4

Nau Bu Nkhĭt Ntŭng Y-Isbôset

1Tơlah Y-Isbôset kon buklâu Y-Sôl gĭt ma Y-Apner, hŏ khĭt jêh ta ƀon Hêbron, păng rdja nuih nhăl rmal, jêh ri lĕ rngôch phung Israel uh ah da dê. 2Pôri, kon bu klâu Y-Sôl geh bar hê kôranh ma mpôl tahan nsong hăn lơh; amoh khân păng jêng Y-Bana jêh ri Y-Rêchap, bar hê jêng kon buklâu Y-Rimôn, du huê mpôl băl phung Benjamin tă bơh ƀon Bêerôt (yorlah bu kơp ƀon Bêerôt jêng ndơ phung Benjamin; 3phung Bêerôt du ma Gitaim jêh ri njơh ta nây tât nar aơ).
4Y-Jônathan, kon buklâu Y-Sôl, geh du huê kon bu klâu rvĕn. Păng geh prăm năm jêh, tơlah tăng lư nau tât ma Y-Sôl jêh ri Y-Jônathan tă bơh ƀon Jesrêel. Nơm rong păng chông ôbăl jêh ri du; dôl păng du ma nau ndal, ôbăl tô̆p, jêh ri jêng rvĕn. Amoh ôbăl jêng Y-Miphibôset.
5Phung kon buklâu Y-Rinôm ƀon Bêerôt, amoh jêng Y-Rêchap jêh ri Y-Bana, ntơm nsong dôl bri duh nar katang ngăn, khân păng tât ma ngih Y-Isbôset, ôbăl dôl lâng bêch nôk nar. 6Bar hê hăn n'hi săk roih ba răch (ba ƀlê) tâm nkual ngih, jêh nây ntâp Y-Isbôset geh ta ndŭl; pônây Y-Rêchap jêh ri Y-Bana, nâu păng, nchuăt du. 7Pôri khân păng lăp tâm ngih Y-Isbôset, dôl ôbăl lâng ta kalơ sưng bêch, nkhĭt ôbăl; pônây koh trôko ôbăl, jêh ri hăn măng trong rlŭng neh lâng.

Y-David Rmal Phung Nkhĭt Y-Isbôset

8Bar hê djôt leo bôk Y-Isbôset rlet ma ƀon Hêbron, nhhiơ ma Y-David, lah: "Aơ jêng bôk Y-Isbôset, kon bu klâu Y-Sôl, phung rlăng đah hađăch, ŭch joi gay ngroh lơi nau rêh may. Yêhôva lĕ plơng bôk jêh Y-Sôl jêh ri noi deh păng ăn ma hađăch, jêng kôranh hên." 9Ƀiălah Y-David plơ̆ sĭt lah ma Y-Rêchap jêh ri Y-Bana nâu păng, phung kon buklâu Y-Rimôn, ƀon Bêerôt, "Tĭng nâm Yêhôva gŭ rêh, nơm tâm chuai jêh nau rêh gâp tă bơh lĕ nau jêr jŏt, jêh ri lah: 10"Gâp hŏ nhŭp kân du huê bunuyh hăn tât mbơh ăn gâp gĭt ma nau Y-Sôl lĕ păng khĭt jêh, jêh ri gâp ntôn lah du huê bunuyh nây văch mbơh nau ueh; gâp hŏ nkhĭt jêh bunuyh nây ta ƀon Siklak. Gâp lĕ tâm plơng nkhĭt păng yor du nau păng nơm nkoch nây. 11Rlau lơn ma mây tơlah phung ƀai nkhĭt lơi du huê bunuyh sŏng srăng tâm ngih ôbăl nơm ta kalơ sưng bêch păng! Pôri, mâu dơi hĕ gâp plơng bôk ôbăl tâm ti khân may, jêh ri nkhĭt lơi khân may bơh kalơ neh ntu? 12Y-David ntrŭnh nau ma phung oh mon păng nkhĭt bar hê nây. Khân păng sreh rngăl lơi lĕ jâng ti khân păng, jêh ri yông khân păng dăch dak nglao êp ƀon Hêbron. Ƀiălah khân păng sŏk bôk Y-Isbôset, tâp tâm môch Y-Apner, ta ƀon Hêbron.