4

Ích-bô-sết qua đời

1Nghe tin Áp-ne chết tại Hếp-rôn, Ích-bô-sết bủn rủn tay chân, và những người Y-sơ-ra-ên theo vua đều kinh hoàng.
2,3Có hai sĩ quan trong quân đội của Ích-bô-sết là Ba-a-na và Rê-cáp. Họ là anh em ruột, con của Rim-môn, người Bên-gia-min, ở Bê-ê-rốt. (Người gốc Bê-ê-rốt vẫn được coi là người Bên-gia-min, mặc dù họ đã đi Ghi-tha-im và ở đấy cho đến ngày nay.) 4Giô-na-than chết đi còn để lại một người con trai tên là Mê-phi-bô-sết. Lúc được tin Sau-lơ và Giô-na-than tử trận ở Gít-rê-ên, bà vú vội vàng bế em, lúc ấy mới năm tuổi, chạy trốn, chẳng may bà ngã nên em bị què.
5Rê-cáp và Ba-a-na đến nhà của Ích-bô-sết vào một buổi trưa trong khi vua đang ngủ. 6,7Họ vào cung, lấy cớ đi lấy lúa mì, rồi lẻn vào phòng ngủ, đâm thủng bụng và chặt đầu Ích-bô-sết, lấy đầu chạy trốn, theo đường đồng bằng đi suốt đêm. 8Đến Hếp-rôn, họ dâng cái đầu cho Đa-vít và nói: "Đây là thủ cấp của Ích-bô-sết, con của Sau-lơ kẻ thù vua, người săn mạng vua. Ngày nay Chúa Hằng Hữu trả thù Sau-lơ và con cháu ông ấy cho vua." 9Nhưng, Đa-vít trả lời Rê-cáp và Ba-a-na: "Ta thề trước Chúa, Đấng đã cứu ta khỏi mọi nghịch cảnh, 10là khi có người báo tin Sau-lơ chết, tưởng đã báo cho ta tin mừng, nhưng hắn bị ta giết. Đó là phần thưởng ta cho hắn lúc ở Xiếc-lác. 11Thế mà bây giờ, có những kẻ hung ác giết một người vô tội đang ngủ trong nhà mình. Lẽ nào ta tha cho họ, không đòi đền mạng Ích-bô-sết hay sao?" 12Rồi Đa-vít ra lệnh cho mấy thanh niên giết hai người ấy. Họ bị chặt tay chặt chân và bị treo thây bên hồ Hếp-rôn.