19

Khua Pô Hưn Êlâo Y-Jêhu Ƀuah Y-Jôsaphat

1Y-Jôsaphat mtao Yuđa lŏ wĭt hŏng klei êđăp ênang kơ sang ñu pô hlăm ƀuôn Yêrusalem. 2Ƀiădah Y-Jêhu anak êkei Y-Hanani pô thâo bi ƀuh kbiă nao bi tuôm hŏng ñu leh anăn lač kơ Mtao Jôsaphat, “Jing djŏ mơ̆ ih đru pô ƀai leh anăn khăp kơ phung bi êmut kơ Yêhôwa? Kyua klei anei klei ngêñ mơ̆ng Yêhôwa truh kơ ih. 3Ƀiădah ăt arăng ƀuh mâo klei jăk hlăm ih, kyuadah ih bi rai leh rup yang Asêra mơ̆ng čar, leh anăn ai tiê ih čuăn duah Aê Diê.”

Y-Jôsaphat Mdưm Phung Khua Phat Kđi

4Y-Jôsaphat dôk ti ƀuôn Yêrusalem; leh anăn ñu lŏ kbiă nao ti krah phung ƀuôn sang mơ̆ng ƀuôn Bêr-Sêba truh kơ čar kngư Êphraim, leh anăn atăt digơ̆ lŏ wĭt kơ Yêhôwa Aê Diê phung aê digơ̆. 5Ñu mdưm phung khua phat kđi hlăm čar hlăm jih jang ƀuôn mâo kđông kahan hlăm čar Yuđa, hlăm grăp boh ƀuôn, 6leh anăn lač kơ phung khua phat kđi, “Ksiêm bĕ ya klei diih ngă, kyuadah diih phat kđi amâo djŏ kơ mnuih ôh, ƀiădah kơ Yêhôwa; ñu dôk mbĭt hŏng diih êjai diih phat kđi. 7Snăn brei diih mâo klei huĭ kơ Yêhôwa; răng bĕ kơ ya diih ngă, kyuadah amâo dưi bi msoh ôh kơ klei kpă ti anăp Yêhôwa Aê Diê drei, kăn dôk tĭng kơ sa nah, amâodah mă ngăn sun rei.”
8Êbeh kơ klei anăn hlăm ƀuôn Yêrusalem Y-Jôsaphat mdưm đa đa phung Lêwi leh anăn phung khua ngă yang leh anăn phung khua kơ găp djuê Israel, čiăng phat kđi kyua Yêhôwa leh anăn bi găl kđi. Diñu phat kđi ti ƀuôn Yêrusalem. 9Ñu mtă kơ digơ̆, “Snei diih srăng ngă hlăm klei huĭ kơ Yêhôwa, hŏng klei sĭt suôr leh anăn hŏng jih ai tiê diih: 10ti anôk mâo sa mta kđi truh kơ diih mơ̆ng phung ayŏng adei dôk hlăm ƀuôn diñu djŏ kơ klei tuh êrah, klei bhiăn amâodah klei mtă, snăn diih srăng bi hriăm diñu čiăng kơ diñu amâo mâo klei jing soh ôh ti anăp Yêhôwa leh anăn čiăng kơ klei ngêñ amâo truh ôh kơ diih leh anăn kơ phung ayŏng adei diih. Snăn diih srăng ngă leh anăn amâo jing soh ôh. 11Nĕ anei, Y-Amaria khua ngă yang prŏng jing khua kơ diih hlăm jih klei djŏ kơ Yêhôwa; leh anăn Y-Sêbadia anak êkei Y-Ismaêl, khua prŏng kiă kriê sang Yuđa, jing khua kơ diih hlăm jih bruă djŏ kơ mtao; leh anăn phung Lêwi srăng mă bruă kơ diih jing phung khua. Ngă bĕ hŏng klei jhŏng, leh anăn akâo kơ Yêhôwa dôk mbĭt hŏng phung kpă!”