134

Bài ca thăng tiến

1Toàn thể tôi tớ Chúa Hằng Hữu,
Ban đêm phục vụ trong nhà Chúa,
Hãy chúc tụng Ngài
2Tại nơi thánh, khá đưa tay Chúc tụng Ngài.
3Chúa Hằng Hữu, Đấng sáng tạo trời đất,
Từ Si-ôn ban phúc cho anh em.