17

Nau Y-Husai Dơi Đah Nau Y-Ahitôpel Nchră

1Y-Ahitôpel nchră đŏng ma Y-Apsalôm, "Ăn gâp săch du rmưn bar rbăn nuyh tahan, jêh ri gâp mra ăn khân păng tĭng Y-David măng aơ ro. 2Gâp mra hăn rduh ran păng dôl păng rgănh jêh ri rdja nuih, jêh ri mra nhhu nkrit păng, lĕ rngôch phung ƀon lan ma nchuăt du, jêh ri gâp mra nkhĭt kanŏng du huê hađăch. 3Pônây, gâp mra leo mplơ̆ lĕ rngôch phung ƀon lan sĭt gŭ ndrel ma may; yor nau khĭt du huê bunuyh may tĭng joi nây mra ăn lĕ rngôch plơ̆ sĭt; pônây, lĕ rngôch phung ƀon lan mra geh nau đăp mpăn." 4Nau nchră nây ƀư maak ma Y-Apsalôm jêh ri lĕ rngôch phung bu bŭnh bu ranh Israel.
5Jêh ri Y-Apsalôm lah, "Kuăl Y-Husai, bunuyh Arkit tâm ban lĕ, jêh ri ăn he iăt moh nau bu mra lah đŏng. 6Tơlah Y-Husai tât ma Y-Apsalôm, Y-Apsalôm lah ma păng, "pô aơ nau Y-Ahitôpel hŏ ngơi jêh. He mra ƀư lĕ tĭng nau nchră nây? Tơlah mâu di ôh, may ngơi hom." 7Y-Husai lah ma Y-Apsalôm, "Rơh aơ, nau Y-Ahitôpel nchră mâu ueh ôh." 8Y-Husai lah: "May gĭt lĕ ma mbơ̆ may jêh ri phung tahan păng jêng phung janh katang jêh ri khân păng ji nuih nâm bu du mlâm kau tâm mir bu nhŭp ntŭng kon păng. Rlau ma nây mbơ̆ may jêng n'hăk tâm nau tâm lơh; păng mâu mra bêch ndrel ma phung ƀon lan ôh. 9Nđâp aƀaơ ri păng krap tâm trôm ntu mâu lah tâm ntŭk êng. Tơlah ntơm tâm lơh, geh ƀaƀă chôt khĭt jêh, lĕ rngôch phung tăng mra lah: 'Mpeh phung Y-Apsalôm lĕ hŭnh jêh păng.' 10Aƀaơ, phung katang lơn lĕ rngôch, nđâp tơlah janh katang nâm bu yau mŭr kađôi, mra phit yor nau klach; yorlah lĕ rngôch phung Israel gĭt jêh ma hađăch mbơ̆ may jêng du huê janh katang, jêh ri phung gŭ ndrel păng jêng phung janh nănh da dê. 11Yor ri nau gâp nchră ăn lĕ rngôch phung Israel tâm rgum ndrel may ntơm bơh ƀon Dan tât ta ƀon Bêr-Sêba, jêng âk nâm bu choih tâm dak mƀŭt, jêh ri nđâp may nơm lĕ hăn ma nau tâm lơh. 12Ndăn ta ntŭk păng gŭ, he mra rduh ran tât ta păng, nâm bu dak ngom truh ta neh; jêh nây păng nđâp phung gŭ n'hanh păng mâu geh du huê hôm klen ôh. 13Tơlah păng du krap gŭ tâm du rplay ƀon, lĕ rngôch phung Israel sŏk rse brăt ƀăr jŭm ƀon nây, jêh ri mphâk ƀon nây ntrŭnh tâm rlŭng dak, nđâp du rchuăl lŭ jê̆ mâu hôm khan ôh ta nây." 14Y-Apsalôm jêh ri lĕ rngôch phung tahan Israel lah: "Nau Y-Husai bunuyh Arkit nchră jêng ueh lơn ma nau Y-Ahitôpel nchră." Yorlah Yêhôva hŏ nal jêh ŭch ƀư roh nau Y-Ahitôpel nchră ueh, gay ăn nau mhĭk tât ma Y-Apsalôm tâm ban lĕ.

