134

Lời Kêu Gọi Ca Tụng Chúa

  1Hỡi tất cả các tôi tớ của CHÚA,
   Là những người phụng sự ban đêm trong đền CHÚA,
   Hãy đến ca tụng Ngài.
  2Hãy giơ tay cầu nguyện trong đền thánh,
   Hãy ca tụng CHÚA.
  3Nguyện CHÚA, là Đấng dựng nên trời và đất,
   Từ Si-ôn sẽ ban phước cho ngươi.