34

Ƀing Wai Triu Israel

1Yahweh pơhiăp hăng kâo dơ̆ng tui anai, 2“Ơ ană mơnuih hơi, laĭ lui hlâo bĕ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing wai triu Israel. Laĭ lui hlâo bĕ hăng ƀing gơñu tui anai, ‘Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Răm ƀăm yơh kơ ƀing wai triu ƀing Israel, jing ƀing kơnơ̆ng răk rong gơñu pô đôč! Ƀing gơñu khŏm răk rong kơ tơpul triu yơh. 3Ƀing gih ƀơ̆ng ia tơsâo tơlŏ, buh hơô gih pô hăng ao blâo triu pơđao laih anŭn pơkra añăm ƀơ̆ng mơ̆ng hlô hiam hloh, samơ̆ ƀing gih ƀu răk rong tơpul triu anŭn ôh. 4Ƀing gih ƀu pơkơtang brơi kơ ƀing tơdu, pơsuaih hĭ ƀing ruă ƀôdah akă pŏn hĭ ƀing ruă rơka ôh. Ƀing gih ƀu ba glaĭ ƀing jrôk jơlan ƀôdah hyu hơduah ƀing rơngiă ôh. Ƀing gih hơmâo git gai laih ƀing gơ̆ hăng tơlơi kơtư̆ juă pơtơnap. 5Tui anŭn, ƀing gơñu tŭ čơlah đuaĭ hĭ yuakơ ƀu hơmâo pô wai gơñu ôh laih anŭn tơdang ƀing gơñu tŭ čơlah đuaĭ hĭ, ƀing gơñu jing hĭ añăm kơ abih bang hlô mơnơ̆ng glai yơh. 6Ƀing triu Kâo đuaĭ hyu amăng abih bang čư̆ čan laih anŭn ƀơi rĭm bŏl čư̆ glông yơh. Ƀing gơñu čơlah đuaĭ hĭ amăng abih bang lŏn tơnah laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô gir hơduah sem gơñu ôh.
7“ ‘Hơnŭn yơh, Ơ ƀing wai triu hơi, hơmư̆ bĕ boh hiăp Yahweh anai: 8Kâo ƀuăn rơ̆ng hăng tơlơi hơdip Kâo pô, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih, yuakơ tơpul triu Kâo kơƀah hĭ pô wai triu tui anŭn arăng hơmâo sua mă ƀing gơñu, laih anŭn hơmâo jing hĭ laih gơnam ƀơ̆ng kơ abih bang hlô mơnơ̆ng glai, laih anŭn yuakơ ƀing wai triu Kâo ƀu hơduah sem kơ tơpul triu Kâo ôh, samơ̆ kơnơ̆ng răk rong gơñu pô hloh kơ tơpul triu Kâo, 9hơnŭn yơh, Ơ ƀing wai triu hơi, hơmư̆ bĕ boh hiăp Yahweh tui anai: 10Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing wai triu laih anŭn či yap soh kơ ƀing gơñu yơh yuakơ tơpul triu Kâo. Kâo či mă pơđuaĭ hĭ ƀing wai anŭn mơ̆ng tơpul triu kiăng kơ ƀing wai triu anŭn ƀu dưi čem rong kơ gơñu pô dơ̆ng tah. Kâo či pơklaih hĭ tơpul triu Kâo mơ̆ng amăng bah ƀing wai anŭn laih anŭn ƀu brơi kơ tơpul triu anŭn jing hĭ gơnam ƀơ̆ng kơ ƀing wai anŭn dơ̆ng tah.
11“ ‘Yuakơ anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Kâo pô či hơduah sem triu Kâo laih anŭn kiaŏ tui hơduah ƀing gơñu yơh. 12Kar hăng sa čô wai triu nao hơduah sem tơpul triu čơlah đuaĭ tơdang pô wai anŭn dŏ hăng ƀing gơñu yơh, Kâo ăt či hơduah tơpul triu Kâo kar kaĭ mơ̆n. Kâo či pơklaih hĭ ƀing gơñu mơ̆ng abih bang anih, jing anih ƀing gơñu čơlah đuaĭ hĭ laih amăng hrơi bă hăng kơthul laih anŭn kơnăm mơmŏt. 13Kâo či ba ƀing gơñu tơbiă mơ̆ng ƀing lŏn čar laih anŭn pơƀut glaĭ hĭ ƀing gơñu mơ̆ng khul anih lŏn, laih anŭn Kâo či ba ƀing gơñu mŭt pơ anih lŏn gơñu pô yơh. Kâo či čem rong ƀing gơñu ƀơi khul čư̆ čan ƀing Israel, amăng khul trŏp ia laih anŭn amăng abih bang anih hơdip amăng anih lŏn ƀing mơnuih hơdip yơh. 14Kâo či wai ƀing gơñu amăng anih đang rơ̆k hiam laih anŭn ƀơi čư̆ glông ƀing Israel yơh či jing anih ƀing gơñu ƀơ̆ng rơ̆k. Pơ anŭn yơh ƀing gơñu či pun amăng anih lŏn tơdron rơ̆k hiam laih anŭn pơ anih anŭn yơh ƀing gơñu či ƀơ̆ng rơ̆k hiam ƀơi khul čư̆ čan ƀing Israel. 15Kâo pô či wai tơpul triu Kâo laih anŭn brơi kơ ƀing gơñu pun, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih. 16Kâo či hơduah sem ƀing rơngiă laih anŭn ba glaĭ ƀing jrôk jơlan. Kâo či akă pŏn ƀing ruă rơka laih anŭn pơkơtang ƀing tơdu, samơ̆ ƀing rơmŏng hăng kơtang Kâo či pơrai hĭ yơh. Kâo či wai lăng tơpul triu anŭn hăng tơlơi tơpă hơnơ̆ng yơh.
