19

Pô Pơala Yêhu Pơhiăp Ƀuăh Kơ Pơtao Yehôsaphat

1Tơdang Yehôsaphat pơtao ƀing Yudah wơ̆t glaĭ rơnŭk rơnua pơ sang ñu pô amăng plei Yerusalaim, 2pô pơala Yêhu, ană đah rơkơi Hanani, tơbiă nao bưp pơtao hăng ƀuăh kơ pơtao tui anai,
Yua hơget ih djru pô sat ƀai Ahab anŭn laih anŭn pơjing gŏp djru hăng pô pơrơmut kơ Yahweh anŭn lĕ? Yuakơ tơlơi ih hơmâo ngă laih tui anŭn, Yahweh hil kơ ih yơh.
3Samơ̆ ih ăt ngă laih mơ̆n tơlơi hiam klă yuakơ ih hơmâo mă pơđuaĭ hĭ laih khul rup yang tơmĕh HʼAsêrah mơ̆ng lŏn čar anai laih anŭn hơmâo jao ih pô kiăng hơduah sem laih Ơi Adai.

Pơtao Yehôsaphat Ruah Ƀing Khua Phat Kơđi

4Wơ̆t tơdah pơtao Yehôsaphat hơdip amăng plei phŭn Yerusalaim, ñu tơbiă nao dơ̆ng amăng ƀing ană plei čơdơ̆ng mơ̆ng tring Beêrseba gah thu̱ng truh pơ tring bŏl čư̆ Ephraim gah dư̱r laih anŭn iâu glaĭ ƀing gơñu wơ̆t glaĭ pơ Yahweh, jing Ơi Adai ƀing ơi adon gơñu. 5Ñu ruah ƀing khua phat kơđi amăng djŏp djang anih lŏn anŭn, amăng rĭm khul plei kơđông kơjăp amăng lŏn čar Yudah yơh. 6Ñu pơtă kơ ƀing gơ̆ tui anai,
Pơmĭn pơñen bĕ hiư̆m pă ƀing gih phat kơđi, yuakơ ƀu djơ̆ ƀing gih phat kơđi kiăng kơ pơmơak kơ mơnuih ôh, samơ̆ kiăng kơ pơmơak kơ Yahweh yơh, jing Pô dŏ hăng ƀing gih yơh tơdang ƀing gih phat kơđi.
7Ră anai, brơi kơ ƀing gih huĭ pơpŭ kơ Yahweh bĕ laih anŭn phat kơđi pơñen bĕ, yuakơ Yahweh Ơi Adai ta pơrơmut kơ tơlơi phat kơđi ƀu tơpă, tơlơi lăng glông be̱r ƀôdah tơlơi mă tŭ gơnam plŏm ƀlŏr.
8Ăt amăng plei Yerusalaim mơ̆n, pơtao Yehôsaphat ruah đơđa ƀing Lêwi, đơđa ƀing khua ngă yang laih anŭn đơđa ƀing djă̱ akŏ kơ ƀing sang anŏ Israel kiăng kơ phat kơđi ƀơi ƀing hlơi pô pơjŏh hĭ tơlơi juăt Yahweh, laih anŭn pơsir hĭ khul tơlơi kơđi tŏng krah ƀing ană plei. Ƀing khua phat kơđi anŭn hơdip amăng plei Yerusalaim yơh. 9Ñu pơđar kơ ƀing gơñu tui anai,
Tơdang ƀing gih phat kơđi ƀing mơnuih, ƀing gih khŏm mă huĭ pơpŭ kơ Yahweh laih anŭn phat kơđi tŏng ten hăng abih pran jua yơh.
10Amăng rĭm kơđi arăng ba rai pơ ƀing gih mơ̆ng ƀing ană plei pla gih, jing ƀing dŏ amăng khul plei pla, wơ̆t tơdah tơlơi kơđi pơdjai mơnuih, ƀôdah tơlơi pơjŏh hĭ khul tơlơi juăt, khul tơlơi pơđar, khul tơlơi phiăn hăng khul tơlơi pơtă pơtăn, ƀing gih khŏm pơñen pơkơđiăng kơ ƀing gơñu anăm ngă soh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng Yahweh dơ̆ng tah. Tơdah ƀing gih ƀu ngă tui anŭn ôh, ƀing gih laih anŭn ƀing ayŏng adơi gih či mă tŭ tơlơi hil Ñu yơh. Ngă bĕ tui hăng tơlơi kâo pơtă anŭn, tui anŭn tơdah ƀing gơñu ƀu hơmư̆ tui ôh, sĭt ƀing gih ƀu či soh hĭ ôh.
11Pô khua ngă yang prŏng hloh Amaryah yơh jing pô či pơhiăp djru kơ ƀing gih pơsir hĭ abih bang kơđi tĕk djơ̆ kơ tơlơi dưi Yahweh. Zebadyah ană đah rơkơi Yismaêl, jing khua ba akŏ kơ kơnung djuai Yudah, jing pô či djru ƀing gih pơsir hĭ kơđi tĕk djơ̆ kơ tơlơi dưi pơtao. Laih anŭn ƀing Lêwi či mă bruă djơ̆ găl djru kơ ƀing gih pơgiŏng hĭ tơdơi kơ tơlơi kơđi anŭn yơh. Ngă bruă phat kơđi hăng tơlơi khĭn bĕ, laih anŭn rơkâo kơ Yahweh dŏ hrŏm hăng ƀing hlơi pô ngă bruă djơ̆ găl.