47

Hơnŏh Ia Mơ̆ng Sang Yang

1Pô anŭn ba kâo glaĭ pơ bah amăng mŭt nao pơ sang yang laih anŭn kâo ƀuh ia rô tơbiă mơ̆ng gah yŭ bah amăng sang yang anăp nao pơ gah ngŏ̱, yuakơ sang yang anŭn anăp nao pơ gah ngŏ̱. Ia anŭn rô trŭn mơ̆ng gah yŭ bơnăh gah thu̱ng sang yang, jing gah thu̱ng kơ kơnưl yơh. 2Giŏng anŭn, ñu ba kâo tơbiă mơ̆ng amăng ja̱ng gah dư̱r hăng dui ba kâo jum dar gah rơngiao truh pơ amăng ja̱ng gah rơngiao anăp nao pơ gah ngŏ̱, laih anŭn ia anŭn rô tơbiă rơnang mơ̆ng bơnăh gah thu̱ng yơh.
3Tơdang pô anŭn nao pơ gah ngŏ̱ laih anŭn djă̱ hrĕ pơkă amăng tơngan ñu, ñu pơkă anih anŭn sa-rơbâo haih, laih anŭn ñu dui ba kâo găn ia anŭn dơlăm dơ̆ boh kañ tơkai kâo. 4Ñu rơbat nao pơkă sa-rơbâo haih dơ̆ng laih anŭn dui ba kâo găn ia dơlăm dơ̆ tơŭt kâo. Ñu pơkă sa-rơbâo haih dơ̆ng laih anŭn dui ba kâo găn ia dơlăm dơ̆ kơiăng kâo. 5Ñu pơkă sa-rơbâo dơ̆ng, samơ̆ tal anai jing krong yơh tơl kâo ƀu dưi găn ôh, yuakơ ia dơlăm kiăng kơ luai yơh. Anŭn jing krong ƀu hơmâo hlơi pô dưi găn ôh. 6Ñu tơña kơ kâo tui anai, “Ơ ană mơnuih hơi, ih ƀuh mơ̆ tơlơi anai?”
 Giŏng anŭn, ñu dui ba kâo wơ̆t glaĭ pơ ha̱ng ia krong anŭn yơh.
7Tơdang kâo truh laih pơ anih ha̱ng ia anŭn, kâo ƀuh lu khul kơyâo biă mă ƀơi dua bơnăh krong anŭn. 8Ñu laĭ kơ kâo tui anai, “Anai jing ia rô anăp nao pơ tring gah ngŏ̱ laih anŭn rô trŭn pơ tring Arabah yơh, jing anih rô nao pơ Rơsĭ. Tơdang ia anŭn rô mŭt pơ Rơsĭ anŭn, ia rơsĭ anŭn jing ia mơmĭh yơh. 9Pơ anih pă ia krong anŭn rô nao, pơ anih anŭn yơh hơmâo djŏp hlô mơnơ̆ng rui či hơdip. Pơ anih anŭn či hơmâo lu akan yơh, yuakơ krong anŭn rô nao pơ anŭn laih anŭn ngă brơi kơ ia mơsĭn jing hĭ ia mơmĭh. Tui anŭn, ia krong anŭn rô nao, pơ anih anŭn yơh abih bang hlô mơnơ̆ng rui či hơdip. 10Ƀing trah akan či dŏ kơtuai ha̱ng ia anŭn. Čơdơ̆ng mơ̆ng anih En-Gedi truh pơ anih Ên-Eglayim či jing anih pioh kơ yaih hơñuăl. Akan pơ anih anŭn či hơmâo djŏp mơta yơh, anŭn jing hrup akan Rơsĭ Prŏng yơh. 11Samơ̆ ia amăng khul trŏp ia hăng khul dơnao kơtuai ha̱ng ia anŭn ƀu či jing ia mơmĭh ôh, samơ̆ khul ia anŭn jing ia mơsĭn yơh. 12Djŏp mơta khul kơyâo boh čroh či čă đĭ ƀơi dua bơnăh ha̱ng ia krong anŭn. Khul hla kơyâo anŭn ƀu či gliu hĭ ôh laih anŭn boh čroh kơyâo anŭn kŏn kơƀah hĭ lơi. Rĭm blan khul kơyâo anŭn či pơtơbiă rai boh čroh, yuakơ ia mơ̆ng sang yang rô nao pơ gơñu. Khul boh čroh gơñu či jing gơnam ƀơ̆ng laih anŭn khul hla gơñu pioh kơ pơsuaih yơh.”

