42

Anih Dŏ Kơ Ƀing Khua Ngă Yang

1Giŏng anŭn, pô ling jang anŭn ba kâo pơ gah dư̱r mŭt nao pơ wăl tơdron gah rơngiao laih anŭn ba kâo pơ khul anih klă̱ anăp hăng wăl tơdron sang yang laih anŭn klă̱ anăp hăng pơnăng gah rơngiao ƀơi bơnăh gah dư̱r. 2Anih hơmâo bah amăng anŭn anăp nao pơ gah dư̱r jing anih hơmâo sa-rơtuh haih rơyong ñu laih anŭn rơmapluh haih tơda ñu. 3Abih dua anŭn jing amăng črăn duapluh haih mơ̆ng anih wăl tơdron gah lăm laih anŭn amăng črăn klă̱ anăp hăng atur dap pơtâo kơ wăl tơdron gah rơngiao, adri̱ng klă̱ anăp hăng adri̱ng ƀơi klâo tal anih sang anŭn. 4Gah anăp kơ khul anih anŭn jing jơlan găn gah lăm tơda ñu jing glông pluh haih laih anŭn rơyong ñu jing glông sa-rơtuh haih. Khul bah amăng gơñu jing ƀơi gah dư̱r yơh. 5Anih gah ngŏ jing anet hloh kơ anih tŏng krah hăng anih gah yŭ, yuakơ khul adri̱ng mơ̆ng gơñu jing prŏng hloh kơ khul anih ƀơi tal gah yŭ hăng tal tŏng krah anih sang anŭn. 6Khul anih ƀơi atur tal klâo ƀu hơmâo khul tơmĕh kar hăng amăng khul anih wăl tơdron hơmâo ôh. Tui anŭn, gơñu hơmâo anih atur jing anet hloh kơ hơdôm anih ƀơi atur tal gah yŭ hăng atur tal tŏng krah yơh. 7Pơ anŭn hơmâo pơnăng pơkŏn pơčring hăng khul anih anŭn laih anŭn anăp hăng wăl tơdron gah rơngiao. Pơnăng anŭn jing gah anăp kơ khul anih anŭn glông rơmapluh haih. 8Tơdang anŭn tơroai khul anih ƀơi sa bơnăh tŏ tui ƀơi wăl tơdron gah rơngiao jing rơmapluh haih glông, tơroai khul anih sa bơnăh pơkŏn klă̱ anăp hăng sang yang jing sa-rơtuh haih glông. 9Khul anih gah yŭ hơmâo sa boh bah amăng mŭt ƀơi bơnăh gah ngŏ̱ jing bah amăng tơdang arăng mŭt pơ khul anih anŭn mơ̆ng wăl tơdron gah rơngiao yơh.
10Ƀơi bơnăh gah thu̱ng kơtuai rơyong pơnăng wăl tơdron gah rơngiao, tŏ tui wăl tơdron sang yang laih anŭn klă̱ anăp hăng pơnăng gah rơngiao, jing khul anih 11hơmâo wăl jơlan gah anăp gơñu. Khul anih anŭn jing hrup hăng khul anih ƀơi bơnăh gah dư̱r yơh. Khul anih anŭn ăt hơmâo rơyong hăng tơda glông kar kaĭ mơ̆n, hơmâo khul bah amăng tơbiă hăng prŏng pơdơ̆ mơ̆n. Ăt hrup hăng khul bah amăng ƀơi bơnăh gah dư̱r mơ̆n 12jing khul bah amăng khul anih ƀơi bơnăh gah thu̱ng. Hơmâo sa boh bah amăng ƀơi čơdơ̆ng phŭn kơ wăl jơlan jing pơčring hăng pơnăng tŏ tui anŭn anăp nao pơ gah ngŏ̱, mơ̆ng jơlan anŭn yơh arăng mŭt nao pơ khul anih anŭn.
13Giŏng anŭn, ñu laĭ hăng kâo tui anai, “Khul anih gah dư̱r hăng gah thu̱ng anăp nao pơ wăl tơdron sang yang jing khul anih kơ ƀing khua ngă yang, jing anih ƀing khua ngă yang, jing ƀing nao ƀơi anăp Yahweh, či ƀơ̆ng khul gơnam pơyơr rơgoh hiam hloh. Pơ anŭn yơh ƀing gơñu či pioh khul gơnam pơyơr rơgoh hiam hloh, jing khul gơnam pơyơr pơdai, khul gơnam pơyơr tơlơi soh kiăng kơ pơrơgoh laih anŭn khul gơnam pơyơr tơlơi soh djơ̆ kiăng kơ pơhiam glaĭ, yuakơ anih anŭn jing anih rơgoh hiam. 14Tơdang ƀing khua ngă yang mŭt laih pơ khul anih rơgoh hiam, ƀing gơñu ƀu či mŭt nao pơ wăl tơdron gah rơngiao ôh tơl ƀing gơñu tŏh lui hĭ khul ao kơkuh pơpŭ ƀing gơñu buh anŭn, yuakơ khul ao anŭn jing rơgoh hiam. Ƀing gơñu khŏm buh hơô khul ao pơkŏn hlâo kơ ƀing gơñu nao jĕ pơ khul anih ƀing ană plei dŏ pơjơnum glaĭ.”
15Tơdang pô anŭn hơmâo pơkă giŏng hĭ laih khul anih gah lăm sang yang, ñu ba kâo tơbiă mơ̆ng amăng ja̱ng gah ngŏ̱ laih anŭn pơkă anih jum dar anŭn tui anai: 16Ñu pơkă bơnăh pơnăng gah ngŏ̱ hăng gai pơkă. Anŭn jing rơma-rơtuh haih yơh. 17Ñu pơkă bơnăh gah dư̱r. Anŭn jing rơma-rơtuh haih yơh hăng gai pơkă anŭn. 18Ñu pơkă bơnăh gah thu̱ng. Anŭn jing rơma-rơtuh haih hăng gai pơkă anŭn. 19Giŏng anŭn, ñu wĕh nao pơ gah yŭ̱ laih anŭn pơkă. Anŭn jing rơma-rơtuh haih hăng gai pơkă anŭn. 20Tui anŭn, ñu pơkă ƀơi abih bang jum dar bơnăh anih anŭn yơh. Anih anŭn hơmâo pơnăng jum dar, hơmâo rơma-rơtuh haih rơyong laih anŭn rơma-rơtuh haih tơda, kiăng kơ pơkăh pơpha anih rơgoh hiam hăng anih pioh yua rĭm hrơi yơh.