5

Nau Hôr Ma Đang Play Kriăk Ƀâu

1Ăn gâp mprơ ma nơm gâp rŏng du nau mprơ di ma đang play kriăk ƀâu păng. Nơm gâp rŏng geh du đang play kriăk ƀâu ta gôl jêng ngăn, jêh ri tăm tơm play kriăk ƀâu ueh lơn. 2Păng rdâk du rplay ngih tŭm ta nklang păng jêh ri kuyh ntu iet play. Păng kâp gân ma păng geh play ueh, ƀiă lah păng geh kanŏng play mhĭk.
3Pô ri aƀaơ aơ, Ơ phung gŭ tâm ƀon Yêrusalem jêh ri phung bu klâu bri Yuda, phat hom dôih gâp đah đang play kriăk ƀâu gâp. 4Moh nau khlay hôm tâm đang play kriăk ƀâu gâp, gâp mâu hŏ ƀư an ma păng ôh? Dôl gâp kâp gân ma păng mra geh play ueh mâm păng geh hĕ play mhĭk?
5Pô ri aƀaơ aơ gâp mra mbơh ma may nau gâp mra ƀư ma đang play kriăk ƀâu gâp. Gâp mra rôk lơi n'gar păng, jêh ri mpô mpa mra păng lĕ rngôch. Gâp mra ƀư rlâm lơi n'gar păng, jêh ri bu mra jot lơi păng. 6Gâp mra ăn păng rai, bu mâu mra nkra n'gĭng, mâu hôm brôi tơm păng ôh, rtau lok jêh ri lok tơm mra hon ta nây. Jêh ri gâp mra ntăm ma tŭk mâu hôm ăn dak mih ma păng ôh. 7Đang play kriăk ƀâu Yêhôva ma phung tahan jêng ngih Isarael, jêh ri phung bu klâu Yuda jêng ndơ ueh păng tăm. Păng kâp gân geh nau sŏng, ƀiă lah aơ, bu ƀư pling mham jêh, jêh ri păng kâp gân ma nau sŏng srăng, ƀiă lah aơ, geh nau nter nđêng. Nau rêh ni mbơh jêh ma phung ƀai.
8Rêh ni ngăn ma phung rdâk ngih dăch đah du rplay mir êng kŏ mâu hôm geh ntŭk ôh jêh ri bu ăn khân may gŭ êng ta nklang bri.
9Yêhôva ma phung tahan lah jêh ma tôr gâp: "Na nê̆ âk rplay ngih mra jêng rngol, ngih toyh jêh ri ueh mâu hôm geh bunuyh gŭ ôh. 10Jât hec tar đang play kriăk ƀâu mra geh du bat, jêh ri du ôm er ntil mra geh kanŏng du êpha." 11Rêh ni ngăn ma phung kah rngăl gay tĭng joi ndrănh gŭ nhêt kŏ tât măng kŏ dak play kriăk ƀâu srŏng khân păng. 12Khân păng geh n'hôm jêh ri gong rêng, gong, jêh ri rlet, jêh ri dak play kriăk ƀâu tâm nau khân păng nhêt sông, ƀiă lah khân păng mâu chrê ma kan Yêhôva ôh, mâu lĕ saơ kan ti păng ƀư. 13Yor pưt nau blau mĭn phung ƀon lan gâp mra hăn jêng bu nă. Phung bu yơk tâm khân păng khĭt rvet, jêh ri phung âk khân păng kroh ko ma nau ji hir. 14Yor nây ƀon phung khĭt kâp sa khân păng, jêh ri hă ăn huy mbung păng rlau keh. Phung kôranh jêh ri phung ƀon lan ƀon Siôn trŭnh hăn ta nây, lĕ rngôch phung âk nđâp phung sưr tŭp tâm nây.
15Phung ƀon lan toyh nđâp jê̆ mra rơ-ia nuih n'hâm, măt phung sưr bu tâm njŭr.
