3

Txhim Kho Lub Nroog Yeluxalees Tus Ntsa Yeej

1Ntawm no yog kev rov txhim kho tus ntsa yeej uas thaiv lub nroog. Tus Povthawj Hlob Eli-asis thiab nws tsoom kwvtij uas yog cov povthawj kho lub Roojvag Yaj fij rau Vajtswv thiab coj lub roojvag mus dhos rau. Lawv tseem muab tus ntsa yeej txij ntua ntawm lub chaw Tsomfaj Ib Puas mus txog ntawm lub chaw Tsomfaj Hananees fij rau Vajtswv huv tibsi.
2Ntu uas txuas nkaus ntawm cov povthawj ntu, mas yog cov neeg Yelikaus ua cov txhim kho. Thiab ntu uas txuas nkaus ntawd mus yog Imelis tus tub Xakules ua tus txhim kho.
3Haxena-as cuab kwvtij, ua cov txhim kho lub Roojvag Ntses. Lawv muab ob tug ncej roojvag thiab ob daim txiag roojvag coj mus dhos rau, muab cov ntsia mus ntsia, thiab muab ob tug nqaj mus liaj lub roojvag.
4Ntu uas txuas nkaus lawv pab ntawd yog Uliyas tus tub Melemaus uas yog Hakauxes tus xeebntxwv ua tus txhim kho.
 Ntu uas txuas nkaus ntawd mus yog Npelekhiyas tus tub Mesulas uas yog Mesexanpees tus xeebntxwv ua tus txhim kho.
 Ntu uas txuas nkaus ntawd mus yog Npa-anas tus tub Xadaus ua tus txhim kho.
5Ntu uas txuas nkaus ntawd mus yog cov txivneej Tekau-as ua cov txhim kho. Tiamsis tus thawjcoj cov neeg uas nyob hauv lub nroog ntawd tsis kam ua raws li tus qauv uas cov thawj saib haujlwm ntawd muab cob rau lawv ua.
6Paxe-as tus tub Yauyadas thiab Npexaudeyas tus tub Mesulas ua ob tug txhim kho lub Roojvag Yesanas. Nkawd muab ob tug ncej mus txhos thiab muab ob daim txiag roojvag coj mus dhos rau, muab cov ntsia coj mus ntsia thiab muab ob tug nqaj coj mus liaj lub roojvag.
7Ntu uas txuas nkaus ntawd mus txog ntua rau tim tus tswvxeev uas kav lub xeev nyob ntawm tus dej Efalates sab Hnubpoob tej vajtse yog Melatas uas yog neeg nyob hauv Nkinpe-oos, Yadoos uas yog neeg nyob hauv Melunaus, thiab cov neeg uas nyob hauv Nkinpe-oos ua cov txhim kho.
8Ntu uas txuas nkaus ntawd mus yog Halehayas tus tub Uxiyees uas yog ib tug txawj nchuav kub ua tus txhim kho.
 Ntu uas txuas nkaus ntawd mus yog Hananiyas uas yog ib tug ua tej tshuaj tsw qab uas tus txhim kho mus txog ntua ntawm tus Ntsa yeej Dav.
9Ntu uas txuas nkaus ntawd mus yog Hules tus tub Lefayas uas kav ib nrab Cheebtsam hauv lub nroog Yeluxalees ua tus txhim kho.
10Ntu uas txuas ntawd mus yog Halumas tus tub Yedayas ua tus txhim kho, thiab ntu ntawd nyob ze rau ntawm nws lub tsev ntag.
 Ntu uas txuas nkaus ntawd mus yog Hasaneyas tus tub Hatus ua tus txhim kho.
11Ob ntus uas txuas nkaus ntawd mus thiab lub chaw Tsomfaj Qhovtxos yog Halees tus tub Makhiyas thiab Pahas Mau-am tus tub Hasus ua ob tug txhim kho.
12Ntu uas txuas nkaus ntawd mus yog Haluhes tus tub Salumes uas kav ib nrab Cheebtsam lub nroog Yeluxalees ua tus txhim kho. (Thiab nws cov ntxhais pab nws ua.)
13Hanoos thiab cov neeg uas nyob hauv lub nroog Xanau-as txhim kho lub Roojvag Hav. Lawv muab ob tug ncej roojvag mus txhos, muab ob daim txiag mus dhos rau, muab cov ntsia mus ntsia thiab muab ob tug nqaj mus liaj lub roojvag. Thiab lawv kho tus ntsa yeej ntev ib txhiab tshim ntxiv mus txog ntua ntawm lub Roojvag Quavhlawv.
14Lekhas tus tub Makhiyas uas kav Cheebtsam Npethes Hakhelees ua tus txhim kho lub Roojvag Quavhlawv. Nws muab ob tug ncej roojvag mus txhos, muab ob daim txiag mus dhos rau, muab cov ntsia coj mus ntsia thiab muab ob tug nqaj mus liaj lub roojvag.
15Kauhauxes tus tub Salumes uas kav Cheebtsam Mixepas ua tus txhim kho lub Roojvag Qhovdej. Nws muab ob tug ncej roojvag mus txhos rau, muab ob daim txiag mus dhos, muab cov ntsia mus ntsia thiab muab ob tug nqaj coj mus liaj lub roojvag. Nyob ntawm lub Pasdej Xilau-as, nws kho tus ntsa yeej uas txuas nkaus rau ntawm Huabtais lub vaj mus txog ntua rau tom tus ntaiv uas nqis saum Daviv lub nroog los.
16Ntu uas txuas nkaus ntawd mus yog Anpukes tus tub Nehemis uas kav ib nrab Cheebtsam Npethexus ua tus txhim kho mus txog ntua ntawm Daviv lub ntxa, lub pasdej thiab lub tsev uas cov neeg siab tawv nyob.

