8

Tơlơi Rĭh Răm Amăng Sang Yang

1Amăng thŭn tal năm blan tal năm ƀơi hrơi tal rơma, tơdang kâo hlak dŏ amăng sang kâo laih anŭn ƀing kŏng tha ƀing Yudah hlak dŏ be̱r ƀơi anăp kâo, tơngan Khua Yang Yahweh dŏ ƀơi kâo pơ anŭn. 2Kâo lăng laih anŭn ƀuh sa boh rup kar hăng rup mơnuih. Mơ̆ng kơiăng ñu truh pơ yŭ jing kar hăng apui laih anŭn čơdơ̆ng mơ̆ng kơiăng anŭn truh pơ ngŏ jing bơngač kar hăng gơnam pơsơi bơngač yơh. 3Ñu yơr tơbiă kar hăng sa ƀĕ tơngan laih anŭn mă kâo ƀơi ƀŭk akŏ kâo. Yang Bơngăt yŏng đĭ kâo kơplăh wăh lŏn tơnah hăng adai laih anŭn amăng tơlơi pơƀuh Ơi Adai yơh Ñu ba kâo nao pơ plei Yerusalaim, jing truh pơ bah amăng ƀơi amăng ja̱ng gah dư̱r nao pơ wăl tơdron gah lăm. Ƀơi wăl tơdron gah rơngiao jing anih hơmâo rup trah jing gơnam čuih kiăng kơ Ơi Adai hil. 4Tơdang kâo lăng mŭt pơ amăng ja̱ng anŭn pơ anih wăl tơdron gah lăm, kâo ƀuh tơlơi ang yang Ơi Adai. Kâo lăng găn nao pơ amăng ja̱ng ƀơi gah dư̱r kơ anih wăl tơdron gah lăm anŭn. Kâo hlak lăng anăp nao pơ anih gah thu̱ng yơh.
5Giŏng anŭn, Ñu laĭ hăng kâo tui anai, “Ơ ană mơnuih hơi, lăng anăp nao pơ gah dư̱r bĕ.” Tui anŭn, kâo lăng nao laih anŭn ƀơi jơlan mŭt pơ amăng ja̱ng gah dư̱r kơ kơnưl, kâo ƀuh rup trah anŭn jing gơnam ngă brơi kơ Ñu hil yơh.
6Laih anŭn Ñu laĭ hăng kâo tui anai, “Ơ ană mơnuih hơi, ih ƀuh mơ̆ tơlơi ƀing gơñu hlak ngă, jing hơdôm tơlơi hơƀak drak sang anŏ ƀing Israel hlak ngă pơ anŭn, jing hơdôm tơlơi či ngă brơi kơ Kâo đuaĭ ataih hĭ mơ̆ng sang yang Kâo? Samơ̆ ih či ƀuh hơdôm mơta tơlơi hơƀak drak hloh kơ anŭn dơ̆ng yơh.”
7Giŏng anŭn, Ñu ba kâo pơ jơlan mŭt nao pơ anih wăl tơdron laih anŭn kâo ƀuh sa boh amăng hluh ƀơi pơnăng. 8Ñu pơđar kơ kâo tui anai, “Ơ ană mơnuih hơi, ră anai ih klơi ƀŏh mŭt bĕ pơ pơnăng anŭn.” Tui anŭn, kâo klơi ƀŏh mŭt pơ pơnăng anŭn laih anŭn ƀuh sa boh bah amăng ƀơi anih anŭn.
