7

Tơlơi Hơnăl Tuč Hơmâo Truh Laih

1Boh hiăp Yahweh pơhiăp hăng kâo tui anai, 2“Ơ ană mơnuih hơi, anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh laĭ kơ anih lŏn ƀing Israel tui anai: Tơlơi hơnăl tuč! Tơlơi hơnăl tuč hơmâo rai laih pơ rĭm akiăng anih lŏn anai. 3Tơlơi hơnăl tuč ră anai truh ƀơi ƀing gih laih anŭn Kâo či pŏk tơbiă tơlơi hil nač Kâo kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih yơh. Kâo či phat kơđi ƀing gih tui hăng tơlơi hơdip hơdơ̆ng gih laih anŭn kla glaĭ kơ ƀing gih yuakơ abih bang tơlơi hơdip hơdơ̆ng hơƀak drak gih yơh. 4Kâo ƀu či pap ƀôdah lui brơi ƀing gih rơngai ôh. Sĭt yơh Kâo či kla glaĭ kơ ƀing gih yuakơ tơlơi bruă gih laih anŭn khul tơlơi hơdip hơdơ̆ng hơƀak drak amăng ƀing gih yơh. Hơnŭn yơh, ƀing gih či thâo krăn yơh kơ tơlơi Kâo yơh jing Yahweh.
5“Anai yơh jing tơlơi Khua Yang Yahweh pơhiăp: Tơlơi răm rai! Anŭn jing tơlơi răm rai hlak rai, jing tơlơi răm rai aka ƀu hơmư̆ djơ̆ ôh hlâo adih. 6Tơlơi hơnăl tuč hơmâo truh laih! Tơlơi hơnăl tuč hơmâo truh laih! Tơlơi anŭn rai mă ñu pô kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih kar hăng hlô mơnơ̆ng glai yơh. Tơlơi anŭn hơmâo truh laih! 7Tơlơi răm hơmâo truh laih ƀơi ƀing gih, jing ƀing dŏ hơdip amăng anih lŏn anai. Hrơi mông hơmâo truh laih. Či hơmâo tơlơi huĭ bra̱l, ƀu djơ̆ tơlơi mơak ôh, truh ƀơi khul čư̆ čan anŭn. 8Kâo jĕ či tuh tơbiă tơlơi hil Kâo ƀơi ƀing gih laih anŭn pioh tơlơi nač Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing gih. Kâo či phat kơđi tui hăng tơlơi bruă gih laih anŭn kla glaĭ kơ ƀing gih yuakơ abih bang tơlơi hơdip hơdơ̆ng hơƀak drak gih yơh. 9Kâo ƀu či pap mơñai brơi kơ ƀing gih ƀôdah lui brơi kơ ƀing gih rơngai ôh. Kâo či kla glaĭ kơ ƀing gih tui hăng tơlơi bruă gih laih anŭn khul tơlơi hơdip hơdơ̆ng hơƀak drak amăng ƀing gih yơh. Giŏng anŭn, abih bang ƀing gih, jing ƀing hơdip amăng plei Yerusalaim hăng amăng anih lŏn Yudah, či thâo krăn yơh kơ tơlơi anŭn jing Kâo yơh Yahweh, jing Pô taih ama̱ng anŭn.
10“Hrơi anŭn truh laih! Hrơi anŭn hơmâo truh laih! Tơlơi răm hơmâo tơlŭh tơbiă laih, gai hơnuăt hơmâo čơnŭh laih, tơlơi pơgao pơang hơmâo bluh bơnga laih! 11Tơlơi ƀrưh ƀai hơmâo prŏng tui laih amăng gai hơnuăt kiăng kơ pơkơhma̱l hĭ tơlơi sat ƀai. Ƀu hơmâo hlơi pô ôh amăng ƀing ană plei anŭn či tơklaih hĭ, ƀu hơmâo hlơi pô amăng mơnuih lu anŭn ôh, ƀu hơmâo mŭk dram, ƀu hơmâo gơnam yom. 12Hrơi mông hơmâo truh laih, jing hrơi anŭn hơmâo truh laih. Anăm brơi kơ pô blơi hơ̆k mơak ôh laih anŭn pô sĭ kŏn rơngot hơning lơi, yuakơ tơlơi hil nač či dŏ ƀơi abih bang mơnuih lu anŭn yơh. 13Pô sĭ ƀu či mă glaĭ djŏp ôh anih lŏn ñu hơmâo sĭ laih tơdang abih dua gơñu ăt dŏ hơdip, yuakơ tơlơi pơƀuh kơ tơlơi abih bang ƀing mơnuih lu anŭn ƀu či pơwir glaĭ hĭ ôh. Yuakơ hơdôm tơlơi soh gơñu yơh, ƀu hơmâo sa čô ôh amăng ƀing gơñu či dŏ so̱t. 14Wơ̆t tơdah ƀing gơñu ayŭp tơdiăp laih anŭn prap pre laih abih bang tơlơi, ƀu či hơmâo hlơi pô ôh nao pơblah, yuakơ tơlơi hil nač Kâo dŏ ƀơi ƀing mơnuih lu anŭn.
