3

Tej ntsaa loog kws yuav khu

1Dhau hov tug tuam pov thawj hlub Eliyasi nrug nwg cov kwvtij kws yog pov thawj nqeg teg ua lub Rooj Loog Yaaj. Puab ua kevcai tu kuas dawb huv hab muab txhwb qhov rooj nruab rua. Puab ua kevcai tu kuas dawb huv moog txug lub chaw tsom faaj kws hu ua Ib Puas, hab moog txug lub chaw tsom faaj Hananee. 2Txuas ntawm puab moog yog cov tuabneeg Yelikhau ua, hab ntu txuas ntxwv moog yog Ili tug tub Xakaw ua.
3Haxena‑a caaj ceg ua lub Rooj Loog Ntseg. Puab ua tej puab rooj hab nruab txhwb qhov rooj rua hab ua tej ntsa rooj hab tej laag rooj. 4Ntu txuas ntawm puab moog yog Uliya tug tub Melemau kws yog Hakhau tug xeeb ntxwv khu. Ntu txuas ntawm puab moog yog Npelekhiya tug tub Mesulaa kws yog Mesexanpee tug xeeb ntxwv khu. Ntu txuas ntawm puab moog yog Npa‑ana tug tub Xantau khu. 5Ntu txuas ntawm puab moog yog cov tuabneeg Thekhau‑a khu, tassws puab cov kws ua hlub tsw yeem swv puab tug daag tug zug ua tej num kws tug tswv feeb rua puab.
6Paxe‑a tug tub Yauyanta hab Npexaunteya tug tub Mesulaa khu lub Rooj Loog Qub. Ob tug ua tej puab rooj hab nruab txhwb qhov rooj rua hab ua tej ntsa rooj hab tej laag rooj. 7Ntu txuas ntawm ob tug moog yog Melathiya kws yog tuabneeg Kinpe‑oo hab Yantoo kws yog tuabneeg Melaunau, hab cov tuabneeg huv lub moos Kinpe‑oo hab huv lub moos Mixapa khu. Cov nuav nyob huv qaab tug tswv xeev saab dej Yufeti nub poob kev tswjfwm. 8Ntu txuas ntawm puab moog yog Hahaya tug tub Uxi‑ee kws yog Kws ntaus kub khu. Ntu txuas ntawm nwg moog yog Hananiya kws yog Kws tov tshuaj tsw qaab khu. Ob tug hov khu Yeluxalee moog txug ntawm ntu Ntsaa Loog Tuab. 9Ntu txuas ntawm ob tug moog yog Hawj tug tub Lefaya kws kaav Yeluxalee ib nraab khu. 10Ntu txuas ntawm puab moog yog Haluma tug tub Yentaya khu ncaaj ntawm nwg lub tsev, hab ntu txuas ntawm nwg moog yog Hasaneya tug tub Hathu khu. 11Halee tug tub Makhiya hab Pahamau‑a tug tub Hasus khu dua ib ntus ntxwv hab khu lub Chaw Tsom Faaj Qhov Txus. 12Ntu txuas ntawm puab moog yog Halauhe tug tub Salu kws kaav Yeluxalee ib nraab khu, yog nwg hab nwg tej ntxhais khu.
13Hanu hab cov tuabneeg huv lub moos Xanau‑a khu lub Rooj Loog Haav. Puab ua dua tshab hab nruab txhwb qhov rooj rua hab ua tej ntsa rooj hab tej laag rooj, hab khu lub ntsaa loog ib txheeb tshwm moog txug lub Rooj Loog Tshwj Xuam.
14Lekhaj tug tub Makhiya kws kaav ib cheeb tsaam Npe Hakhelee khu lub Rooj Loog Tshwj Xuam. Nwg ua dua tshab hab nruab txhwb qhov rooj rua hab ua tej ntsa rooj hab tej laag rooj.
15Khauhauxe tug tub Salu kws kaav ib cheeb tsaam Mixapa khu lub Rooj Loog Dej Txhawv. Nwg ua dua tshab hab muab vuv hab nruab txhwb qhov rooj rua hab ua tej ntsa rooj hab tej laag rooj. Hab nwg ua lub ntsaa loog ntawm Paag Dej Sela kws npuas vaajntxwv lub vaaj moog txug ntawm tug ntaiv kws nqeg sau Tavi lub nroog lug. 16Ntu txuas ntawm nwg moog yog Axanpu tug tub Nehemi kws kaav ib cheeb tsaam Npexuv ib nraab khu moog txug ncaaj Tavi lub qhov ntxaa hab txug paag dej kws luas khawb hab txug lub tsev kws cov tub rog sab luj sab tuab nyob.