9Ñu pơđar kơ kâo tui anai, “Mŭt nao bĕ laih anŭn lăng bĕ hơdôm mơta tơlơi sat ƀai hăng hơƀak jrak ƀing gơñu hlak ngă pơ anih anŭn.” 10Tui anŭn, kâo mŭt nao hăng lăng yơh. Kâo ƀuh khul rup ƀơi abih bang pơnăng hơdôm hlô rui, hlô mơnơ̆ng hơƀak jrak laih anŭn abih bang rup trah sang anŏ ƀing Israel yơh. 11Ƀơi gah anăp khul rup anŭn hơmâo tơjuhpluh čô ƀing kŏng tha sang anŏ ƀing Israel dŏ dơ̆ng, laih anŭn Yaazanyah ană đah rơkơi Saphan hlak dŏ dơ̆ng amăng ƀing gơñu. Rĭm čô hơmâo gŏ čuh gơnam ƀâo mơngưi ƀơi tơngan ñu laih anŭn hơmâo asăp ƀâo mơngưi hlak ayŭh đĭ mơ̆ng gŏ anŭn yơh.
12Ñu tơña kơ kâo tui anai, “Ơ ană mơnuih hơi, ih hơmâo ƀuh laih mơ̆ kơ tơlơi ƀing kŏng tha sang anŏ ƀing Israel ngă amăng anih kơnăm mơmŏt, jing rĭm čô ƀơi anih kơkuh kơ rup trah ñu pô? Ƀing gơñu laĭ tui anai, ‘Yahweh ƀu ƀuh ƀing ta ôh. Yahweh hơmâo đuaĭ lui hĭ anih lŏn anai laih.’ ” 13Laih anŭn dơ̆ng, Ñu laĭ tui anai, “Ih či ƀuh yơh ƀing gơñu ngă hơdôm mơta tơlơi jing hơƀak drak hloh dơ̆ng yơh.”
14Giŏng anŭn, ñu ba kâo pơ bah amăng mŭt nao pơ amăng ja̱ng gah dư̱r kơ sang yang Yahweh, laih anŭn kâo ƀuh ƀing đah kơmơi dŏ be̱r pơ anih anŭn, kơŭ kơuăn kơ yang rơba̱ng Tammuz. 15Ñu tơña kơ kâo tui anai, “Ih ƀuh mơ̆ tơlơi anŭn, Ơ ană mơnuih hơi? Ih či ƀuh hơdôm mơta tơlơi hơƀak drak hloh kơ anŭn dơ̆ng yơh.”
16Giŏng anŭn, Ñu ba kâo pơ gah lăm anih wăl tơdron sang yang Yahweh. Pơ anih anŭn jing ƀơi jơlan mŭt nao pơ sang yang, kơplăh wăh adri̱ng hăng kơnưl, kâo ƀuh hơmâo duapluh-rơma čô đah rơkơi. Ƀing gơñu wĕh rŏng gơñu anăp nao pơ sang yang Yahweh laih anŭn ƀô̆ mơta gơñu anăp nao pơ gah ngŏ̱, ƀing gơñu hlak bon kơkuh kơ yang hrơi pơ gah ngŏ̱ anŭn yơh.
17Ñu tơña kơ kâo tui anai dơ̆ng, “Ơ ană mơnuih, ih hơmâo ƀuh mơ̆ tơlơi anai? Ƀing ană plei sang anŏ ƀing Yudah ƀu hrăp ôh ngă abih bang tơlơi hơƀak drak ih hơmâo ƀuh laih pơ anŭn, laih anŭn pơlar tơbiă nanao tơlơi sat ƀai anŭn pơ djŏp anih amăng lŏn čar anai kiăng ngă brơi kơ Kâo hil yơh. Lăng bĕ kơ tơlơi ƀing gơñu pioh than ƀơi adŭng gơñu kiăng čuih brơi kơ Kâo hil! 18Hơnŭn yơh, Kâo či ngă kơ ƀing gơñu amăng tơlơi Kâo hil yơh. Kâo ƀu či lăng pap mơñai ƀôdah lui brơi kơ ƀing gơñu hơdip ôh. Wơ̆t tơdah ƀing gơñu ur dreo ƀơi tơngia Kâo, Kâo ăt ƀu či hơmư̆ kơ ƀing gơñu ôh.”