Nau Ndâp Mbơh Ăn Y-David

15Rnôk nây, Y-Husai lah ma bar hê kôranh ƀư brah Y-Sadôk jêh ri Y-Abiathar, "Y-Ahitôpel geh nchră nau aơ, nau ri ăn ma Y-Apsalôm, jêh ăn ma phung buranh Israel, ƀiălah gâp lĕ nchră đŏng pô aơ: 16Pôri aƀaơ, prơh bunuyh hăn ro jêh ri mbơh ma Y-David, 'Lơi bêch măng aơ ta ntŭk rgăn bri rdah ôh, hăn hom yach ngai lơn, klach lah bu ban hađăch jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan gŭ n'hanh păng.'" 17Y-Jônathan jêh ri Y-Ahimas gŭ kâp ta tu dak Ênrôgel, mâu janh lăp tâm ƀon, klach bu saơ; du huê oh mon bu ur vay hăn mbơh ma bar hê ăn khân păng mbơh tay ma Hađăch David. 18Ƀiălah du huê kon se ndăm saơ khân păng, jêh ri mbơh ma Y-Apsalôm. Pônây lĕ bar hê khân păng du gơnh, jêh ri tât ma ngih du huê buklâu ta ƀon Bahurim, ôbăl geh du mlâm ntu dak tâm nkual ngih păng; khân păng trŭnh lăp tâm nây. 19Jêh ri bu ur ngih nây sŏk ndơ nkŭm put lơi bâr ntu dak nây. Pôri bu mâu gĭt ôh ma nau nây. 20Tơlah phung oh mon Y-Apsalôm tât ma bu ur ta ngih, khân păng lah, "Ta ntŭk Y-Ahimas jêh ri Y-Jônathan?" Bu ur nây lah ma khân păng, "Khân păng lĕ rgăn dak n'hor jêh." Tơlah khân păng joi jêh ri mâu dơi saơ khân ôbăl ôh, khân păng plơ̆ sĭt ma ƀon Yêrusalem.
21Jêh khân păng dâk hăn, bar hê aơ luh du tă bơh ntu dak jêh ri hăn mbơh ma Hađăch David. Khân păng lah ma Y-David, "Dâk hom jêh ri rgăn gơnh kơh dak krong, yorlah Y-Ahitôpel hŏ nchră jêh ŭch ƀư djơh may." 22Y-David dâk hăn ro, jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan gŭ n'hanh păng rgăn dak krong Yurdan. Ƀhit rvi ang mâu hôm geh ôh du huê bunuyh rgăn dak krong.

Y-Ahitôpel Khĭt; Y-David Tât Ta ƀon Nahanaim

23Y-Ahitôpel saơ ma nau păng nchră bu mâu tĭng ndô̆ ôh, păng dăp ưn seh bri păng jêh ri hăn ma ngih păng tâm ƀon păng nơm. Jêh păng ƀư lôch lă kan ma ngih vâl păng, păng nkhăt săk păng nơm. Păng khĭt jêh ri bu tâp păng tâm môch mbơ̆ păng. 24Rnôk nây, Y-David tât ta ƀon Mahanaim Jêh ri Y-Apsalôm rgăn dak krong Yurdan ndrel ma lĕ rngôch phung tahan păng Israel.
25Y-Apsalôm dơm njêng Y-Amasa, jêng kôranh ma phung tahan ntrok Y-Jôap. Y-Amasa, jêng du huê kon buklâu du huê phung Israel, amoh Y-Itra, kăl e hŏ gŭ ur sai đah H'Abigêl, jêng kon bu ur Y-Nahas, Yuh Y-Sêruya, mê̆ Y-Jôap. 26Phung Israel ƀư ntŭk rmlak njơh ndrel ma Y-Apsalôm tâm n'gor Galaat.
27Tơlah Y-David tât ta ƀon Nahanaim, Y-Sôbi, kon bu klâu Y-Nahas tă bơh ƀon Raba phung Amôn jêh ri Y-Makir, kon bu klâu Y-Amiêl bơh ƀon Lô-Dêbar jêh ri Y-Barsilai bunuyh Galaat bơh ƀon Rêgôlim, 28djôt leo sưng bêch, ngan grưng, khăl ngan rlŭ, glah uk, ba răch, ba ôrgơ, ranih muy, ba vâr oih, tuh jêh ri vanh, 29dak sŭt, dak toh ndrôk kŏt, âk biăp, jêh ri ƀănh dak toh ndrôk ma Y-David jêh ri ma phung ƀon lan gŭ n'hanh păng sông sa. Yorlah khân păng lah, "Phung ƀon lan ji ngot, rgănh, jêh ri ji hir tâm bri rdah."