5

A'ngunc Huingx Nyei Nzung

  1Yie oix baaux diuh nzung bun yie hnamv wuov dauh muangx,
   baaux gorngv taux yie hnamv wuov dauh nyei ⟨a'ngunc⟩ huingx.
  Yie hnamv wuov dauh maaih norm a'ngunc huingx
   yiem mbong-aiv, ndau-touv longx nyei dorngx.
  2Ninh wetv huingx nzauz cuotv la'bieiv,
   aengx zuangx zaangc horngh nyei a'ngunc hmei.
  Yiem huingx gu'nyuoz ninh ceix norm laauh,
   yaac yiem huingx zuqc norm a'ngunc diuv nyei zorngh.
  Ninh zuov jienv ziangh a'ngunc biouv longx,
   mv baac kungx ziangh maiv benx nyei biouv.
  3“O Ye^lu^saa^lem nyei baeqc fingx caux Yu^ndaa Mienh aah!
   Tov dunx yie caux yie nyei a'ngunc huingx nyei sic.
  4Yie weic yie nyei a'ngunc huingx
   aengx maaih haaix nyungc horpc zuqc zoux
   dongh yie maiv gaengh zoux fai?
  Yie mingh lorz a'ngunc biouv longx nyei,
   weic haaix diuc kungx cuotv maiv benx nyei biouv.
  5Ih zanc yie mbuox meih mbuo
   yie oix hnangv haaix nor zoux bun yie nyei a'ngunc huingx.
  Yie oix caeqv weih huingx nyei njimv-laatc,
   dorh njimv mingh buov guangc.
  Yie oix mborqv mbaang laatc,
   bun zuqc caaiv njiec.
  6Yie oix bun huingx benx ndau-huaang,
   maiv daav dueiv yaac maiv fioux,
   njimv-cou njimv-muonc oix yiem naaic cuotv daaih.
  Yie oix hatc mbuonx
   maiv bun duih mbiungc njiec naaic.”
  7Nernh Jiex nyei Ziouv nyei a'ngunc huingx
   se I^saa^laa^en nyei zeiv-fun.
  Yu^ndaa Mienh se
   ninh a'hneiv nyei a'ngunc hmei.
  Ninh lorz baengh fim nyei jauv
   mv baac kungx buatc daix mienh, nziaamv liouc cuotv nyei sic.
  Ninh lorz zoux horpc nyei jauv
   mv baac kungx haiz mienh heuc jienv tov tengx nyei qiex hnangv.

