4

Yauna tsw txaus sab

1Tej xwm txheej nuav tsw txaus Yauna lub sab hlo le nwg txhad chim. 2Nwg thov Yawmsaub tas, “Au Yawmsaub, thaus kuv tseed nyob huv kuv lub tebchaws, kuv yeej has lawm tas yuav zoo le nuav los tsw yog? Tub yog vem le nuav kuv txhad maaj nroog tswv moog rua lub moos Thasi, tsua qhov kuv paub tas koj yog tug Vaajtswv kws hlub hab khuvleej, tsw chim sai, muaj txujkev hlub ruaj khov nplua quas mag, hab ntxeev dua sab tsw tso tej xwm txheej phem lug. 3Au Yawmsaub, vem le nuav nwgnuav thov koj muab kuv txujsa rhu moog, tsua qhov kuv tuag kuj zoo dua le nyob.” 4Mas Yawmsaub has tas, “Qhov kws koj chim le kod zoo lov?” 5Yauna txawm tawm moog rua nrau lub nroog, nyob tsawg ntawm ntug nroog saab nub tuaj hab ua ib lub tsev pheeb suav nyob. Nwg nyob tsawg nraim ntxoo huv lub tsev pheeb suav tog saib lub nroog hov yuav raug xwm txheej le caag.
6Vaajtswv Yawmsaub ua kuas ib tsob taw daav tuaj hlub rua sau Yauna ua ntxoov ntxoo roog nwg lub taubhau nwg txhad tau zoo nyob. Vem tsob taw daav nuav Yauna txhad zoo sab xyiv faab heev. 7Tassws nub tom qaab thaus kaaj ntug txoog Vaajtswv kuas ib tug kaab noj tsob taw daav hov ua rua tuag tshaav lawm. 8Thaus nub tawm lawd, Vaajtswv tso cua ntsawj saab nub tuaj kub quas lug tuaj, mas tshaav ntuj kub Yauna lub taubhau ua rua nwg qaug zug heev, mas nwg thov tas ca nwg tuag. Nwg has tas, “Kuv tuag kuj zoo dua le nyob.”
9Vaajtswv has rua Yauna tas, “Vem tsob taw daav ntawd tswm nyog koj chim le kod lov?” Yauna teb tas, “Yeej tswm nyog kuv chim tuag le lawm.” 10Mas Yawmsaub has tas, “Koj khauvxwm tsob ntoo kws koj tsw tau nqeg daag nqeg zug cog lossws ua kuas hlub tuaj. Ib mos xwb nwg tub hlub tuaj lawm, ib mos xwb kuj tuag lawm. 11Tsw tswm nyog kuv yuav khauvxwm lub nroog luj Ninave nuav kws muaj pejxeem coob dua 120,000 leej kws tsw paub tas saab twg yog saab xws saab twg yog saab phem hab muaj tsaj txhu coob heev lov?”