134

Qhuas Yawmsaub thaus tsaus ntuj

Zaaj nkauj hu nce moog.
  1Ca le lug qhuas Yawmsaub,
   mej cov kws yog Yawmsaub tub qhe suavdawg,
  kws mo ntuj los sawv ntsug
   huv Yawmsaub lub tuam tsev.
  2Ca le tsaa mej txais teg
   ncaaj rua lub chaw dawb huv
   hab qhuas Yawmsaub.
  3Thov Yawmsaub foom koob moov
   rua mej ntawm Xi‑oo,
   yog tug kws tswm ntuj tswm teb.