TI-MỘ-THƯ (II)

1


1Phao-lô làm sứ đồ của Chúa Cứu Thế Giê-xu theo ý muốn Thượng Đế, có nhiệm vụ công bố Phúc âm về sự sống dành cho mọi người tin Chúa Cứu Thế Giê-xu,
2Mến gửi Ti-mộ-thư, con thân yêu của ta. Cầu xin Thượng Đế là Cha, và Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta, cho con hưởng ân phúc, nhân từ và bình an.

Lời khích lệ

3Cảm tạ Thượng Đế, ta phục vụ Ngài với lương tâm trong sạch như tổ tiên ta ngày xưa. Đêm ngày cầu nguyện, ta luôn tưởng nhớ con — 4nhớ dòng nước mắt của con — nên ta mong mỏi đến thăm con cho thỏa lòng.
5Ta cũng nhớ đến đức tin chân thành của con — thật giống đức tin của Lưu-ích, bà ngoại con, và của Ưu-nhị, mẹ con. Ta biết chắc đức tin ấy vẫn phát triển trong tâm hồn con.
6Vì thế, ta nhắc con khơi cao ngọn lửa Thánh Linh mà Thượng Đế đã thắp sáng tâm hồn con sau khi ta đặt tay cầu nguyện. 7Thượng Đế không cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần anh dũng, yêu thương và tự chủ. 8Con đừng hổ thẹn khi làm chứng cho Chúa chúng ta, cũng đừng xấu hổ vì ta bị lao tù, nhưng nhờ quyền năng Chúa, con hãy chịu khổ vì Phúc âm.
9Chúa đã cứu chúng ta, gọi chúng ta vào chức vụ thánh, không do công đức riêng nhưng theo ý định và ân phúc Ngài dành cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế từ trước vô cùng. 10Ân phúc ấy ngày nay được bày tỏ nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Cứu Tinh của chúng ta. Chúa Cứu Thế đã tiêu diệt sự chết, dùng Phúc âm giải bày cho loài người sự sống vĩnh viễn. 11Thượng Đế đã chọn ta làm sứ đồ để truyền bá Phúc âm và dạy dỗ các dân tộc nước ngoài.
12Chính vì thế mà ta chịu lao tù, nhưng ta không hổ thẹn vì biết rõ Đấng ta tin cậy; chắc chắn Ngài có quyền bảo vệ mọi điều ta ủy thác cho đến ngày cuối cùng.
13Con hãy giữ những chân lý đã học với ta làm mẫu mực, cùng niềm tin và tình thương trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. 14Hãy bảo vệ mọi điều đã ủy thác cho con nhờ Thánh Linh đang ngự trong lòng.
15Như con biết, mọi người trong xứ Tiểu Á đều bỏ rơi ta; Phi-linh và Hạc-mô-gian cũng thế. 16Cầu Chúa ban phúc cho gia đình Oanh-siêu-pha, vì nhiều lần anh thăm viếng an ủi ta, không hổ thẹn vì ta bị tù. 17Vừa đến thủ đô La-mã, anh liền vội vã tìm thăm ta. 18Cầu Chúa ban phúc cho anh trong ngày Ngài trở lại! Con cũng biết rõ, trước kia anh đã hết lòng phục vụ ta tại Ê-phê-sô.