21

Klei Y-Jôram Kiă Kriê Čar Yuđa

(II Mtao 8:16-24)

1Y-Jôsaphat djiê nao dôk mbĭt hŏng phung aê ñu, leh anăn arăng dơr ñu mbĭt hŏng phung aê ñu hlăm ƀuôn Y-Đawit; leh anăn Y-Jôram anak êkei ñu kiă kriê čuê ñu. 2Ñu mâo phung adei phung anak êkei Y-Jôsaphat: Y-Asaria, Y-Jêhiêl, Y-Sakari, Y-Asaria, Y-Mikel, leh anăn Y-Sêphatia; jih jang phung anăn jing phung anak êkei Y-Jôsaphat mtao Juda. 3Ama diñu brei leh kơ diñu lu mnơ̆ng yuôm hŏng prăk, mah, dŏ yuôm, mbĭt hŏng ƀuôn mâo kđông kahan hlăm čar Yuđa; ƀiădah ñu brei ƀuôn ala mtao kơ Y-Jôram, kyuadah gơ̆ jing anak tal êlâo. 4Tơdah Y-Jôram đĭ leh kơ jhưng mtao ama ñu leh anăn jing kjăp, ñu bi mdjiê jih phung adei ñu hŏng đao gưm leh anăn wăt đa đa phung khua Israel. 5Y-Jôram mâo tlâo pluh dua thŭn tơdah ñu dơ̆ng jing mtao, leh anăn ñu kiă kriê sa păn thŭn hlăm ƀuôn Yêrusalem. 6Ñu êbat tui hlue êlan phung mtao Israel, msĕ si sang Y-Ahap ngă leh, kyuadah anak mniê Y-Ahap jing mô̆ ñu. Leh anăn ñu ngă klei jhat ti anăp ală Yêhôwa. 7 Ƀiădah Yêhôwa amâo bi rai ôh sang Y-Đawit, kyua klei bi mguôp ñu ngă leh hŏng Y-Đawit, leh anăn kyuadah ñu ƀuăn leh čiăng brei sa boh pui kđen kơ Y-Đawit leh anăn kơ phung anak êkei gơ̆ hlŏng lar.
8 Hlăm ênuk Y-Jôram phung Êđôm bi kdơ̆ng hŏng klei phung Yuđa kiă kriê, leh anăn mjing sa čô mtao kơ diñu pô. 9Y-Jôram mŭt čar Êđôm mbĭt hŏng phung kahan ñu leh anăn jih jang êdeh aseh ñu, leh anăn ñu kgŭ êjai mlam leh anăn bi blah hŏng phung Êđôm dôk wang ñu leh anăn phung khua kahan êdeh aseh ñu. 10Snăn čar Êđôm bi kdơ̆ng hŏng klei phung Yuđa kiă kriê truh ti hruê anei. Hlăk anăn mơh ƀuôn Lipna bi kdơ̆ng hŏng klei Y-Jôram kiă kriê, kyuadah ñu lui leh Yêhôwa Aê Diê phung aê ñu.
11Êbeh kơ anăn ñu ngă anôk dlông hlăm čar kngư Yuđa, leh anăn atăt phung dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem kơ klei amâo dôk sĭt suôr, leh anăn brei phung Yuđa klah đuĕ mơ̆ng êlan Aê Diê. 12Arăng ba hră kơ ñu mơ̆ng khua pô hưn êlâo Y-Êli, lač, “Snei Yêhôwa Aê Diê Y-Đawit aê ih lač, ‘Kyuadah ih amâo êbat ôh hlăm êlan Y-Jôsaphat ama ih, amâodah hlăm êlan Y-Asa mtao Yuđa, 13ƀiădah ih êbat leh tui êlan phung mtao Israel, leh anăn atăt leh phung Yuđa leh anăn phung dôk hlăm ƀuôn Yêrusalem kơ klei amâo dôk sĭt suôr msĕ si sang Y-Ahap atăt leh phung Israel kơ klei amâo dôk sĭt suôr, leh anăn msĕ mơh ih bi mdjiê leh phung adei ih mơ̆ng sang ama ih, digơ̆ jing phung jăk hĭn kơ ih pô; 14nĕ anei Yêhôwa srăng bi truh klei ruă bi mdjiê kơ phung ƀuôn sang ih, kơ phung anak ih, kơ phung mô̆ ih, leh anăn kơ jih jang mnơ̆ng ih mâo, 15leh anăn ih pô srăng mâo sa klei ruă kjham jing klei ruă prôč êhŭng, tơl prôč êhŭng ih kbiă ti tač ƀrư̆ ƀrư̆ grăp hruê kyua klei ruă anăn.’ ”
16Yêhôwa mčhur klei phung Philistin leh anăn phung Arabi dôk giăm phung Êthiôpi ngêñ kơ Y-Jôram; 17leh anăn diñu hriê bi blah hŏng phung Yuđa, mŭt čar Yuđa, leh anăn mă ba jih jang mnơ̆ng diñu ƀuh jing dŏ hlăm sang mtao, wăt phung anak êkei leh anăn phung mô̆ gơ̆, tơl amâo mâo anak êkei ăt dôk mbĭt hŏng gơ̆ ôh, knŏng Y-Jôača anak êkei gơ̆ mda hĭn.
18Leh jih klei anăn Yêhôwa čăm ñu hŏng klei ruă hlăm prôč êhŭng amâo thâo hlao ôh. 19Leh ruă dua thŭn, prôč êhŭng ñu kbiă ti tač kyua klei ruă anăn, leh anăn ñu djiê hŏng klei knap snăk. Phung ƀuôn sang ñu amâo čuh pui mpŭ kơ ñu ôh, msĕ si pui arăng čuh leh kơ phung aê ñu. 20Ñu mâo tlâo pluh dua thŭn tơdah ñu dơ̆ng kiă kriê, leh anăn ñu kiă kriê sa păn thŭn hlăm ƀuôn Yêrusalem; leh anăn ñu djiê amâo mâo pô hƀlŏk ênguôt ôh. Arăng dơr ñu hlăm ƀuôn Y-Đawit, ƀiădah amâo djŏ hlăm msat phung mtao ôh.