134

Khuyên kẻ canh giữ nhà Chúa khá ngợi khen Ngài

Bài ca đi lên từ bực
1 Hỡi các tôi tớ Đức Giê-hô-va, là kẻ ban đêm đứng tại nhà Ngài,
 Hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va!
2 Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh,
 Và ngợi khen Đức Giê-hô-va!
3 Nguyện Đức Giê-hô-va, là Đấng dựng nên trời đất.
 Từ Si-ôn ban phước cho ngươi!