19

1Giô-sa-phát, vua Giu-đa, bình an trở về cung điện mình tại Giê-ru-sa-lem. 2Tiên tri Giê-hu (con Ha-na-ni) đi ra nghênh đón vua: "Bệ hạ đi giúp kẻ gian ác và thương kẻ ghét Chúa Hằng Hữu sao? Vì đó, Chúa Hằng Hữu giáng cơn phẫn nộ trên bệ hạ. 3Nhưng bệ hạ còn có lòng lành vì đã quét sạch các thần tượng A-sê-ra khỏi đất nước và chuyên tâm tìm kiếm Chúa Hằng Hữu."

Giô-sa-phát tỏ lòng ăn năn

4Giô-sa-phát cứ ở tại Giê-ru-sa-lem một thời gian rồi đi kinh lý khắp cả nước từ Bê-e-sê-ba cho đến Ép-ra-im, dìu dắt họ quay về với Chân Thần là Thượng Đế Hằng Hữu của tổ phụ họ. 5Vua bổ nhiệm các thẩm phán tại các thành phố chiến lược khắp đất nước Giu-đa, 6và bảo họ: "Hãy xét xử cẩn thận công minh, xét xử vì Chúa chứ không phải vì loài người. Ngài sẽ ở với các ngươi trong khi xét xử. 7Vậy, các ngươi hãy kính sợ Chúa Hằng Hữu, thận trọng làm việc, vì Thượng Đế Hằng Hữu của chúng ta, không dung túng bất công, thiên vị, tham nhũng!"
8Giô-sa-phát cũng chọn một số người Lê-vi, thầy tế lễ và tộc trưởng trong nhân dân để thiết lập tòa án tối cao tại kinh đô để xử đoán và phán quyết các vụ án. Vậy, họ đều về Giê-ru-sa-lem phục vụ. 9Vua hiểu dụ các thẩm phán này: "Các ngươi hãy kính sợ Chúa Hằng Hữu, phục vụ Ngài cách trung kiên với lòng thiện hảo. 10Nếu có anh em đồng bào từ các thành phố đến thưa kiện hoặc vì vụ án mạng, một vụ kiện hình hay hộ, hoặc một vụ vi phạm giáo luật, thì các ngươi phải dạy họ đừng phạm tội với Chúa, nếu không Chúa sẽ nổi cơn phẫn nộ đoán phạt các ngươi và anh em các ngươi: làm như thế các ngươi sẽ khỏi mắc tội." 11Vua bổ nhiệm thầy tề lễ tối cao A-ma-ria làm thẩm phán tối cao về các vụ liên quan đến giáo luật và Sê-ba-đia (con Ích-ma-ên) lãnh tụ đại tộc Giu-đa, làm thẩm phán tối cao về các vụ hình và hộ, và bổ nhiệm một số người Lê-vi làm phụ thẩm. Vua còn căn dặn thêm: "Các ngươi hãy can đảm hành động! Chúa Hằng Hữu luôn ở cùng người thiện hảo công minh."