3

Sửa các tường thành

1Thầy tế lễ tối cao Ê-li-a-síp cùng các thầy tế lễ khác đứng lên cất lại cổng Cừu rồi hiến dâng cho Thượng Đế. Họ cũng làm lại cánh cổng, và xây lại vách thành từ tháp Mê-a cho đến tháp Ha-na-nê-ên. 2Bên cạnh nhóm Giê-ri-cô có nhóm Xa-cư (con Im-ri) sát cánh cùng nhau xây cất.
3Con cháu Hát-sê-na lo xây cổng Cá. Họ đặt khung, tra cánh, đóng chốt, cài then cổng. 4,5Bên cạnh họ có nhóm Mê-rê-mốt (con U-ri, cháu Ha-cốt) lo việc sửa sang thành, kế đến có nhóm Mê-su-lam (con Bê-rê-kia, cháu Mê-sê-xa-bên) nhóm Xa-đốc (con Ba-a-na), nhóm Thê-qua (trừ những người quyền quý không chịu phục vụ Chúa cách này) cũng lo sửa sang thành. 6Giô-gia-đa (con Pha-sê-a) và Mê-su-lam (con Bê-si-đia) lo sửa sang Cổng Cũ. Họ đặt khung, tra cánh, đóng chốt, gài then cổng. 7Bên cạnh họ có Mê-la-tia người Ga-ba-ôn, Gia-đôn người Mê-rôn, cùng những người ở Ga-ba-ôn và Mích-ba (dân trong tỉnh phía Tây sông Cái), lo việc sửa sang thành. 8Kế đến có U-xi-ên, thợ vàng (con Hạt-ha-gia) và Ha-na-nia, người chế hương phẩm, lo việc sửa sang. Họ cùng nhau tu bổ tường thành Giê-ru-sa-lem cho đến vách Rộng. 9Kế đến có Rê-phê-gia (con Hu-rơ), người cai trị phân nửa thành phố Giê-ru-sa-lem, lo việc sửa sang thành. 10Rồi đến Giê-đa-gia (con Ha-ru-máp) tu bổ phần tường thành đối diện nhà mình, và Hát-túc (con Ha-sáp-nia) lo sửa sang thành. 11Manh-ki-gia (con Ha-rim) và Ha-súp (con Pha-hát Mô-áp) tu bổ phần tường thành kế tiếp và tháp Lò. 12Kế họ có Sa-lum (con Ha-lô-he) và các con gái ông lo việc sửa sang thành. Ông là người cai trị phân nửa kia của thành phố Giê-ru-sa-lem.
13Ha-nun và những người ở Sa-nô-a sửa sang cổng Thung lũng, tra cánh, đóng chốt, cài then, và tu bổ một đoạn tường thành dài 500 mét cho đến tận cổng Phân.
14Manh-ki-gia (con Rê-cáp), quận trưởng quận Bết-Hác-kê-rum, sửa sang cổng Phân, tra cánh, đóng chốt và cài then cổng này. 15Sa-lum (con Côn-hô-xe), quận trưởng quận Mích-ba, sửa sang cổng Suối, lợp mái, tra cánh, đóng chốt, cài then, và xây tường thành từ ao Si-lô-ê trong vườn vua cho đến chân cái thang từ thành Đa-vít xuống. 16Bên ông, có Nê-hê-mi (con A-búc), quận trưởng phân nửa quận Bết-xu-rơ, tu bổ tường thành cho đến lăng vua Đa-vít, hồ chứa nước và cả đến dinh tướng lãnh.
17Bên Nê-hê-mi có những người Lê-vi lo sửa sang tường thành dưới sự hướng dẫn của Rê-hum (con Ba-ni). Bên họ có Ha-sa-ba, quận trưởng phân nửa quận Kê-i-la, sửa sang tường thành thuộc quận mình. 18Bên Ha-sa-ba, có anh em ông, đứng đầu là Ba-vai (con Hê-na-đát), quận trưởng phân nửa quận Kê-i-la còn lại. 19Phần tường thành đối diện dốc đi lên kho khí giới, nơi thành uốn quanh được Ê-xe (con Giô-suê), quận trưởng quận Mích-ba sửa chữa. 20Từ khúc thành uốn quanh cho đến cổng nhà thầy tế lễ tối cao Ê-li-a-síp, được Ba-rúc (con Xáp-bai) sửa chữa. 21Tường thành từ cổng nhà Ê-li-a-síp cho đến cuối nhà thầy tế lễ, được Mê-rê-mốt (con U-ri, cháu Ha-cốt) sửa chữa. 22Phần kế tiếp do các thầy tế lễ ở đồng bằng sửa chữa. 23Kế đấy. Bên-gia-min và Ha-súp sửa phần tường thành ngang nhà họ; A-xa-ria (con Ma-a-xê-gia, cháu A-na-nia) sửa phần tường thành bên hông nhà mình. 24Bin-nui (con Hê-na-đát) sửa phần từ nhà A-xa-ria cho đến nơi thành uốn khúc. 25Pha-lanh (con U-xai) sửa từ nơi thành uốn khúc đến cung trên của vua (cung có tháp cao nhô lên), ngang sân của vệ binh. Kế đến có Phê-đa-gia (con Pha-rốt).
26Những người phục dịch Đền thờ (những người này sống ở Ô-phên) sửa sang phần tường thành cho đến đoạn đối diện cổng Nước phía Đông và tháp cao nhô lên. 27Người Thê-qua sửa phần tường thành từ tháp cao nhô lên cho đến Ô-phên.
28Các thầy tế lễ phụ trách sửa sang phần tường thành phía trên cổng Ngựa, mỗi vị sửa phần ngang nhà mình. 29Kế họ có Xa-đốc (con Y-mê) sửa phần tường thành ngang nhà mình. Cạnh Xa-đốc có Sê-ma-gia (con Sê-ca-nia) người giữ cổng Đồng lo sửa chữa. 30Cạnh Sô-ma-gia có Ha-na-nia (con Sê-lê-mia) và Ha-nun (con thứ sáu của Xa-láp) sửa phần kế tiếp. Rồi đến Mê-su-lam (con Bê-rê-kia) sửa phần ngang nhà mình. 31Cạnh Mê-su-lam có Manh-ki-gia, một người thợ vàng, sửa phần tường thành cho đến nhà của những người phục dịch Đền thờ và của các thương gia, đối diện cổng Míp-cát, và cho đến góc thành trên dốc cao. 32Các người thợ vàng khác cùng với các thương gia sửa sang phần tường thành còn lại, từ góc thành trên dốc cao cho đến cổng Cừu.