134

Qhuas Yawmsaub thaum tsaus ntuj

Zaj nkauj hu nce mus.
  1Cia li los qhuas Yawmsaub, nej cov
   uas yog Yawmsaub tub qhe sawvdaws,
  uas hmo ntuj los sawv ntsug
   hauv Yawmsaub lub tuam tsev.
  2Cia li tsa nej txais tes ncaj
   rau lub chaw dawb huv
   thiab qhuas Yawmsaub.
  3Thov Yawmsaub foom koob hmoov
   rau nej ntawm Xi‑oo,
   yog tus uas tsim ntuj tsim teb.