136

1Hãy cảm tạ Chúa Hằng Hữu, Đấng Toàn Thiện,
Vì lòng nhân từ Ngài tồn tại muôn đời;
2Hãy cảm tạ Thượng Đế của các thần,
Vì lòng nhân từ Ngài tồn tại muôn đời;
3Hãy cảm tạ Chúa của các chúa,
Vì lòng nhân từ Ngài tồn tại muôn đời;
4Chỉ một mình Chúa làm phép lạ vĩ đại,
Vì lòng nhân từ Ngài tồn tại muôn đời;
5Với óc khôn ngoan, Chúa sáng tạo bầu trời,
Vì lòng nhân từ Ngài tồn tại muôn đời;
6Chúa trải đất ra bên biển cả,
Vì lòng nhân từ Ngài tồn tại muôn đời;
7Chúa làm ra các thể sáng vĩ đại,
Vì lòng nhân từ Ngài tồn tại muôn đời;
8Mặt trời cai quản ban ngày,
Vì lòng nhân từ Ngài tồn tại muôn đời;
9Mặt trăng cai quản ban đêm,
Vì lòng nhân từ Ngài tồn tại muôn đời;
10Chúa đánh giết con đầu lòng Ai-cập,
Vì lòng nhân từ Ngài tồn tại muôn đời;
11Chúa giải thoát dân Y-sơ-ra-ên,
Vì lòng nhân từ Ngài tồn tại muôn đời;
12Do cánh tay mạnh mẽ quyền năng của Ngài,
Vì lòng nhân từ Ngài tồn tại muôn đòi;
13Chúa chia Hồng hải làm đôi,
Vì lòng nhân từ Ngài tồn tại muôn đời;
14Cho dân Y-sơ-ra-ên đi ngang qua,
Vì lòng nhân từ Ngài tồn tại muôn đời;
15Xua Pha-ra-ôn và đạo quân xuống biển,
Vì lòng nhân từ Ngài tồn tại muôn đời;
16Chúa đưa dân Ngài qua sa mạc,
Vì lòng nhân từ Ngài tồn tại muôn đời;
17Chúa đánh hạ các vua lớn,
Vì lòng nhân từ Ngài tồn tại muôn đời;
18Chúa giết các vua danh tiếng,
Vì lòng nhân từ Ngài tồn tại muôn đời;
19Si-hôn vua dân A-mo,
Vì lòng nhân từ Ngài tồn tại muôn đời;
20Và Óc vua Ba-san,
Vì lòng nhân từ Ngài tồn tại muôn đời;
21Chúa ban lãnh thổ họ làm cơ nghiệp,
Vì lòng nhân từ Ngài tồn tại muôn đời;
22Cơ nghiệp cho Y-sơ-ra-ên, đầy tớ Ngài,
Vì lòng nhân từ Ngài tồn tại muôn đời;
23Chúa nhớ chúng con trong cảnh khốn cùng,
Vì lòng nhân từ Ngài tồn tại muôn đời;
24Ngài giải cứu chúng con khỏi kẻ thù,
Vì lòng nhân từ Ngài tồn tại muôn đời;
25Chúa ban lương thực cho mọi sinh vật,
Vì lòng nhân từ Ngài tồn tại muôn đời;
26Hãy cảm tạ Thượng Đế trên trời,
Vì lòng nhân từ Ngài tồn tại muôn đời.