Zoux Orqv Sic Nyei Mienh Oix Zuqc Kouv

  8Meih mbuo yietc norm biauv nzaeng jiex yietc norm biauv,
   yietc nzong ndeic nzaeng jiex yietc nzong,
  taux nzaeng nzengc ndau.
   Kungx zengc ganh yiem wuov hnangv.
   Naaiv nyungc mienh oix zuqc kouv aqv.
9Yie haiz Nernh Jiex nyei Ziouv gorngv,
  “Zungv maaih biauv camv nyei oix benx biauv-huaang,
   biauv hlo nyei, nzueic nyei yaac maiv maaih mienh yiem.
  10Ziepc doix ngongh laih duqv yietc hnoi nyei ndau,
   kungx haih duqv yietc tongv a'ngunc diuv hnangv.
   Ziepc yietv tongv mbiauh nyim siou duqv yietc tongv.”
  11Lungh ndorm nziouv jiez sin daaih zunc diuv hopv,
   hopv jienv taux ndaamv muonz bienx seix,
   hopv taux nquin mingh.
  Naaiv nyungc mienh oix zuqc kouv aqv.
  12Ninh mbuo nyei yinh wuic maaih domh daanh baah, fiuv-daanh baah,
   maaih nzoz, maaih hlauv-ndongh nux, maaih a'ngunc diuv,
  mv baac maiv jangx zuqc Ziouv zoux nyei sic,
   yaac maiv hnamv taux ninh nyei buoz zoux nyei gong.
  13Weic naaiv yie nyei baeqc fingx zuqc guaatv mingh,
   laaix ninh mbuo maiv bieqc hnyouv.
  Ninh mbuo zoux hlo nyei mienh zungv zuqc ngorc daic,
   ninh mbuo mienh maanh yaac jaang nqaatv daic.
  14Yiemh gen ziouc mbae jaang,
   morngx nqoi domh nzuih,
  naqv nzengc yiem Ye^lu^saa^lem zoux hlo nyei mienh caux mienh maanh,
   liemh zoux njien-youh nauc nyitc nyei mienh.
  15Zaangc dangv caux haac dangv mienh zungv zuqc zatv njiec.
   M'zing hlang nyei mienh yaac zuqc zatv njiec aiv.
  16Mv baac Nernh Jiex nyei Ziouv
   weic baengh fim nyei jauv duqv mienh taaih.
  Cing-Nzengc nyei Tin-Hungh weic zoux horpc nyei jauv
   biux mengh ninh cing-nzengc.
  17Wuov zanc ba'gi yungh dorn oix yiem wuov nyanc miev
   hnangv yiem ganh nyei miev-ciangv.
  Saeng-kuv junc caux yungh dorn yaac yiem butv-zoih mienh nyei ndau-huaang.
  18Longc jaav nyei sic zoux hlaang tor zuiz gan jienv mingh,
   yaac tor orqv sic hnangv longc hlaang tor cie wuov deix,
   oix zuqc kouv aqv.
  19Meih mbuo gorngv, “Tov Ziouv siepv-siepv nyei zoux,
   tov ninh gaanv zoux ziangx,
   weic bun yie mbuo duqv buatc.
  Tov bun I^saa^laa^en nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh nyei za'eix taux fatv.
   Tov bun daaih, weic bun yie mbuo haih hiuv.
  20Gorngv orqv sic benx kuv sic,
   kuv sic benx orqv sic wuov deix,
  caux bun hmuangx benx njang,
   njang benx hmuangx,
  im benx gaam,
   gaam benx im wuov deix
   oix zuqc kouv aqv.
  21Ziux ganh nyei m'zing mangc, funx ganh maaih cong-mengh,
   yaac ziux ganh mangc, hnamv daaih ganh guai wuov deix,
   oix zuqc kouv aqv.
  22Duqv mengh dauh hopv a'ngunc diuv henv nyei mienh,
   caux daamv hlo nyei peux ziex nyungc diuv-kuv wuov deix,
   oix zuqc kouv aqv.
  23Se bungx zoux dorngc nyei mienh weic duqv zipv nyaanh hmuangx,
   maiv zoux dorngc nyei mienh yaac maiv duqv baengh fim nyei jauv wuov deix mienh
   oix zuqc kouv aqv.
  24Weic naaiv hnangv douz-mbietc buov qui mbiauh nqaauv,
   miev-nqaai yaac yiem douz gu'nyuoz yopv njiec,
  ninh mbuo nyei nzungh zungv hnangv latv nyei ga'naaiv nor,
   ninh mbuo nyei biangh ziec, zuqc nziaaux buonc hnangv nie-mbung,
  weic zuqc ninh mbuo ngaengc Nernh Jiex nyei Ziouv nyei leiz-latc,
   aengx mangc piex I^saa^laa^en nyei Cing-Nzengc Tin-Hungh nyei waac.
  25Weic naaiv Ziouv qiex jiez haic ninh nyei baeqc fingx,
   ninh sung ninh nyei buoz mborqv ninh mbuo njiec,
   zuangx mbong ziouc dongz.
  Ninh mbuo nyei sei ndui jienv jaai-horngc hnangv la'fapv-ndui.
  Maiv gunv hnangv naaic, ninh nyei ga'qiex corc maiv fiu,
   ninh corc sung jienv ninh nyei buoz.
  26Ninh oix liepc norm jangx-hoc weic norm go nyei guoqv,
   yaac fiuv cuotv qiex heuc yiem wuov lungh gorn nyei mienh daaih.
  Mangc maah! Ninh mbuo siepv-siepv nyei gaanv jienv daaih.
  27Yiem ninh mbuo gu'nyuoz maiv maaih haaix dauh kouv fai ndiqv zuqc ndorpc,
   maiv maaih haaix dauh m'njormh da'hngatv fai bueix m'njormh.
  Sai jaaiv nyei hlaang yaac maiv lunc,
   heh hlaang yaac maiv dangx.
  28Ninh mbuo nyei forng-cang laic,
   yietc zungv juang-zinx hlaang yaac baeng jienv aqv.
  Ninh mbuo nyei maaz-deih buatc hnangv douz-lau nyei la'bieiv,
   ninh mbuo nyei mborqv jaax cie-yienh hnangv nziaaux-zunc.
  29Ninh mbuo heuc hnangv sienh nyeiz,
   yaac heuc hnangv sienh lunx.
  Ninh mbuo njunh jienv ngaatc ninh mbuo caa daaih nyei ga'naaiv
   dorh mingh yaac maiv maaih haaix dauh njoux.
  30Taux wuov hnoi ninh mbuo oix dorng jienv I^saa^laa^en Mienh heuc
   hnangv koiv nyei wuom jiez laangc mbui.
  Se gorngv haaix dauh mangc wuov norm guoqv,
   kungx maaih hmuangx caux nzauh nyei sic.
  Liemh njang zuqc mbuonx torngv jienv hmuangx mingh.