17Ntu txuas ntawm nwg moog cov Levi khu, yog Npani tug tub Lehoo khu hab ntu txuas ntawm nwg moog yog Hasanpiya kws kaav ib cheeb tsaam Khe‑ila ib nraab khu nwg feem. 18Ntu txuas ntawm nwg moog puab cov kwvtij khu yog Henanta tug tub Npavai kws kaav ib cheeb tsaam Khe‑ila ib nraab. 19Ntu txuas ntawm nwg moog yog Yesua tug tub Exaw kws kaav lub moos Mixapa khu dua ib ntus ncaaj ntawm txujkev kws nce moog rua lub txhaab cuab yeej kws nyob ntawm lub Ntsaa Loog Nkhaus. 20Ntu txuas ntawm nwg moog yog Xanpai tug tub Npalu khu dua ib ntus ntxwv txwj ntawm lub Ntsaa Loog Nkhaus moog txug tug tuam pov thawj hlub Eliyasi lub qhov rooj. 21Ntu txuas ntawm nwg moog yog Uliya tug tub Melemau kws yog Hakhau tug xeeb ntxwv khu dua ib ntus txwj ntawm Eliyasi lub qhov rooj moog txug tom nwg lub tsev kawg.
22Ntu txuas ntawm nwg moog yog cov pov thawj kws nyob nraag taj khu. 23Ntu txuas ntawm puab moog yog Npeeyamee hab Hasus khu ncaaj ntawm ob tug tsev. Ntu txuas ntawm ob tug moog yog Ma‑axeya tug tub Axaliya kws yog Ananiya tug xeeb ntxwv khu ncaaj ntawm nwg tsev. 24Ntu txuas ntawm nwg moog yog Henanta tug tub Npinu‑i khu dua ib ntus txwj ntawm Axaliya tsev moog txug lub Ntsaa Loog Nkhaus hab txug ntawm lub Kaum Loog. 25Uxai tug tub Palaa khu ncaaj ntawm lub Ntsaa Loog Nkhaus hab lub chaw tsom faaj kws hlauv rua saab nrau ntawm vaajntxwv lub tsev saab peg ze ntawm cov tub rog kws zuv vaajntxwv lub loog. Ntu txuas ntawm nwg moog yog Palau tug tub Pentaya, 26hab cov kws ua num huv Vaajtswv lub tuam tsev kws nyob ntawm Aufee khu moog txug ncaaj lub Rooj Loog Dej saab nub tuaj hab txug lub chaw tsom faaj kws hlauv rua saab nrau. 27Ntu txuas ntawm puab moog yog cov tuabneeg Thekhau‑a khu dua ib ntus ncaaj ntawm lub chaw tsom faaj luj kws hlauv rua saab nrau moog txug lub ntsaa loog ntawm Aufee.
28Cov pov thawj khu ntawm lub Rooj Loog Neeg moog rua saab peg, nyag khu ncaaj ntawm nyag lub tsev. 29Ntu txuas ntawm puab moog yog Imaw tug tub Xantau khu ncaaj ntawm nwg tsev. Ntu txuas ntawm nwg moog yog Sekhaniya tug tub Semaya kws yog tug zuv Rooj Loog Saab Nub Tuaj khu. 30Ntu txuas ntawm nwg moog yog Selemiya tug tub Hananiya hab Hanu kws yog Xalaj tug tub kws tsua khu dua ib ntus. Ntu txuas ntawm nwg moog yog Npelekhiya tug tub Mesulaa khu ncaaj ntawm nwg chaav tsev.
31Ntu txuas ntawm nwg moog yog Makhiya yog dua ib tug Kws ntaus kub khu moog txug ntawm lub tsev kws cov kws ua num huv lub tuam tsev hab cov tub luam nyob, ncaaj ntawm lub Rooj Loog Txheeb Tub Rog hab moog txug chaav tsev saab sau kws nyob ntawm kaum loog. 32Hab ntu nruab nraab chaav tsev saab sau ntawm kaum loog moog txug lub Rooj Loog Yaaj, yog cov Kws ntaus kub hab cov tub luam khu.