9

Nau Y-David ƀư Ueh Ma Y-Mêphibôset

1Rnôk nây, Y-David lah: "Geh bunuyh hôm rêh lĕ ngih Y-Sôl?" Gâp ŭch yor tă bơh Y-Jônathan, gâp gay mpơl nau ƀư ueh ma păng. 2Geh du huê oh mon tâm ngih Y-Sôl, amoh ôbăl Y-Siba, jêh ri bu kuăl ôbăl hăn ma Y-David. Hađăch lah ma păng, "May jêng Y-Siba lĕ?" Jêh ri păng plơ̆ lah: "Oh mon may jêng nơm nây yơh." 3Hađăch lah: "Hôm e lĕ du huê tâm ngih Y-Sôl gay ma gâp dơi tâm mpơl nau ƀư ueh Brah Ndu ma păng?" Y-Siba lah ma hađăch, "Y-Jônathan hôm e geh du huê kon bu klâu ôbăl rvĕn." 4Hadăch lah ma păng, "Ta ntŭk păng?" Y-Siba lah ma hađăch, "Ôbăl gŭ tâm ngh Y-Makir kon bu klâu Y-Amiêl tâm ƀon Lô-Dêbar. 6Y-Mêphibôset, kon buklâu Y-Jônathan, sau Y-Sôl, văch ma Y-David jêh ri chŭn muh măt ta neh jêh ri mbah. Y-David lah: Hơi Y-Mêphibôset" Ôbăl plơ̆ sĭt lah, "Aơ ta aơ oh mon may." 7Y-David lah ma păng, "Lơi klach ôh; yorlah gâp mra tâm mpơl ma may nau ueh yor mbơ̆ may Y-Jônathan, jêh ri gâp mra mplơ̆ sĭt đŏng ma may lĕ neh Y-Sôl che may. Jêh ri may mra sông sa ta sưng sông gâp ƀa ƀơ." 8Ôbăl mbah jêh ri lah, "Mâm oh mon may jêng kŏ tât may chrê treng uănh tât ma du mlâm kon so khĭt, nâm bu gâp aơ?" 9Jêh ri hađăch kuăl Y-Siba, oh mon Y-Sôl, jêh ri lah: "Lĕ rngôch ndơ Y-Sôl jêh ri ndơ lĕ ngih păng gâp ăn jêh ma kon sau kôranh may.
10Pôri, may ndrel ma phung kon bu klâu jêh ri oh mon may mra pah kan mir ôbăl nây, jêh ri sŏk play păng, gay ma kon sau kôranh may dơi geh ndơ sông sa. Ƀiălah Y-Mêphibôset kon sau kôranh may mra sông sa mro ta sưng sông gâp!' Y-Siba geh jê̆t ma prăm nuyh kon buklâu jêh ri bar jê̆t nuyh oh mon." 11Jêh ri Y-Siba lah ma hađăch, "Tĭng nâm lĕ nau hađăch kôranh gâp ntĭnh ma oh mon păng, oh mon may mra ƀư pô nây yơh." Pôri Y-Mêphibôset sông sa ta sưng sông hađăch David nâm bu du huê kon sau hađăch. 12Jêh ri Y-Mêphibôset gŭ tâm ƀon Yêrusalem yorlah păng sông sa mro ta sưng sông hađăch. Păng jêng rvĕn lĕ bar đah jâng păng.