5

  1Cov tub rog huv lub nroog 'e,
   ca le npaaj mej cov tub rog.
  Yeeb ncuab tub tuaj vej peb lawm,
   puab xuas paas ntoo ntaus
   cov Yixayee tug thawj saab plhu.

Muaj ib tug thawj tshwm huv Npelehee tuaj

  2“Au Npelehee Efatha 'e,
   koj yog ib tug miv miv huv Yuta tej cum,
  yuav muaj ib tug tshwm huv koj lug rua kuv,
   yog tug kws yuav ua tug thawj kaav cov Yixayee.
  Nwg lub hauv paug yeej muaj
   thaus chiv keeb thau u lug.”
  3Vem le nuav Yawmsaub yuav muab puab tso tseg
   moog txug lub swjhawm kws tug quaspuj
   ua mob teb yug mivnyuas lawm,
  mas nwg cov kwvtij kws tseed tshuav nyob
   yuav rov lug rua huv cov Yixayee.
  4Tug hov yuav sawv ruaj khov
   hab muaj Yawmsaub tug zug
  hab muaj nwg tug Vaajtswv Yawmsaub
   lub koob meej kws ci ntsaa ab yug nwg paab yaaj.
  Puab yuav nyob tso sab plhuav
   tsua qhov tug hov yuav ua luj moog
   thoob qaab ntuj kawg,
  5hab nwg yuav ua puab lub chaw nyob kaaj sab lug.

  Thaus cov Axilia tuaj txeem
   rua huv peb lub tebchaws
   hab tsuj peb tej chaw ruaj khov,
  peb yuav tsaa xyaa tug yug yaaj
   hab tsaa yim tug thawj tawm tsaam puab.
  6Puab yuav xuas ntaaj kaav Axilia tebchaws,
   hab rhu ntaaj kaav Nilauj tebchaws.
  Thaus cov Axilia tuaj txeem
   rua huv peb lub tebchaws
  hab tsuj huv peb nrwm teb,
   tug hov yuav tso peb dim.
  7Yakhauj caaj ceg kws tseed tshuav nyob
   yuav nyob rua huv plawv ntau haiv tuabneeg
  zoo yaam le dej lwg ntawm Yawmsaub
   hab zoo le pluav naag kws lug rua sau tej nroj tsuag
  hab tsw nyob ntawm tuabneeg
   lossws tog tuabneeg tej tub.
  8Yakhauj caaj ceg kws tseed tshuav
   yuav nyob huv plawv ib tsoom tebchaws
  hab huv plawv ntau haiv tuabneeg
   yaam le tug tsuv ntxhuav nyob huv plawv
   tej tsaj qus huv haav zoov,
  lossws yaam le tug thaav tsuv ntxhuav
   kws nyob huv plawv tej yaaj,
  thaus nwg hlaa moog nwg tsuj pis ntag
   hab muab dua tseg, tsw muaj leejtwg cawm tau.
  9Mej txhais teg yuav raug muab tsaa
   rua sau mej cov tshawj chim,
  hab mej cov yeeb ncuab huvsw
   yuav raug muab txav tu nrho.

  10Yawmsaub has tas,
  “Nub ntawd kuv yuav muab mej tej neeg
   ua kuas pluj taag huv plawv mej moog,
  hab muab mej tej tsheb neeg ua rog
   ua puam tsuaj taag.
  11Kuv yuav muab tej moos huv mej lub tebchaws
   rhuav tshem taag,
  hab rhuav mej tej chaw ruaj khov
   pob taag huvsw.
  12Kuv yuav muab qhov kws ua khawv koob
   rhuav tshem taag ntawm mej txhais teg,
  mej yuav tsw muaj txwv neeb txwv yaig
   dua le lawm.
  13Kuv yuav rhuav mej tej txoov daab
   hab mej tej ncej teev daab
   kuas pluj ntawm mej moog,
  hab mej yuav tsw tau pe
   tej kws mej txhais teg ua dua le lawm.
  14Kuv yuav rhu hlo mej tej ncej daab Asela
   huv plawv mej pov tseg,
   hab ua rua mej tej moos puam tsuaj.
  15Kuv yuav chim hab pauj taub npau tawg quas vog
   rua tej tebchaws kws tsw noog lug.”