16Ƀiă lah Yêhôva ma phung ka han geh nau n'hao tâm nau sŏng, jêh ri Brah Ndu Kloh Ueh mra tâm mpơl păng nơm kloh ueh tâm nau sŏng srăng. 17Rnôk nây kon biăp mra sa gơ̆ nâm bu ndrêch gơ̆ khân păng nơm, jêh ri phung bu năch mra sa ta nklang ntŭk mir lĕ mƀărphung ndrŏng.
18Rêh ni ngăn ma phung dŭng đŏt nau kue ma nau mƀruh jêh ri nchâp bu ƀư tih nâm bu ma rse biăt lui ndeh, 19khân păng, "Ăn Yêhôva ƀư ndal, ăn păng ƀư ndăn kan păng, gay ma he dơi saơ. Ăn nau Nơm Kloh Ueh Isarael văch êp hom, gay ma he dơi gĭt nau nây."
20Rêh ni ngăn ma phung rnha ntơ nau mhĭk jêng ueh, jêh ri nau ueh jêng mhĭk, phung kơp nau ngo nsro ma nau ang, jêh ri ang nsro ma nau ngo, phung ăn nau tăng nsro nau njŭng, jêh ri nau njŭng nsro nau tăng. 21Rêh ni ngăn ma phung kơp khân păng nơm jêng phung gĭt mĭn jêh ri kơp ma khân păng nơm jêng phung gĭt rbăng.
22Rêh ni ngăn ma phung dăng nhêt dak play kriăk ƀâu, jêh ri phung dăng nhêt ndrănh, 23Phung kơp sŏng nơm ƀai yor drăp blŏl, jêh ri dun ƀư nau di ma phung sŏng.
24Yor nây, tâm ban ma mpiăt ŭnh sa rhe, jêh ri tâm ban ma mpiăt ŭnh sa gơ̆ kro, tâm ban pô nây lĕ reh khân păng mra jêng tâm ban ma ndơ ôm rai, jêh ri kao khân păng mra nthông tâm ban ma ndruyh neh; yor lah khân păng dun jêh nau vay Yêhôva ma phung tahan jêh ri tâm rmot nau Nơm Kloh Ueh Isarael ngơi.
25Yor nây nau Yêhôva ji nuih hit đah phung ƀon lan păng; păng yơr jêh ti tâm rdâng đah khân păng jêh ri dong khân păng. Yôk sâr n'gơ jêh ri săk jăn khĭt khân păng jêng tâm ban ma ndŏk ta nklang trong. Nđâp lah lĕ nau nây ka đôi, ăt nau păng ji nuih ê teng ôh, ƀiă lah ti păng ăt hôm yơr ƀư ƀaƀơ.
26Păng mra n'hao bok pla (bok kơ) ma phung ndŭl mpôl gŭ ngai jêh ri huăch kuăl khân păng bơh dŭt bri neh, jêh ri aơ, khân păng văch ma nau ndal, ngăch ngăn. 27Mâu geh du huê tâm khân păng mra rgănh, mâu lĕ geh du huê chêh, mâu geh nơm mra lâng săk bêch ôh. Rse bŭt khân păng mâu mra klaih ôh, rse ntâu jot khân păng mâu lĕ tăch. 28Hăr khân păng mplanh, jêh ri lĕ rngôch na khân păng van jêh. Nchop jâng seh khân păng jêng tâm ban ma lŭ, jêh ri jâng ndeh khân păng jêng tâm ban sial vănh blông 29Nau khân nter troh jêng tâm ban ma yau mŭr ngrông (ngŭr); khân păng nter tâm ban ma kon yau mŭr păng ngrông jêh ri kăp jun khân păng, khân păng djôt leo mpa khân păng kăp jêh, mâu geh nơm dơi nklaih ôh. 30Tâm nar nây khân păng mra ngrông (ngŭr) yor ma phung nây, tâm ban ma nteh dak mƀŭt. Tơ lah bu uănh ma bri neh, aơ nau ngo jêh ri nau uh ah, jêh ri ndâr nkŭm lơi nau ang păng.