134

Tơlơi Iâu Mơthưr Bơni Hơơč Kơ Yahweh Ƀơi Mông Yang Hrơi Lê̆

Tơlơi adoh tơdang đĭ nao pơ Sang Yang Ơi Adai.
  1Bơni hơơč bĕ kơ Yahweh, Ơ abih bang ƀing ding kơna Yahweh hơi,
   jing ƀing khua ngă yang mă bruă tơdang mlam amăng Sang Yang Yahweh.
  2Yơr đĭ bĕ tơngan gih
   laih anŭn bơni hơơč kơ Yahweh amăng anih rơgoh hiam anŭn!

  3Rơkâo kơ Yahweh, jing Pô hrih pơjing adai rơngit laih anŭn lŏn tơnah,
   bơni hiam kơ abih bang ƀing gih jing ƀing ană plei Ñu mơ̆ng anih Ñu dŏ jing Čư̆ Ziôn yơh.