Cov Levis uas Txhim Kho tus Ntsa yeej

17Ob peb ntus uas txuas ntu ntawd mus yog muab rau cov Levis txhim kho raws li nram no:
 Ntu uas txuas nkaus ntawd mus yog Lehumes tus tub Npanis ua tus txhim kho.
 Ntu uas txuas nkaus ntawd mus yog Hasanpiyas, tus uas kav ib nrab Cheebtsam Ke-ilas, ua tus txhim kho; nws kho cheebtsam uas nws kav ntawd ntag.
18Ntu uas txuas nkaus ntawd mus yog Npavais, tus uas kav dua ib nrab Cheebtsam Ke-ilas, ua tug txhim kho.
19Ntu uas txuas nkaus ntawd mus uas yog ntu nyob ntawm hauvntej lub txhab rau tej cuabyeej ua rog, yog Yesuas tus tub Exeles, tus uas kav lub nroog Mixepas, ua tus txhim kho mus txog ntua rau ntawm lub kaum ntsa yeej uas nkhaus hlo.
20Ntu uas txuas nkaus ntawd mus txog ntua rau tom txojkev uas mus rau ntawm tus Povthawj Hlob Eli-asis lub tsev yog Xanpais tus tub Npalus ua tus txhim kho.
21Ntu uas txuas nkaus ntawd mus yog Uliyas tus tub Melemaus uas yog Hakus tus xeebntxwv ua tus txhim kho mus txuas nkaus rau ntawm Eli-asis lub tsev.

Cov Povthawj uas Txhim Kho Tus Ntsa yeej

22Ob peb ntus uas txuas nkaus ntawd mus yog muab tu rau cov povthawj ua cov txhim kho raws li nram no:
 Ntu uas txuas nkaus ntawd mus yog cov povthawj uas nyob ibncig lub nroog Yeluxalees ua cov txhim kho.
23Ntu uas txuas nkaus ntawd mus yog Npeenyamees thiab Hasus, ua ob tug txhim kho. Nkawd kho ntu uas nyob ncaj ntawm nkawd tsev ntag.
 Ntu uas txuas nkaus ntawd mus yog Ma-axeyas tus tub Axaliyas uas yog Ananiyas tus xeebntxwv ua tus txhim kho. Nws kho ntu uas nyob ncaj ntawm nws lub tsev.
24Ntu uas txuas nkaus ntawm Axaliyas lub tsev mus cob nkaus rau ntawm tus ntsa yeej nkhaus yog Hanadas tus tub Npeenu-is ua tus txhim kho.
25-26Ntu uas txuas nkaus ntawd mus yog Uxais tus tub Palas, ua tus txhim kho. Nws pib kho ntawm lub ceskaum ntsa yeej thiab lub chaw tsomfaj uas nyob ntawm lub loog theem siab uas ze lub tshavpuam ntawm lub chaw fajxwm.
 Ntu uas txuas nkaus ntawd mus, yog Palus tus tub Pedayas ua tus txhim kho mus txog ntua rau sab hnubtuaj, uas ze rau ntawm lub Roojvag Dej thiab ntawm lub chaw tsomfaj uas zov lub Tuamtsev. (Qhov no yog nyob ze rau ntawm ib sab nroog uas hu ua Aufees qhov chaw uas cov neeg ua haujlwm hauv lub Tuamtsev nyob.)

Lwm Pab uas Nrog Txhim Kho

27Ntu uas txuas nkaus ntawd mus yog ntu ob uas cov neeg Tekau-as ua cov txhim kho; lawv pib kiag ntawm ntu uas nyob ncaj lub chaw tsomfaj loj uas zov lub Tuamtsev mus ti nkaus rau ntawm sab ntsa yeej Aufees.
28Ntu uas txuas nkaus ntawd mus yog cov povthawj ua cov txhim kho; lawv pib kho ntawm lub Roojvag Nees nce toj mus, thiab lawv nyias kho ntu uas nyob ncaj ntawm nyias lub tsev.
29Ntu uas txuas nkaus ntawd mus yog Imeles tus tub Xadaus ua tus txhim kho; nws kho ntu uas nyob ncaj ntawm nws lub tsev.
 Ntu uas txuas nkaus ntawd mus yog Sekaniyas tus tub Semayas uas zov lub Roojvag Hnubtuaj ua tus txhim kho.
30Ntu uas txuas nkaus ntawd mus yog ntu ob uas Selemiyas tus tub Hananiyas thiab Xalas tus tub Hanus uas yog tus rau ua ob tug txhim kho.
 Ntu uas txuas nkaus ntawd mus uas ncaj Npelekhiyas tus tub Mesulas, yog Mesulas ua tus txhim kho.
31Ntu uas txuas nkaus ntawd mus yog Makhiyas uas yog tus nchuav kub ua tus txhim kho; nws kho mus txog ntua rau tom cov neeg uas tu lub Tuamtsev thiab cov neeg uas ua lag ua luam nyob uas yog ncaj rau ntawm lub Roojvag Mifekas, uas yog kev mus rau hauv lub Tuamtsev, ze rau chav uas nyob ntawm ceskaum ntsa yeej sab hnubtuaj qaumteb.
32Ntu uas txuas nkaus ntawd mus yog ntu kawg uas nyob nruab nrab ntawm chav ceskaum ntsa yeej thiab lub Roojvag Yaj; ntu no yog cov neeg nchuav kub thiab cov neeg ua lag ua luam ua cov txhim kho.