12

Ye^le^mi Ngopv Bun Ziouv Muangx

  1Ziouv aac, yie ngopv bun meih muangx nyei ziangh hoc,
   meih bun cing meih horpc.
  Maiv gunv hnangv naaic, maaih yietc diuh jauv yie oix caux meih nzaeng.
   Orqv mienh nyei jauv weic haaix diuc longx jienv faaux?
   Maiv ziepc zuoqv nyei mienh weic haaix diuc duqv kuh yiem?
  2Meih zuangx ninh mbuo, ninh mbuo njiec nzungh.
   Ninh mbuo hlo jienv faaux yaac ziangh biouv.
  Ninh mbuo nyei nzuih yiem nitv fatv meih
   mv baac hnyouv leih meih go.
  3Mv baac Ziouv aac, meih hiuv duqv yie.
   Meih buatc yie,
   yaac seix yie nyei hnyouv hnangv haaix nor hnamv taux meih.
  Tov tor ninh mbuo cuotv daaih hnangv oix zuqc daix daic nyei ba'gi yungh.
   Zorqv daaih bun nqoi zuov jienv zuqc daix nyei hnoi.
  4Naaiv norm deic-bung oix mborngx nqaai ndongc haaix lauh?
   Yietc zungv lingh deic nyei miev oix nyaux taux haaix zanc?
  Laaix yiem naaiv deix dorngx nyei mienh zoux nyei orqv sic
   hieh zoih caux norqc daic nzengc.
   Weic zuqc mienh gorngv, “Ziouv maiv buatc yie mbuo setv mueiz nyei ziangh hoc.”

Ziouv Dau Ye^le^mi

  5Ziouv gorngv, “Se gorngv meih caux mienh saaix tiux
   ninh mbuo yaac bun meih haiz kouv,
   meih fungc haih caux maaz saaix tiux?
  Se gorngv meih yiem baengh orn nyei deic-bung zungv haih ndorpc,
   meih yiem Jor^ndaen Ndaaih hlen nyei lomc hnangv haaix nor?
  6Maiv gunv meih nyei muoz-doic caux meih nyei die nyei biauv zong mienh
   maiv ziepc zuoqv nyei zoux bun meih,
   ninh mbuo yaac zunc jienv heuc jienv meih mingh.
  Maiv gunv ninh mbuo caux meih gorngv waac longx,
   meih maiv dungx sienx ninh mbuo.
  7“Yie guangc yie nyei biauv,
   leih nqoi yie nzipc nyei buonc.
  Yie zorqv yie nyei hnyouv hnamv wuov dauh
   jiu bun yiem ninh nyei win-wangv nyei buoz-ndiev.
  8Yie nzipc nyei buonc
   weic yie hnangv lomc nyei sienh
  ninh heuc jienv oix hoic yie,
   yie ziouc nzorng ninh.
  9Yie nzipc nyei buonc weic yie
   hnangv norm zorqv orv nyanc nyei norqc ben fai?
   Zorqv orv nyanc nyei norqc maiv zeiz yiem huing gormx ninh fai?
  Gunv mingh aqv. Bun lomc-huaang nyei yietc zungv hieh zoih gapv zunv.
   Dorh ninh mbuo daaih naqv maah!
  10Maaih goux ba'gi yungh nyei mienh camv nyei
   baaic waaic yie nyei a'ngunc huingx.
   Ninh mbuo caaiv yie nyei buonc njiec,
  ninh mbuo bun yie longx nyei buonc
   benx baaic waaic nyei deic-bung-huaang.
  11Ninh mbuo bun naaiv deix ndau benx ndau-huaang,
   baaic huaang, mborngx nqaai nyei dorngx.
  Ziangh norm deic-bung zuqc guangc huaang,
   mv baac maiv maaih haaix dauh hietv hnyouv.
  12Zoux mietc nyei mienh daaih taux deic-bung-huaang
   yietc zungv yiem hlang, njang nyei dorngx,
  weic zuqc yiem deic-bung naaiv bung mingh taux jomc wuov bung,
   Ziouv nyei nzuqc ndaauv bun ninh mbuo zuqc mietc,
   maiv maaih haaix laanh mienh duqv baengh orn nyei yiem.
  13Ninh mbuo zuangx nyei se mbiauh witv mv baac siou duqv njimv.
   Ninh mbuo zoux kouv mv baac maiv duqv haaix nyungc.
   Laaix Ziouv qiex jiez! haic,
  ninh mbuo oix zuqc nyaiv ninh mbuo siou daaih nyei ga'naaiv.”
14Ziouv hnangv naaiv gorngv, “Gorngv taux yiem nitv fatv wuov deix yietc zungv zoux orqv nyei mienh, dongh nzaeng yie nyei baeqc fingx, I^saa^laa^en Mienh, nzipc nyei buonc wuov deix, yie oix zorqv ninh mbuo baeng cuotv ninh mbuo ganh nyei deic-bung, aengx zorqv yiem ninh mbuo mbu'ndongx nyei Yu^ndaa Mienh baeng cuotv daaih. 15Yie baeng ninh mbuo cuotv daaih, nqa'haav yie aengx oix korv-lienh ninh mbuo. Yie aengx oix dorh ninh mbuo nzuonx, bun gorqv-mienh nzuonx gorqv-mienh nzipc nyei buonc, gorqv-mienh yaac nzuonx gorqv-mienh nyei deic-bung. 16Se gorngv ninh mbuo jienh hoqc linc yie nyei baeqc fingx sienx nyei jauv, se ziangv jienv yie nyei mbuox houv waac gorngv, ‘Yie ziangv jienv ziangh jienv nyei Ziouv houv waac,’ hnangv ninh mbuo zinh ndaangc njaaux yie nyei baeqc fingx ziangv jienv ⟨Mbaa^an zienh⟩ houv waac nor, ninh mbuo ziouc yiem yie nyei baeqc fingx mbu'ndongx duqv ceix jiez daaih. 17Se gorngv haaix norm guoqv nyei mienh maiv muangx, yie ziouc baeng cuotv yaac mietc taux nzengc.” Naaiv se Ziouv gorngv nyei waac.