17“ ‘Bơ kơ ih, Ơ tơpul triu Kâo hơi, anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Kâo či phat kơđi tŏng krah ƀing hlô anai hăng hlô adih, laih anŭn boh nik ñu, tŏng krah khul triu tơno hăng khul bơbe tơno yơh. 18Kâo ƀu mơak hăng ƀing gih ôh. Ƀing gih ƀơ̆ng rơ̆k hiam laih anŭn juă hĭ abih bang đang rơ̆k dŏ glaĭ anŭn hăng tơkai gih kiăng kơ ƀing arăng ƀu hơmâo gơnam ƀơ̆ng dơ̆ng tah. Ƀing gih mơñum djŏp ia rơgoh laih anŭn pơgrĭ hĭ ia dŏ glaĭ hăng tơkai gih. 19Tơpul triu Kâo ƀơ̆ng rơ̆k ƀing gih hơmâo juă laih laih anŭn mơñum ia ƀing gih hơmâo pơgrĭ hĭ laih hăng tơkai gih.
20“ ‘Hơnŭn yơh, anai jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp kơ ƀing gơñu: Lăng bĕ, Kâo pô či phat kơđi tŏng krah triu rơmŏng hăng triu rơwang yơh. 21Yuakơ ƀing gih yua asar kian hăng bra gih puh pơđuaĭ hĭ abih bang khul triu ruă nuă hăng khul tơki gih tơl ƀing gih hơmâo puh pơđuaĭ hĭ ƀing gơñu yơh, 22Kâo či pơklaih hĭ tơpul triu Kâo laih anŭn ƀing gơñu ƀu či jing kar hăng gơnam arăng sua mă dơ̆ng tah. Kâo či phat kơđi tŏng krah triu anai hăng triu anŭn yơh. 23Kâo či ruah sa čô pô wai kơ ƀing gơñu, jing ding kơna Kâo Dawid, laih anŭn ñu či čem rong ƀing gơ̆ yơh. Ñu či wai lăng ƀing gơ̆ laih anŭn jing pô wai lăng ƀing gơ̆ yơh. 24Kâo, Yahweh, či jing Ơi Adai gơñu, laih anŭn ding kơna Kâo Dawid yơh či jing pô khua moa amăng ƀing gơñu. Kâo, jing Yahweh, hơmâo pơhiăp laih.
25“ ‘Kâo či pơjing tơlơi pơgop rơnŭk rơno̱m hăng ƀing gơñu laih anŭn mă pơđuaĭ hĭ abih bang hlô mơnơ̆ng glai kiăng kơ ƀing gơñu dưi hơdip amăng tơdron ha̱r hăng pĭt amăng glai kơmrơ̆ng rơnŭk rơnua yơh. 26Kâo či bơni hiam kơ ƀing gơñu wơ̆t hăng khul anih jum dar bŏl čư̆ Kâo mơ̆n. Kâo či brơi rai ia hơjan amăng djơ̆ bơyan. Či hơmâo khul ia hơjan bơni hiam yơh. 27Khul kơyâo đang hơma či pơtơbiă rai boh čroh laih anŭn tơnah či pơtơbiă rai gơnam tăm yơh. Ƀing ană plei či dŏ rơnŭk hơđơ̆ng yơh amăng anih lŏn anŭn. Ƀing gơñu či thâo krăn kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh, tơdang Kâo pơjŏh hĭ khul čơnŭh kăl oč gơñu laih anŭn pơklaih hĭ ƀing gơñu mơ̆ng tơngan ƀing pơjing hĭ laih ƀing gơñu jing hlŭn mơnă. 28Ƀing lŏn čar ƀu či sua mă ƀing gơñu dơ̆ng tah laih anŭn khul hlô mơnơ̆ng glai ăt kŏn kĕ hak ƀing gơñu lơi. Ƀing gơñu či hơdip rơnŭk rơnua laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô či pơhuĭ ƀing gơñu dơ̆ng tah. 29Kâo či pha brơi kơ ƀing gơñu sa anih lŏn kơmơ̆k jing hiam kơ gơnam tăm laih anŭn ƀing gơñu ƀu či jing hĭ răm rai yua mơ̆ng tơlơi ư̆ rơpa amăng anih lŏn anŭn ƀôdah glăm mă tơlơi djik djak mơ̆ng ƀing lŏn čar pơkŏn dơ̆ng tah. 30Giŏng anŭn, ƀing gơñu či thâo krăn kơ tơlơi Kâo, jing Yahweh Ơi Adai gơñu, jing Pô dŏ hăng ƀing gơñu laih anŭn ƀing gơñu, jing sang anŏ ƀing Israel, jing ană plei Kâo yơh, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih. 31Ƀing gih jing tơpul triu Kâo, jing tơpul triu kơ đang rơ̆k Kâo, jing ƀing ană plei Kâo, laih anŭn Kâo jing Ơi Adai gih, Khua Yang Yahweh pơhiăp laih.’ ”