134

Mọi người hãy ca ngợi Ngài

Bài ca khi đang đi lên thờ phụng.

  1Hỡi các tôi tớ Chúa,
   là những kẻ phục vụ ban đêm ở đền thờ,
   hãy ca ngợi Ngài.
  2Hãy giơ tay lên trong đền thờ mà ca ngợi Chúa.
  3Nguyện Chúa ban phước cho các ngươi từ núi Xi-ôn,
   Ngài là Đấng dựng nên trời đất.