19

Yehu ntuag vaajntxwv Yehausafa

1Cov Yuta tug vaajntxwv Yehausafa rov qaab moog txug nwg tsev huv Yeluxalee zoo. 2Hanani tug tub Yehu kws ua xwbfwb has pum tom hauv ntej txawm tawm moog ntswb vaajntxwv Yehausafa hab has rua nwg tas, “Tswm nyog koj paab cov tuabneeg phem hab hlub cov kws ntxub Yawmsaub lov? Vem le nuav, Yawmsaub txujkev npau tawg poob rua sau koj lawm. 3Txawm le caag kuj xwj, koj muaj ib qhov zoo vem yog koj rhuav tshem tej ncej daab Asela tawm huv lub tebchaws nuav hab rau sab nrhav Vaajtswv.”

Yehausafa tsaa cov kws tu plaub

4Yehausafa nyob huv Yeluxalee, hab tawm moog saib tej pejxeem txwj ntawm lub moos Npe‑awsenpa moog txug peg toj sab Efa‑i tebchaws dua ib zag, hab coj puab rov lug cuag Yawmsaub kws yog puab tej laug tug Vaajtswv. 5Nwg tsaa cov kws tu plaub rua huv Yuta tej moos kws muaj ntsaa loog txhua lub thoob plawg lub tebchaws, 6hab has rua cov kws tu plaub hov tas, “Ca le ua tuab zoo xaav txug tej kws mej yuav ua, tsua qhov tsw yog mej tu plaub kuas hum tuabneeg, tassws mej tu kuas hum Yawmsaub xwb, Yawmsaub nrug nraim mej tu plaub. 7Yog le nuav mej yuav tsum paub ntshai Yawmsaub, hab ceev faaj tej kws mej ua, tsua qhov Yawmsaub kws yog peb tug Vaajtswv tsw ntxeev cai hab tsw saib leejtwg ntsej muag hab tsw yuav nyaj xab.”
8Tsw taag le ntawd Yehausafa tsaa cov Levi hab cov pov thawj qee leej hab Yixayee cov thawj huv txhua xeem huv Yeluxalee ua cov kws tu tej plaub kws ntswg txug Yawmsaub kevcai hab tu tej plaub ntug kws has tsw hum. Puab ua num rua huv Yeluxalee xwb. 9Hab nwg nkaw lug rua puab tas, “Mej yuav tsum paub ntshai Yawmsaub ua tej num nuav. Mej yuav tsum mob sab ua kuas kawg mej lub sab lub ntsws xob tso tseg. 10Thaus mej cov kwvtij kws nyob huv puab tej moos coj puab tej plaub tuaj txug mej tsw has kev sws tua lossws plaub ua txhum txuj kevcai hab tej lug nkaw hab tej kaab ke hab tej kevcai twg kuj xwj mas mej yuav tsum qhuab ntuag puab kuas puab tsw xob ua txhum rua Yawmsaub, mas Yawmsaub txujkev npau tawg txhad tsw poob rua sau mej hab mej cov kwvtij. Mej yuav tsum ua le nuav mej txhad tsw muaj txem. 11Tug pov thawj hlub Amaliya kuj kaav mej rua huv txhua yaam kws ntswg txug Yawmsaub, hab Yisama‑ee tug tub Xenpantiya kws ua thawj huv xeem Yuta kuj kaav mej rua txhua yaam kws ntswg txug vaajntxwv, hab cov Levi yuav ua tub teg tub taw paab mej. Mej ca le ua sab luj sab tuab ua num. Thov Yawmsaub nrug nraim tug kws ua ncaaj.”