4

Tơlơi Pơhơmutu Kơ Tơlơi Blah Hruă Plei Yerusalaim

1“Ră anai, Ơ ană mơnuih hơi, mă bĕ sa pŏk hơnăl lŏn kraĭ, pioh bĕ gah anăp ih laih anŭn čih ča̱r bĕ plei Yerusalaim ƀơi anŭn. 2Giŏng anŭn, pioh bĕ tơlơi pơblah hruă kơ plei anŭn tui anai: Pơkra khul bruă blah hruă pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei anŭn, pơdơ̆ng đĭ toa pơblah pơ plei anŭn, pơkăng khul anih jưh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei anŭn laih anŭn khul bơnư̆ pơblah jum dar anŭn yơh. 3Laih anŭn mă bĕ sa boh gŏ hơna pơsơi, pioh bĕ jing kar pơnăng pơsơi tŏng krah ih hăng plei anŭn laih anŭn wĕh bĕ ƀô̆ mơta ih anăp nao pơ plei anŭn. Plei anŭn či tŭ tơlơi pơblah hruă laih anŭn ih yơh blah hruă hĭ plei anŭn. Anŭn yơh jing gru kơnăl kơ sang anŏ ƀing Israel.
4“Giŏng anŭn đih bĕ ƀơi djeo gah ieo ih laih anŭn pioh tơlơi soh sang anŏ ƀing Israel ƀơi ih pô. Ih khŏm glăm brơi tơlơi soh gơñu kơ mrô hơdôm hrơi ih đih ƀơi djeo ih anŭn yơh. 5Kâo hơmâo jao brơi laih kơ ih hrup mrô hơdôm hrơi jing khul thŭn tơlơi soh gơñu yơh. Tui anŭn, kơ klâo-rơtuh duapănpluh hrơi ih či glăm tơlơi soh kơ sang anŏ ƀing Israel yơh.
6“Tơdơi kơ ih pơgiŏng hĭ laih tơlơi anŭn, dŏ đih dơ̆ng bĕ, tal anai jing ih đih ƀơi gah hơnuă ih laih anŭn glăm brơi tơlơi soh kơ sang anŏ ƀing Yudah. Kâo hơmâo jao brơi laih kơ ih pă̱pluh hrơi, sa hrơi jing kơ sa thŭn yơh. 7Wĕh bĕ anăp ih anăp nao pơ tơlơi blah hruă plei Yerusalaim laih anŭn yơr bĕ tơngan ih laĭ lui hlâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng plei anŭn. 8Kâo či akă hĭ ih hăng khul hrĕ kiăng kơ ih ƀu dưi blư̆ hĭ gah anai nao pơ gah adih tơl ih pơgiŏng hĭ hơdôm hrơi blah hruă ih anŭn.
9“Mă bĕ pơdai kơtor hăng pơdai kơtur, rơtă̱ hăng rơtă̱ hơbai, pơdai ko hăng pơdai kơtor glai. Pioh bĕ hơdôm gơnam tăm anŭn amăng ge̱t pioh laih anŭn yua bĕ hơdôm gơnam anŭn kiăng pơkra ƀañ tơpŭng kơ ih pô. Ih khŏm ƀơ̆ng bĕ ƀañ anŭn amăng klâo-rơtuh duapănpluh hrơi ih đih ƀơi djeo ih anŭn. 10Pơkơtraŏ bĕ duapluh sekel gơnam ƀơ̆ng kiăng kơ ƀơ̆ng rĭm hrơi laih anŭn ƀơ̆ng bĕ gơnam anŭn ƀơi mông pơkơčah laih. 11Ăt pơkă bĕ sa črăn amăng năm hin ia laih anŭn mơñum bĕ ƀơi mông pơkơčah laih. 12Ƀơ̆ng bĕ gơnam ƀơ̆ng anŭn kar hăng ih ƀơ̆ng ƀañ pơdai kơtur. Ŏm bĕ ƀañ anŭn ƀơi anăp ƀing ană plei laih anŭn yua bĕ kơmơ̆k mơnuih kiăng kơ pơtŏ ŏm ƀañ anŭn.” 13Yahweh laĭ tui anai, “Amăng hơdră anŭn yơh ƀing ană plei ƀing Israel či ƀơ̆ng gơnam ƀơ̆ng hơƀak drak amăng ƀing lŏn čar jing anih lŏn Kâo či puh ƀing gơñu nao.”
14Giŏng anŭn, kâo laĭ tui anai, “Ƀu djơ̆ tui anŭn ôh, Ơ Khua Yang Yahweh hơi! Kâo ƀu juăt pơgrĭ hĭ kâo pô ôh. Čơdơ̆ng mơ̆ng kâo dŏ čơđai hlŏng truh pơ ră anai kâo ƀu ƀơ̆ng ôh añăm hơdôm hlô mơnơ̆ng djai ƀôdah mơ̆ng hlô glaĭ kĕ hek. Ƀu hơmâo añăm mơnơ̆ng grĭ grañ ôh mŭt ƀơi amăng bah kâo.”
15Ñu laĭ tui anai, “Tơdah tui anŭn, Kâo či brơi kơ ih ŏm bĕ ƀañ tơpŭng ih ƀơi kơmơ̆k rơmô pơala kơ kơmơ̆k mơnuih.”
16Giŏng anŭn, Ñu laĭ kơ kâo tui anai, “Ơ ană mơnuih, Kâo či pơkhư̆ hĭ gơnam ƀơ̆ng djru amăng plei Yerusalaim. Ƀing ană plei anŭn či ƀơ̆ng gơnam ƀơ̆ng amăng tơlơi rŭng răng laih anŭn mơñum ia amăng tơlơi tah hơtai yơh, 17yuakơ gơnam ƀơ̆ng anŭn hăng ia anŭn či jing kơƀah biă mă. Ƀing gơñu či dŏ kơtuă biă mă yơh pơlăng kơ tơdruă laih anŭn răm rơngiă hĭ yuakơ tơlơi soh gơñu.”