4

Arăng Pơdjai Hĭ Is-Bôset

1Tơdang Is-Bôset, ană đah rơkơi Saul, hơmư̆ Abner hơmâo djai laih pơ plei Hebrôn adih, ñu rơngiă hĭ tơlơi khĭn, tui anŭn yơh abih bang ƀing Israel rŭng răng yơh. 2Hlak anŭn, ană Saul anŭn hơmâo dua čô jing khua djă̱ akŏ ƀing ling tơhan. Sa čô anăn Baanah laih anŭn pô adih anăn Rekab. Ƀing gơñu jing ană đah rơkơi Rimmôn mơnuih mơ̆ng plei Beêrôt, mơ̆ng kơnung djuai Benyamin-Beêrôt. Plei Beêrôt jing sa črăn amăng guai lŏn ƀing Benyamin yơh, 3yuakơ ƀing mơnuih mơ̆ng plei Beêrôt đuaĭ kơdŏp nao pơ plei Gitayim laih anŭn hơdip laih pơ anŭn jing ƀing tuai truh kơ tă anai.
4Hlâo adih, Yônathan, ană đah rơkơi Saul, hơmâo sa čô ană đah rơkơi rơwen dua gah tơkai anăn ñu Mephibôset. Ñu hlak rơma thŭn tơdang hơmư̆ hơdôm tơlơi truh laih kơ Saul hăng Yônathan mơ̆ng plei Yizreel. Pô rong ñu mă pi ñu laih anŭn đuaĭ kơdŏp, samơ̆ tơdang pô rong anŭn ječ ameč kiăng đuaĭ, čơđai anŭn lê̆ trŭn hăng jing hĭ rơwen. Anăn ñu jing Mephibôset.
5Hlak anŭn, Rekab laih anŭn Baanah jing ƀing ană đah rơkơi Rimmôn mơnuih mơ̆ng plei Beêrôt, tơbiă nao pơ sang Is-Bôset laih anŭn ƀing gơñu truh pơ anŭn amăng hrơi dơ̆ng pơiă tơdang Is-Bôset hlak pơdơi tơhrơi. 6Ƀing gơñu mŭt nao amăng sang gah lăm kar hăng kiăng mă ƀiă pơdai kơtor laih anŭn ƀing gơñu klâŏ hĭ Is-Bôset ƀơi kian. Giŏng anŭn, Rekab laih anŭn adơi ñu Baanah tơlŭh đuaĭ hĭ yơh.
7Ƀing gơñu hơmâo mŭt nao amăng sang tơdang gơ̆ hlak đih ƀơi sưng amăng anih gơ̆ pĭt. Tơdơi kơ ƀing gơñu klâŏ pơdjai hĭ gơ̆ laih, ƀing gơñu khăt hĭ akŏ gơ̆. Ƀing gơñu djă̱ ba akŏ anŭn hrŏm hăng ƀing gơñu laih anŭn rơbat găn nao amăng abih mlam ƀơi jơlan anih tring Arabah. 8Ƀing gơñu ba nao akŏ Is-Bôset anŭn kơ Dawid pơ plei Hebrôn laih anŭn laĭ kơ pơtao tui anai, “Anai yơh jing akŏ Is-Bôset, ană đah rơkơi Saul, jing rŏh ayăt ih; ñu yơh jing pô hơduah kiăng mă pơđuaĭ hĭ tơlơi hơdip ih. Hrơi anai, Yahweh hơmâo rŭ nua laih brơi kơ ih khua ăh kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Saul laih anŭn hăng ƀing kơnung djuai ñu.”
9Dawid laĭ glaĭ kơ Rekab laih anŭn kơ adơi ñu Baanah, jing ƀing ană đah rơkơi Rimmôn mơnuih mơ̆ng plei Beêrôt tui anai, “Kâo ƀuăn hăng Yahweh hơdip, jing Pô hơmâo pơklaih hĭ laih kâo mơ̆ng abih bang tơlơi rŭng răng, 10tơdang sa čô laĭ kơ kâo, ‘Saul djai laih,’ laih anŭn ñu pơmĭn ñu ba rai tơlơi pơthâo hiam, samơ̆ kâo mă ñu hăng pơdjai hĭ amăng plei Ziklag adih. Anŭn yơh jing tơlơi bơni kâo brơi kơ ñu yuakơ tơlơi laĭ pơthâo ñu anŭn! 11Tơlơi anai jing prŏng hloh yơh, tơdang ƀing mơnuih sat ƀai hơmâo pơdjai hĭ sa čô mơnuih ƀu ngă soh ôh amăng sang gơ̆ pô laih anŭn ƀơi sưng gơ̆ pô, ră anai ƀing gih hơmâo pơsoh hĭ laih yuakơ pơdjai hĭ gơ̆, kâo či tơña hơduah drah mơ̆ng tơngan gih hăng pơdjai hĭ ƀing gih mơ̆ng lŏn tơnah anai yơh!”
12Tui anŭn, Dawid pơđar ƀing tơhan ñu pơdjai hĭ ƀing gơñu. Ƀing gơñu khăt hĭ hơpăl tơngan laih anŭn tơkai gơñu; giŏng anŭn yol đĭ drơi jan gơñu ƀơi tơmĕh amăng plei Hebrôn. Samơ̆ ƀing gơñu mă akŏ Is-Bôset laih anŭn dơ̱r hĭ amăng pơsat Abner ƀơi plei Hebrôn yơh.