26

Uxiya ua vaajntxwv kaav Yuta

(2Vntx. 14:21-22, 15:1-7)

1Cov pejxeem suavdawg huv Yuta txawm muab Uxiya kws noob nyoog muaj kaum rau xyoo tsaa ua vaajntxwv nyob nwg txwv Amaxiya chaw. 2Thaus vaajntxwv Amaxiya tuag moog nrug nwg tej laug nyob mas Uxiya tswm khu lub moos Elau hab rov muab rua Yuta kaav. 3Thaus Uxiya chiv kaav nwg noob nyoog muaj kaum rau xyoo hab nwg nyob huv Yeluxalee kaav tau tswb caug ob xyoos. Nwg nam npe hu ua Yekhauliya yog tuabneeg huv Yeluxalee. 4Nwg ua tej kws Yawmsaub pum tas zoo, ib yaam le txhua yaam kws nwg txwv Amaxiya tau ua lawd. 5Nwg rau sab ntso nrhav Vaajtswv taag Xekhaliya swm neej kws qha nwg paub ntshai Vaajtswv. Hab ncua swjhawm kws nwg nrhav Yawmsaub, mas Vaajtswv pub nwg vaam meej.
6Nwg tawm moog ua rog rua cov Filixatee mas tsoo lub moos Ka hab lub moos Yane hab lub moos Asantau tej ntsaa loog pob taag. Hab nwg tswm muaj moos rua huv Asantau le kaav xyuam hab rua lwm qhov huv Filixatee tebchaws. 7Vaajtswv paab nwg ua rog ntaus cov Filixatee hab cov Alam kws nyob huv thaaj nyuas tebchaws Kunpa‑aa, hab ntaus cov Me‑uni. 8Cov Aamoo kuj them se rua Uxiya mas nwg lub koob meej txhad nrov nchaa moog txug Iyi nrwm teb, tsua qhov nwg muaj zug heev. 9Dua le ntawd Uxiya tseed tswm tej chaw tsom faaj huv Yeluxalee rua ntawm lub rooj loog ntawm lub kaum loog hab lub Rooj Loog Haav hab rua ntawm lub kaum ntsaa loog, hab ua kuas ruaj khov. 10Hab nwg tswm tej chaw tsom faaj rua huv tebchaws moj saab qhua, hab khawb ntau lub paag dej rua ntawm tej pov roob Sefela hab rua huv nruab tag vem nwg muaj tsaj txhu coob, hab nwg muaj cov tuabneeg ua teb hab cov kws tu txwv maab peg tej roob hab rua huv tej teb kws qoob zoo, vem nwg nyam ua teb. 11Dua le ntawd Uxiya muaj tej paab tub rog kws npaaj txhwj ua rog muab faib ua tej paab lawv le Ye‑i‑ee kws yog tug tub sau ntawv hab tug thawj rog Ma‑axeya tau txheeb ca, lawv le vaajntxwv tug tub teg tub taw Hananiya qha. 12Cov thawj huv txhua cum kws kaav cov tub rog sab luj sab tuab huvsw muaj ob txheeb rau pua leej. 13Cov nuav ua thawj kaav 307,500 leej tub rog kws muaj zug ua tau rog kws yuav paab tau vaajntxwv tawm tsaam yeeb ncuab. 14Hab Uxiya npaaj daim hlau thaiv hab muv hab mom hlau hab tsho hlau hab raab neev hab qai zeb kws yuav fav ntawm txuj hlua. 15Huv Yeluxalee nwg muab tej qhaub kws tej Kws txawj ua nruab rua sau tej chaw tsom faaj hab ntawm tej kaum loog ca txhad tau tua raab xub hab qai zeb luj. Nwg lub koob meej nrov nchaa moog deb, vem yog nwg tau txais kev paab phemfwj kawg moog txug thaus nwg muaj zug heev.
16Tassws thaus nwg muaj zug lawd nwg txawm ua lub sab khaav theeb txhad le ua rua nwg raug kev puam tsuaj. Nwg ua tsw ncaaj rua Yawmsaub kws yog nwg tug Vaajtswv. Nwg nkaag moog hlawv moov tshuaj tsw qaab rua sau lub thaaj kws hlawv tshuaj tsw qaab huv Yawmsaub lub tuam tsev. 17Mas tug pov thawj Axaliya hab Yawmsaub cov pov thawj yim caum leej kws sab luj sab tuab lawv vaajntxwv moog rua huv. 18Puab taav vaajntxwv Uxiya hab has rua nwg tas, “Uxiya, tsw yog koj le num moog hlawv tshuaj tsw qaab xyeem rua Yawmsaub, yog cov pov thawj kws yog Aloo caaj ceg kws tub tu kuas dawb huv lawd le num hlawv tshuaj tsw qaab. Koj ca le tawm huv lub chaw pe Vaajtswv nuav moog, tsua qhov koj ua txhum lawm, hab koj yuav tsw tau koob meej daabtsw ntawm Vaajtswv Yawmsaub le.”
19Tes Uxiya txawm chim kawg. Nwg tseed tuav rawv lub yag rau ncaig tawg huv nwg txhais teg yuav hlawv tshuaj tsw qaab, tes thaus nwg chim rua cov pov thawj hov mob lis mob ruas txawm tshwm plawg rua ntawm nwg hauv plaj taab meeg cov pov thawj ntawm lub thaaj hlawv tshuaj tsw qaab ib saab huv Yawmsaub lub tuam tsev. 20Tug pov thawj hlub Axaliya hab cov pov thawj suavdawg saib ntsoov Uxiya, na cav nwg mob ruas rua ntawm nwg hauv plaj. Tes puab txawm muab nwg thawb tawm moog sai sai. Hab nwg maaj nroog tawm moog tsua qhov Yawmsaub nplawm nwg lawm. 21Tes vaajntxwv Uxiya txawm mob ruas moog txug nub kws nwg tuag. Vem yog nwg mob ruas nwg txhad nyob nwg ib lub tsev vem nwg raug muab txav tawm huv Yawmsaub lub tuam tsev. Nwg tug tub Yauthaa ua tug kws saib vaajntxwv lub tsev hab kaav cov pejxeem. 22Lwm yaam num kws Uxiya ua txwj thaus chiv moog txug thaus kawg mas Amoj tug tub Yaxaya kws yog xwbfwb cev Vaajtswv lug tub muab sau ca lawm. 23Uxiya txhad le tuag moog nrug nwg tej laug nyob mas puab muab nwg log ze nwg tej laug rua huv thaaj teb kws yog vaajntxwv le, tsua qhov puab has tas, “Nwg yog ib tug mob ruas.” Mas nwg tug tub Yauthaa sawv nwg chaw ua vaajntxwv kaav.