4

Yauna tsis txaus siab

1Tej xwm txheej no tsis txaus Yauna lub siab kiag li nws thiaj chim. 2Nws thov Yawmsaub tias, “Au Yawmsaub, thaum kuv tseem nyob hauv kuv lub tebchaws, kuv yeej hais lawm tias yuav zoo li no los tsis yog? Twb yog vim li no kuv thiaj maj nroos khiav mus rau lub moos Thasi, rau qhov kuv paub tias koj yog tus Vajtswv uas hlub thiab khuvleej, tsis chim sai, muaj txojkev hlub ruaj khov nplua mias, thiab ntxeev dua siab tsis tso tej xwm txheej phem los. 3Au Yawmsaub, vim li no nimno thov koj muab kuv txojsia rho mus, rau qhov kuv tuag kuj zoo dua li nyob.” 4Mas Yawmsaub hais tias, “Qhov uas koj chim li kod zoo lov?” 5Yauna txawm tawm mus rau nraum lub nroog, zaum ntawm ntug nroog sab hnub tuaj thiab ua ib lub tsev pheeb suab nyob. Nws zaum nraim ntxoov ntxoo hauv lub tsev pheeb suab tos saib lub nroog ntawd yuav raug xwm txheej li cas.
6Vajtswv Yawmsaub ua kom ib tsob ntoo qaib tuaj hlob rau saum Yauna ua ntxoov ntxoo roos nws lub taubhau nws thiaj tau zoo nyob. Vim tsob ntoo qaib no Yauna thiaj zoo siab xyiv fab heev. 7Tiamsis hnub tom qab thaum kaj ntug txoog Vajtswv kom ib tug kab noj tsob ntoo qaib ntawd ua rau tuag tshav lawm. 8Thaum hnub tawm lawd, Vajtswv tso cua ntsawj sab hnub tuaj kub lug tuaj, mas tshav ntuj kub Yauna lub taubhau ua rau nws qaug zog heev, mas nws thov tias cia nws tuag. Nws hais tias, “Kuv tuag kuj zoo dua li nyob.”
9Vajtswv hais rau Yauna tias, “Vim tsob ntoo qaib ntawd tsim nyog koj chim li kod lov?” Yauna teb tias, “Yeej tsim nyog kuv chim tuag li lawm.” 10Mas Yawmsaub hais tias, “Koj khuvxim tsob ntoo uas koj tsis tau nqes dag nqes zog cog lossis ua kom hlob tuaj. Ib hmos xwb nws twb hlob tuaj lawm, ib hmos xwb kuj tuag lawm. 11Tsis tsim nyog kuv yuav khuvxim lub nroog loj Ninave no uas muaj pejxeem coob dua 120,000 leej uas tsis paub tias sab twg yog sab xis sab twg yog sab laug thiab muaj tsiaj txhu coob heev lov?”