133

Sự anh em ở hòa thuận nhau là rất tốt

Bài ca đi lên từ bực; bởi Đa-vít làm
1 Kìa, anh em ăn ở hòa thuận nhau
 Thật tốt đẹp thay!
2 Ấy khác nào dầu quí giá đổ ra trên đầu,
 Chảy xuống râu, tức râu của A-rôn,
 Chảy đến trôn áo người;
3 Lại khác nào sương móc Hẹt-môn
 Sa xuống các núi Si-ôn;
 Vì tại đó Đức Giê-hô-va đã ban phước,
 Tức là sự sống cho đến đời đời.