1

1,2Bạn Thiên-phong thân kính,
Trong tác phẩm trước, tôi đã tường thuật mọi điều Chúa Cứu Thế làm và dạy từ ban đầu cho đến ngày Ngài được tiếp đón về trời. Trước khi từ giã, Chúa cậy Thánh Linh ban huấn thị cho các sứ đồ Ngài đã chọn.
3Chúa nêu nhiều bằng cớ vững chắc chứng tỏ Ngài đang sống sau những ngày chịu chết cách đau thương. Suốt bốn mươi ngày, Chúa cho các sứ đồ gặp Ngài nhiều lần để dạy họ về Nước Trời. 4Khi họp mặt, Chúa căn dặn: “Các con đừng vội ra khỏi thành Giê-ru-sa-lem, nhưng phải ở lại chờ đợi điều Cha hứa, như ta đã nói trước. 5Vì Giăng chỉ làm lễ báp-tem bằng nước, nhưng ít ngày nữa các con sẽ được báp-tem bằng Thánh Linh.”

Chúa về trời

6Trong một buổi họp, các sứ đồ hỏi: “Thưa Chúa, có phải đây là lúc Chúa khôi phục nước Y-sơ-ra-ên không?” 7Chúa đáp: “Các con không nên tìm biết giờ khắc do Chúa Cha ấn định; việc đó thuộc quyền của Ngài, 8nhưng khi Thánh Linh giáng trên các con, các con sẽ nhận được quyền năng làm chứng cho ta tại Giê-ru-sa-lem, cả xứ Giu-đê, xứ Sa-ma-ri, và khắp thế giới.” 9Dạy bảo các sứ đồ xong, Chúa được tiếp rước lên trời đang khi họ ngắm nhìn Ngài. Một đám mây che khuất Chúa, không ai còn trông thấy nữa. 10Các sứ đồ còn đăm đăm nhìn lên trời, thình lình có hai người đàn ông mặc áo trắng đến gần 11hỏi họ: “Này các anh, các anh đứng ngóng lên trời làm chi? Chúa Giê-xu vừa được tiếp đón về trời cũng sẽ trở lại y như cách Ngài lên trời.”

Cầu nguyện trên phòng cao

12Các sứ đồ liền xuống núi Ô-liu, trở về Giê-ru-sa-lem. Núi ấy chỉ cách Giê-ru-sa-lem độ một cây số rưỡi. 13Họ họp nhau trên một phòng cao, là chỗ trọ của Phê-rơ, Giăng, Gia-cơ, Anh-rê, Phi-líp, Thô-mai, Ba-thế-lâm, Mã-thi, Gia-cơ con An-phê, Si-môn Xê-lốt và Giu-đe con Gia-cơ. 14Ngoài các sứ đồ còn có các nữ môn đệ, cùng bà Ma-ri, mẹ Chúa Giê-xu và các em trai Ngài. Tất cả đều đồng tâm bền chí cầu nguyện.

Mã-thư thay thế Giu-đa

15Một hôm, giữa buổi họp của 120 môn đệ của Chúa, Phê-rơ đứng lên phát biểu: 16“Thưa các anh em, lời Thánh kinh phải được ứng nghiệm. Trong một bài thơ của Đa-vít, Thánh Linh đã báo trước về Giu-đa, người điềm chỉ cho bọn bắt Chúa Giê-xu. 17Nó vốn thuộc hàng ngũ chúng ta, dự phần phục vụ với chúng ta. 18Nhưng nó phản bội, bán Chúa lấy tiền mua đất rồi té nhào xuống, bụng nứt ra, ruột đổ tung tóe. 19Chuyện ấy cả dân thành Giê-ru-sa-lem đều biết rõ, nên họ gọi miếng đất ấy là ‘Cánh đồng huyết’ (theo thổ ngữ là Hắc-ên đa-ma) 20đúng như sách Thi-thiên đã viết:
‘Nhà cửa nó hoang vắng tiêu điều,
Cư xá nó không còn ai lưu trú!’ và ‘Một người khác phải lãnh nhiệm vụ nó.’
21“Vậy bây giờ phải chọn một người đã cùng chúng ta theo Chúa suốt thời gian Ngài hoạt động, 22từ lúc Giăng bắt đầu làm báp-tem chờ đến ngày Chúa về trời. Phải cứ một người hiệp với chúng ta làm chứng cho mọi người biết Chúa đã sống lại.” 23Các môn đệ đề cử hai người là Giô-sép, con trai Ba-sa-ba (biệt danh là Giác-tu) và Mã-thư, 24rồi cầu nguyện: “Thưa Chúa, Ngài biết rõ lòng người. Xin Chúa chọn một trong hai người này thay thế Giu-đa 25để làm sứ đồ phục vụ Chúa, vì Giu-đa đã đào nhiệm để đi vào cõi hư vong. 26Họ bắt thăm trúng Mã-thư, nên ông được bổ nhiệm làm sứ đồ.