4

Ua yam ntxwv txog qhov uas vij Yeluxalees

1“Neeg tus tub 'e, koj cia li muab ib lub thwv cib tso rau ntawm koj xubntiag, thiab muab sais ua zoo li lub nroog Yeluxalees. 2Cia li tib chaw vij lub nroog ntawd cia thiab xov laj kab vij thiab tsub av ua chaw nce mus tawm tsam lub nroog ntawd thiab ua chaw ntaus rog vij, thiab ua tej chaw uas txam ntsa loog kom pob thoob plaws rau ib ncig. 3Koj cia li muab ib daim hlau los thiab muab txawb ua ntsa loog hlau quas koj thiab lub nroog. Koj cia li tig xubntiag rau ntawm lub nroog, lub nroog ntawd raug vij lawm, mas koj cia li ua tus uas ntaus lub nroog ntawd. No yog ua yam ntxwv qhia rau cov Yixayee.
4“Koj cia li pw ua ntsais rau sab laug, thiab muab qhov uas cov Yixayee raug teem txim tso rau saum koj. Koj pw rau sab laug pes tsawg hnub, mas koj yuav ris qhov uas lawv raug teem txim ntev ib yam li ntawd. 5Kuv teem tsawg hnub rau koj lawm, yog peb puas cuaj caum hnub, yog npaum li cov niaj xyoo uas rau txim rau lawv. Koj yuav ris qhov uas rau txim rau cov Yixayee ntev li ntawd ib hnub yog ib xyoos. 6Thaum koj pw puv sijhawm lawm, koj yuav tsum pw zaum ob, yog pw ua ntsais rau sab xis, thiab ris qhov uas rau txim rau cov Yuda. Kuv teem plaub caug hnub rau koj, ib hnub yog ib xyoo. 7Koj yuav tig xubntiag ntsia ntsoov daim duab uas yog vij lub nroog Yeluxalees, thiab loj npab ntshuas cev Vajtswv tej lus tawm tsam lub nroog ntawd. 8Saib maj, kuv yuav muab hlua khi koj cia, kom koj thiaj ntxeev tsis tau sab no rau sab tod mus txog thaum koj raug vij puv sijhawm lawm.
9“Koj cia li muab mog muab qeb muab taum lag taum pauv thiab pias thiab txhuv daj los tso ua ke rau hauv ib lub phaj muab ua ncuav. Thaum koj pw ua ntsais peb puas cuaj caum hnub ntawd, koj yuav noj cov ncuav ntawd xwb. 10Koj yuav tsum muab cov ncuav luj los noj, ib hnub noj nees nkaum sekhee, thiab noj raws li sijhawm uas teem cia xwb. 11Thiab dej los koj yuav muab luj haus, ib hee mas muab faib ua rau feem, ib hnub haus ib feem raws li sijhawm uas teem cia. 12Koj yuav noj cov ncuav ntawd ib yam li noj ncuav qeb. Koj yuav muab quav neeg los rauv taws ci tab meeg lawv.” 13Thiab Yawmsaub hais tias, “Cov Yixayee yuav noj lawv tej ncuav qias tsis huv ib yam li no rau hauv tej tebchaws uas kuv yuav ntiab lawv mus nyob.”
14Mas kuv thiaj hais tias, “Au Vajtswv Yawmsaub, tsis txhob ua li ntawd, kuv tsis txeev ua rau kuv qias puas tsuas. Txij thaum yau los txog nimno kuv tsis txeev noj tej tsiaj uas nws tuag nws thiab tej uas raug lwm tus tsiaj tom tuag. Tsis muaj ib qho nqaij qias tsis huv nkag rau hauv kuv lub qhov ncauj.” 15Mas Vajtswv thiaj hais rau kuv tias, “Ua li ntawd, kuv kheev koj muab quav nyuj hloov quav neeg ci ncuav rau koj.”
16Vajtswv hais dua rau kuv tias, “Neeg tus tub, saib maj, kuv yuav txiav tej zaub mov noj hauv Yeluxalees kom tu mus. Mas lawv yuav muab ncuav luj zuj zus los noj ua ntshai nrhw. Lawv yuav muab dej luj los haus ua poob siab tag. 17Mov thiab dej yuav tu nrho, mas lawv ib tug ntsia ib tug ua poob siab tag thiab yuag zuj zus rau thaum lawv raug teem txim.”