2

Yauna thov Vaajtswv

1Mas Yauna nyob huv ntseg lub plaab thov Yawmsaub kws yog nwg tug Vaajtswv, 2has tas,

  “Thaus kuv raug kev txom nyem
   kuv hu thov Yawmsaub, mas nwg teb kuv.
  Kuv nyob huv tub tuag teb lub plaab quaj thov,
   mas koj noog kuv lub suab.
  3Koj muab kuv nrum rua huv qhov kws tub heev
   rua huv plawv havtxwv.
   Dej nyaab laum nkaus kuv lawm.
  Koj tej nam nthwv dej hab tej dej nphau
   nyaab hlo kuv lawm.
  4Thaus hov kuv has tas, ‘Kuv raug muab laim
   tawm ntawm koj lub xubndag lawm,
  tassws kuv yeej yuav rov tsaa muag
   saib koj lub tuam tsev kws dawb huv dua.’
  5Dej nyaab nkaus kuv,
   dej havtxwv tub vej nkaus kuv,
  tej ntxhuab havtxwv
   kuj rwg kuv taubhau.
  6Kuv nqeg moog rua huv tej caag roob,
   nplajteb tej laag rooj kaw kuv ca moog ib txhws,
  los kuv tug Vaajtswv Yawmsaub,
   koj tseed coj kuv txujsa tawm huv qhov tuag lug.
  7Thaus kuv tug ntsuj plig tawm quas zug huv kuv lub cev,
   kuv ncu txug Yawmsaub,
  hab kuv tej lug thov tuaj txug koj,
   nkaag moog rua huv koj lub tuam tsev kws dawb huv.
  8Cov kws fwm tej txoov daab kws tsw muaj qaabhau,
   yeej yog puab muab tug kws hlub puab tag tag tso tseg.
  9Tassws kuv yuav tsaa suab
   ua tsaug xyeem tsaj rua koj,
  kuv yuav pauj tej kws kuv yeem lug ca lawd.
   Qhov kws cawm dim nyob ntawm Yawmsaub.”
10Yawmsaub txawm has rua tug ntseg mas tug ntseg txhad muab Yauna ntuav rua sau nruab nqhuab.