1

Txujlug kws pub txujsa

1Peb qha txug yaam kws muaj nyob txwj thaus chiv keeb lug kws peb tau nov hab peb qhov muag tau pum hab tau ua tuab zoo saib hab peb txhais teg tau kov, yog has txug txujlug kws pub txujsa. 2Txujsa hov tau tshwm lug hab peb tau pum hab ua timkhawv txug, hab peb tau qha rua mej paub txug txujsa ib txhws tsw kawg kws nrug nraim leej Txwv nyob hab lug tshwm rua peb. 3Yaam kws peb tau pum hab tau nov lawd peb kuj qha rua mej paub mej txhad tau nrug peb sws raug zoo. Peb kuj nrug leej Txwv hab nwg tug Tub Yexu Kheto sws raug zoo. 4Hab peb sau tej lug nuav sub peb txhad zoo sab kawg nkaus le.

Vaajtswv yog txujkev kaaj

5Nuav yog tej lug kws peb tau nov ntawm Yexu hab peb qha rua mej tas, Vaajtswv yog txujkev kaaj hab tsw muaj ib qho kev tsaus ntuj nyob huv nwg hlo le. 6Yog peb has tas peb nrug nwg sws raug zoo tassws peb tseed taug txujkev tsaus ntuj, kuj yog peb daag hab tsw ua lub neej lawv le txujkev tseeb. 7Tassws yog peb taug txujkev kaaj ib yaam le nwg nyob huv txujkev kaaj, peb txhad muaj kev sws raug zoo ib leeg rua ib leeg, hab nwg leej Tub Yexu cov ntshaav kuj ntxuav peb lub txem huvsw lawm. 8Yog peb has tas peb tsw muaj txem, kuj yog peb rov daag peb tug kheej, hab txujkev tseeb tsw nyob huv peb hlo le. 9Yog peb leeg peb lub txem Vaajtswv ncaaj nceeg hab tso sab tau, nwg yuav daws peb lub txem hab ntxuav peb tej kev phem huvsw moog. 10Yog peb has tas peb tsw tau ua txhum, kuj yog peb suav tas Vaajtswv has daag hab nwg tej lug tsw nyob huv peb lawm.