134

Singx Nzung 134

Kuinx Mienh Ceng Ziouv

Yangh faaux nyei nzung.
  1Ziouv nyei zuangx bou daaih maah!
   Dongh lungh muonz zanc souv jienv Ziouv nyei biauv nyei mienh,
   meih mbuo gunv ceng Ziouv aqv.
  2Hungx jienv cing-nzengc nyei dorngx
   sung buoz ceng Ziouv.
  3Tov Ziouv, dongh Zeix Lungh Zeix Ndau Wuov Dauh,
   yiem ⟨Si^on⟩ ceix fuqv bun meih mbuo.