GIĂNG (I)

1

Đấng sống từ ban đầu

1Chúa Cứu Thế đã có từ ban đầu, từ trước khi sáng tạo vũ trụ, thế mà chính mắt tôi đã được hân hạnh thấy Chúa, chính tai tôi đã nghe Chúa dạy và tay tôi đã rờ Chúa. Chúa là Lời Hằng sống của Thượng Đế. 2Sự sống đã đến trần gian và chúng tôi xin xác quyết chúng tôi đã thấy Sự Sống ấy: tôi nói về Chúa Cứu Thế, Nguồn Sống vĩnh cửu! Ngài ở với Chúa Cha và đã xuống đời, sống với chúng tôi. 3Một lần nữa, tôi xin nhắc lại, tôi đang kể cho anh em những điều mắt thấy tai nghe tường tận, để anh em có thế cùng chúng tôi vui hưởng mối giao hảo với Chúa Cha và Con Ngài là Chúa Cứu Thế. 4Chúng tôi viết cho anh em những điều ấy để niềm vui chung của chúng ta được hoàn toàn.
5Đây là thông điệp Thượng Đế giao cho chúng tôi để truyền bá cho anh em: Thượng Đế là ánh sáng, trong Ngài không có chút bóng tối nào. 6Vậy nếu ai nói mình thân thiết với Ngài, mà lại sống trong bóng tối là người nói dối và không làm theo chân lý.

Huyết Chúa Giê-xu

7Nếu chúng ta sống trong ánh sáng như Thượng Đế, chúng ta sẽ giao hảo với nhau, và huyết Chúa Giê-xu Con Ngài tẩy sạch tất cả tội lỗi chúng ta. 8Nếu chúng ta chối tội là chúng ta tự lừa dối và không chịu nhìn nhận sự thật. 9Nhưng nếu chúng ta thú tội với Chúa, Ngài sẽ giữ lời hứa tha thứ chúng ta và tẩy sạch tất cả lỗi lầm chúng ta, đúng theo bản tính công chính của Ngài. 10Nếu chúng ta bảo mình vô tội, là cho Thượng Đế nói dối, và Lời Ngài không ở trong chúng ta.