Khul Guai Anih Lŏn Anŭn

13Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp, “Anai yơh jing khul guai kiăng kơ pơpha anih lŏn anŭn jing anih kŏng ngăn amăng pluh-dua kơnung djuai ƀing Israel, laih anŭn dua črăn amăng anih lŏn anŭn jing kơ Yôsêp. 14Ih khŏm pơpha anih lŏn anŭn pơdơ̆ pơđơ̱r kơ ƀing gơñu yơh. Yuakơ Kâo ƀuăn rơ̆ng laih hăng tơlơi yơr tơngan kiăng pha brơi anih lŏn anŭn kơ ƀing ơi adon ih, anih lŏn anŭn či jing hĭ anih lŏn kŏng ngăn ih yơh.
15“Anai yơh či jing guai kơ anih lŏn anŭn:
“Ƀơi bơnăh gah dư̱r guai anŭn či čơdơ̆ng mơ̆ng Rơsĭ Prŏng ƀơi jơlan Hetlôn mŭt nao pơ anih Hamat truh pơ anih Zedad,
16anih Bêrôthah, anih Sibrayim, jing anih ƀơi guai tŏng krah plei prŏng Damaskus hăng anih tring plei Hamat yơh, hlŏng truh pơ anih Hazêr-Hatikhôn, jing anih ƀơi guai anih Hauran yơh. 17Guai anŭn či hơmâo čơdơ̆ng mơ̆ng rơsĭ anŭn truh pơ plei Hazar-Inôn, kơtuai guai gah dư̱r tring plei Damaskus hăng guai tring plei Hamat truh pơ gah dư̱r yơh. Anŭn jing guai lŏn gah dư̱r yơh.
18“Ƀơi bơnăh gah ngŏ̱ guai lŏn či hơmâo tŏng krah anih Hauran hăng guai plei Damaskus, kơtuai krong Yurdan kơplăh wăh anih Gilead hăng anih lŏn Israel, truh pơ rơsĭ gah ngŏ̱ laih anŭn truh pơ anih Tamar yơh. Anŭn yơh jing guai lŏn gah ngŏ̱.
19“Ƀơi bơnăh gah thu̱ng guai anŭn či hơmâo mơ̆ng anih Tamar truh pơ khul ia anih Meribah-Kadês, laih anŭn kơtuai guai krong lŏn čar Êjip hlŏng truh pơ Rơsĭ Prŏng. Anŭn jing guai lŏn gah thu̱ng yơh.
20“Ƀơi bơnăh gah yŭ̱, Rơsĭ Prŏng či jing guai lŏn truh pơ anih klă̱ anăp hăng jơlan mŭt nao pơ plei Hamat yơh. Anŭn či jing guai lŏn gah yŭ̱ yơh.
21“Ih khŏm pơpha anih lŏn anŭn amăng gih pô tui hăng kơnung djuai ƀing Israel yơh. 22Ih khŏm ngă čram kơ anih anŭn jing lŏn kŏng ngăn kơ gih pô laih anŭn kơ ƀing tuai hơdip amăng ƀing gih laih anŭn ăt kơ ƀing hơmâo ană bă mơ̆n. Ih khŏm yap bĕ ƀing tuai anŭn ăt jing ƀing Israel mơ̆n. Hrŏm hăng ƀing gih, ƀing gơñu či tŭ mă lŏn kŏng ngăn amăng kơnung djuai ƀing Israel mơ̆n. 23Amăng kơnung djuai pă pô mơnuih tuai dŏ hơdip hrŏm, pơ anih anŭn yơh ih či pha brơi kơ gơ̆ lŏn kŏng ngăn.” Anŭn yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh hơmâo pơhiăp laih.