1

Tơlơi Dưi Yôhan Hăng Tơlơi Kơñăm Hră Anai

1Kâo čih pơhaih hră anai kơ ƀing gih kơ boh hiăp tơlơi hơdip. Anŭn jing tơlơi hơmâo čơdơ̆ng mơ̆ng phŭn, jing tơlơi ƀing gơmơi hơmâo hơmư̆ laih, jing tơlơi ƀing gơmơi hơmâo ƀuh laih hăng mơta gơmơi pô; ƀơi tơlơi anŭn ƀing gơmơi hơmâo lăng hăng ruaih laih hăng tơngan gơmơi pô. 2Sĭt yơh tơlơi hơdip anŭn pơƀuh rai laih. Ƀing gơmơi hơmâo ƀuh laih Ñu laih anŭn ngă gơ̆ng jơlan kơ tơlơi anŭn, laih anŭn ƀing gơmơi pơhaih kơ ƀing ih tơlơi hơdip hlŏng lar, jing tơlơi dŏ hăng Yang Ama laih anŭn hơmâo pơƀuh rai laih kơ ƀing gơmơi. 3Ƀing gơmơi ăt pơhaih kơ ƀing ih mơ̆n hơget tơlơi ƀing gơmơi hơmâo ƀuh hăng hơmư̆ laih, tui anŭn ƀing ih ăt dưi hơmâo tơlơi pơgop pơlir hăng ƀing gơmơi mơ̆n. Laih anŭn sĭt yơh ƀing gơmơi pơgop pơlir hăng Yang Ama laih anŭn hăng Yang Ană, jing Yang Yêsu Krist. 4Ƀing gơmơi čih tơlơi anai kiăng kơ ngă brơi kơ tơlơi mơak ta hlo̱m ƀo̱m.

Rơbat Amăng Tơlơi Bơngač

5Anai jing tơlơi pơhiăp ƀing gơmơi hơmâo hơmư̆ laih Ñu pơtô laih anŭn pơhaih kơ ƀing ih tui anai: Ơi Adai jing tơlơi bơngač laih anŭn amăng Ñu ƀu hơmâo tơlơi kơnăm mơmŏt hơget gĕt ôh. 6Tơdah ƀing ta laĭ ƀing ta hơmâo tơlơi pơgop pơlir hăng Ñu samơ̆ rơbat amăng tơlơi kơnăm mơmŏt, ƀing ta ƀlŏr laih anŭn ƀu hơdip amăng tơlơi sĭt ôh. 7Samơ̆ tơdah ƀing ta rơbat amăng tơlơi bơngač, kar hăng Ñu dŏ amăng tơlơi bơngač, ƀing ta hơmâo tơlơi pơgop pơlir hăng tơdruă yơh, laih anŭn drah Yang Yêsu, Ană Đah Rơkơi Ñu, pơrơgoh hĭ ƀing ta mơ̆ng abih bang tơlơi soh yơh.
8Tơdah ƀing ta laĭ ta pô ƀu hơmâo tơlơi soh ôh, ƀing ta pleč ƀlŏr hĭ ta pô yơh laih anŭn tơlơi sĭt ƀu dŏ amăng ƀing ta ôh. 9Tơdah ƀing ta pơhaih khul tơlơi soh ta, Ñu yơh jing Pô tŏng ten hăng tơpă hơnơ̆ng laih anŭn či pap brơi khul tơlơi soh ta hăng pơrơgoh hĭ ƀing ta mơ̆ng abih bang tơlơi ƀu tơpă hơnơ̆ng yơh. 10Tơdah ƀing ta laĭ ƀing ta ƀu hơmâo ngă soh ôh mơ̆ng hlâo truh pơ tă anai, ƀing ta pơjing hĭ laih Ñu jing Pô ƀlŏr laih anŭn boh hiăp Ñu ƀu dŏ amăng tơlơi hơdip ta ôh.