ntawd
   thiab lawv tej paj yuav ya tag li hmoov av,
  vim lawv muab Yawmsaub uas muaj hwjchim
   loj kawg nkaus txoj kevcai tso tseg
  thiab saib tsis taus cov Yixayee
   tug Tswv uas Dawb Huv tej lus.
  25Vim li no, Yawmsaub txojkev npau taws
   thiaj tshwm plaws rau nws haiv neeg
   nws tsa tes tawm tsam lawv thiab ntaus lawv.
  Tej toj roob hauv pes ntseeg ua zog koog,
   thiab lawv tej cev tuag pawg lug
   hauv tej kev zoo yam li tej pawg tshwj xuam.
  Txawm li ntawd los nws txojkev chim
   tsis thim li, nws tseem tsa tes rawv.

  26Nws yuav tsa chij hu kom ib lub tebchaws
   uas nyob deb tuaj,
  thiab xuav kauv hu lawv tuaj
   tim qab ntuj kawg tuaj.
   Nej saib maj, lawv tuaj sai, tuaj ceev kawg li.
  27Tsis muaj ib tug txog siav,
   tsis muaj ib tug dawm,
  tsis muaj ib tug tsaug zog
   lossis ncaws dab ntub,
  lawv tej siv sia los tsis xoob,
   tej hlua khau los tsis tu li.
  28Lawv tej xub kuj zuag plias,
   lawv tej hneev kuj sam cia huvsi,
  lawv tej rau nees kuj tawv cuag zeb hauvswm,
   lawv lub tsheb kuj zoo yam nkaus li
   khaub zeeg cua.
  29Lawv tej suab nyooj li tsov ntxhuav,
   zoo ib yam nkaus li tej thav tsov ntxhuav
   lawv quaj nyooj, lawv nyooj luj laws,
  lawv nthos nkaus tus tsiaj thiab kwv mus,
   tsis muaj leejtwg cawm tau.
  30Hnub ntawd lawv yuav nyooj luj laws
   saum lawv tus qauv
   yam nkaus li dej hiavtxwv nrov.
  Yog leejtwg saib rau hauv lub tebchaws
   mas tsuas yog pom tsaus ntuj nti
  thiab kev txom nyem nyuaj siab xwb,
   thiab huab laum nkaus qhov kaj huvsi.