133

Qhuas Tej Kwvtij Kev Sib Hlub

  1Qhov uas Vajtswv haivneeg
   los nyob ua ke li tej kwvtij
  yog ib qhov uas zoo thiab ua rau
   lawv muaj kev zoo siab heev!
  2Zoo ib yam li cov roj muaj nqis uas muab hliv rau saum
  Aloos taubhau ntws los rau ntawm nws cov hwjtxwv
  thiab ntws mus rau ntawm nws lub ntsej tsho.
  3Zoo ib yam li tej lwg saum Roob Helemoos
  uas nrog los rau saum tej ncov roob
   ntawm lub nroog Xi-oos.
  Qhov ntawd yog qhov chaw uas tus TSWV tau coglus
  foom koob hmoov pub kom muaj
   txojsia ntev dhawv tsis txawj kawg.