4

Klei Arăng Tlĕ Bi Mdjiê Y-Isbôset

1Tơdah Y-Isbôset, anak êkei Y-Sôl hmư̆ kơ Y-Apner djiê leh ti ƀuôn Hêbron, ñu êdu ai, leh anăn jih jang phung Israel rŭng răng. 2Anak êkei Y-Sôl mâo dua čô khua kahan kơ dua êpul hiu mblah tlĕ; anăn sa čô jing Y-Bana leh anăn anăn pô mkăn jing Y-Rêčhap, phung anak êkei Y-Rimôn, sa čô Benjamin mơ̆ng ƀuôn Bêerôt (kyuadah arăng yap ƀuôn Bêerôt jing dŏ phung Benjamin; 3phung Bêerôt đuĕ kơ ƀuôn Gitaim leh anăn dôk jưh ti anăn tơl hruê anei).
4 Y-Jônathan anak êkei Y-Sôl mâo sa čô anak êkei êwiên. Gơ̆ mâo êma thŭn leh tơdah mơ̆ng ƀuôn Jesrêel mâo klei mrâo mrang truh kơ Y-Sôl leh anăn kơ Y-Jônathan. Pô rông gơ̆ pŭ gơ̆ leh anăn đuĕ; leh anăn êjai ñu đuĕ hŏng klei ruăt, gơ̆ lĕ, leh anăn jing êwiên. Anăn gơ̆ jing Y-Mêphibôset.
5Phung anak êkei Y-Rimôn ƀuôn Bêerôt, Y-Rêčhap leh anăn Y-Bana, dơ̆ng hiu leh anăn êjai mđiă ktang yang hruê diñu truh kơ sang Y-Isbôset êjai gơ̆ mdei yang hruê dơ̆ng. 6Diñu mŭt ti krah sang mgưt mă mdiê blê, tlŏ ti tian Y-Isbôset; Y-Rêčhap leh anăn Y-Bana ayŏng ñu tlĕ đuĕ. 7Hlăk diñu mŭt hlăm sang êjai Y-Isbôset dôk đih ti jhưng pĭt hlăm adŭ gơ̆ pĭt, diñu tlŏ bi mdjiê gơ̆ leh anăn khăt kkuê gơ̆, leh anăn êbat jih mlam ktuê êlan găn tlung lăn dap. 8Diñu djă ba boh kŏ Y-Isbôset kơ Y-Đawit ti ƀuôn Hêbron. Leh anăn diñu lač kơ mtao, “Nĕ anei boh kŏ Y-Isbôset anak êkei Y-Sôl, roh ih, pô duah bi luč klei hdĭp ih. Yêhôwa rŭ leh ênua kơ khua hmei mtao hruê anei hŏng Y-Sôl leh anăn phung anak čô ñu.” 9Ƀiădah Y-Đawit lŏ wĭt lač kơ Y-Rêčhap leh anăn Y-Bana ayŏng gơ̆, phung anak êkei Y-Rimôn ƀuôn Bêerôt, “Tui si Yêhôwa dôk hdĭp, pô bi tui leh klei hdĭp kâo mơ̆ng jih klei dleh dlan, 10 tơdah arăng lač kơ kâo, ‘Nĕ anei Y-Sôl djiê leh’, mĭndah ñu ba klei mrâo mrang jăk, kâo djă kơ̆ng ñu leh anăn bi mdjiê ñu ti ƀuôn Siklak. Anăn jing klei mưn kâo brei kơ ñu kyua klei mrâo mrang ñu hưn. 11Kdlưn hĭn kơ anăn tơdah phung ƀai bi mdjiê hĕ sa čô mnuih kpă ênô hlăm sang gơ̆ pô ti dlông jhưng pĭt gơ̆, amâo djŏ hĕ kâo srăng rŭ ênua êrah gơ̆ ti kngan diih, leh anăn bi rai hĕ diih mơ̆ng lăn ala?” 12Y-Đawit mtă kơ phung êkei hlăk ai ñu, leh anăn digơ̆ bi mdjiê hĕ phung anăn, leh anăn khăt hĕ kngan leh anăn jơ̆ng digơ̆, leh anăn yuôl hĕ digơ̆ giăm êa ênao ti ƀuôn Hêbron. Ƀiădah diñu mă boh kŏ Y-Isbôset leh anăn dơr hlăm msat Y-Apner ti ƀuôn Hêbron.