15“Gah rơngiao kơ plei hơmâo tơlơi pơblah, gah lăm hơmâo tơlơi kli̱n khe̱ng hăng tơlơi ư̆ rơpa. Ƀing hlơi pô amăng đang hơma či djai hăng đao gưm laih anŭn ƀing hlơi pô amăng plei či djai hăng tơlơi ư̆ rơpa laih anŭn hăng tơlơi kli̱n khe̱ng yơh. 16Abih bang ƀing hlơi pô dŏ so̱t hăng tơklaih hĭ či dŏ amăng khul čư̆ čan, kơŭ kơuăn kar hăng khul čim pơrơgŏm amăng khul dơnung. Rĭm čô ngă tui anŭn yuakơ tơlơi soh ñu pô yơh. 17Rĭm tơngan či rơgah hĭ laih anŭn rĭm tơŭt či jing hĭ tơdu rơmơ̆n kar hăng ia yơh. 18Ƀing gơñu či buh ao tâo laih anŭn bă hăng tơlơi huĭ bra̱l yơh. Ƀô̆ mơta gơñu či hơmâo bă hăng tơlơi mlâo mlañ laih anŭn akŏ gơñu arăng kuăh hĭ yơh. 19Ƀing gơñu či glŏm hĭ amrăk gơñu ƀơi khul jơlan laih anŭn mah gơñu či jing hĭ gơnam ƀu rơgoh yơh. Amrăk mah gơñu ƀu či dưi pơklaih hĭ ƀing gơñu amăng hrơi Yahweh hil nač ôh. Ƀing gơñu ƀu či tŭ hrăp ôh tơlơi rơpa gơñu ƀôdah pơbă hĭ hlŭng gơñu, yuakơ tơlơi anŭn hơmâo ngă laih kơ ƀing gơñu tơhneč rơbuh hĭ amăng tơlơi soh. 20Ƀing gơñu pơang kơ gơnam pơhrôp hiam gơñu jing gơnam ƀing gơñu juăt yua gơnam anŭn kiăng kơ pơkra khul rup trah hơƀak drak laih anŭn rup sat ƀai gơñu. Hơnŭn yơh, Kâo či ngă brơi kơ hơdôm gơnam anŭn jing hĭ gơnam grĭ grañ kơ ƀing gơñu yơh. 21Kâo či jao hĭ abih bang gơnam anŭn kơ ƀing mơnuih tuai jing kar hăng gơnam sua mă kơ ƀing sat ƀai ƀơi lŏn tơnah anai laih anŭn ƀing sat anŭn či pơgrĭ hĭ yơh. 22Kâo či wĕh đuaĭ hĭ ƀô̆ mơta Kâo mơ̆ng ƀing gơñu laih anŭn ƀing gơñu či pơgrĭ hĭ anih sang yang Kâo. Ƀing klĕ dŏp či mŭt pơ anih anŭn hăng pơgrĭ hĭ yơh.
23“Prap pre bĕ khul hrĕ čuăk yuakơ anih lŏn anai bă hăng tơlơi tuh drah laih anŭn plei anai bă hăng tơlơi ƀrưh ƀai. 24Kâo či ba rai ƀing lŏn čar sat ƀai biă mă kiăng kơ rai tŭ mă dram gơnam khul sang anŏ gơñu. Kâo či pơđŭt hĭ ƀing pơgao hăng ƀing kơtang laih anŭn khul anih sang yang gơñu či tŭ tơlơi grĭ hĭ yơh. 25Tơdang pô pơhuĭ truh, ƀing gơñu či hơduah tơlơi rơnŭk rơno̱m yơh, samơ̆ ƀing gơñu ƀu či hơmâo ôh. 26Tơlơi răm rai anai hăng tơlơi răm rai pơkŏn či truh, laih anŭn tơlơi pơthâo anai hăng tơlơi pơthâo pơkŏn či truh yơh. Ƀing gơñu gir kiăng kơ hơmâo tơlơi pơƀuh mơ̆ng pô pơala. Tơlơi pơtô tơlơi juăt mơ̆ng khua ngă yang či rơngiă hĭ wơ̆t hăng tơlơi djru pơmĭn mơ̆ng ƀing kŏng tha ăt kar kaĭ mơ̆n. 27Pơtao či kơŭ kơuăn, khua moa či buh ao tâo tah hơtai laih anŭn tơngan ƀing ană plei amăng anih lŏn či rŭng răng yơh. Kâo či ngă kơ ƀing gơñu tui hăng tơlơi bruă gơñu, laih anŭn tui hăng khul hơnơ̆ng pơkă gơñu pô yơh Kâo či phat kơđi kơ ƀing gơñu. Giŏng anŭn, ƀing gơñu či thâo krăn yơh kơ tơlơi Kâo jing Yahweh.”