1

Gia phả Chúa Giê-xu


1Đây là gia phả của Chúa Cứu Thế Giê-xu, theo dòng dõi Đa-vít và Áp-ra-ham:
2Áp-ra-ham sinh Y-sác; Y-sác sinh Gia-cốp; Gia-cốp sinh Giu-đa và các con; 3Giu-đa sinh Pha-rê và Xa-ra (tên mẹ là Ta-ma); Pha-rê sinh Hết-rôm; Hết-rôm sinh A-ram; 4A-ram sinh A-mi-na-đáp; A-mi-na-đáp sinh Na-ách-son; Na-ách-son sinh Sanh-môn. 5Sanh-môn cưới Ra-háp, sinh Bô-ô; Bô-ô cưới Ru-tơ, sinh Ô-bết; Ô-bết sinh Gie-sê; 6Gie-sê sinh Đa-vít.
Vua Đa-vít sinh Sa-lô-môn (mẹ là bà góa U-ri);
7Sa-lô-môn sinh Rô-bô-am; Rô-bô-am sinh A-bi-gia; A-bi-gia sinh A-sa; 8A-sa sinh Giô-sa-phát; Giô-sa-phát sinh Giô-ram; Giô-ram sinh Ô-xia; 9Ô-xia sinh Giô-tham; Giô-tham sinh A-cha; A-cha sinh Ê-xê-chia;
10Ê-xê-chia sinh Ma-na-se; Ma-na-se sinh A-môn; A-môn sinh Giô-sia; 11Giô-sia sinh Giê-cô-nia và các con trước khi dân Do-thái bị lưu đày qua Ba-by-luân.
12Sau khi bị lưu đày, Giê-cô-nia sinh Sa-la-thiên; Sa-la-thiên sinh Xô-rô-ba-bên; 13Xô-rô-ba-bên sinh A-bi-út; A-bi-út sinh Ê-li-a-kim; Ê-li-a-kim sinh A-xô; 14A-xô sinh Xa-đốc; Xa-đốc sinh A-kim; A-kim sinh Ê-li-út; 15Ê-li-út sinh Ê-lê-a-sa; Ê-lê-a-sa sinh Ma-than; Ma-than sinh Gia-cốp; 16Gia-cốp sinh Giô-sép, chồng Ma-ri. Ma-ri sinh Chúa Giê-xu là Đấng Cứu Thế.
17Vậy, từ Áp-ra-ham đến vua Đa-vít có mười bốn thế hệ, từ vua Đa-vit đến thời kỳ lưu đày có mười bốn thế hệ và từ thời kỳ lưu đày đến Chúa Cứu Thế cũng có mười bốn thế hệ.

Chúa giáng sinh

18Sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu diễn tiến như sau: Cô Ma-ri đã đính hôn với Giô-sép, nhưng khi còn là trinh nữ, nàng chịu thai do Thánh Linh. 19Giô-sép, vị hôn phu của Ma-ri là người ngay thẳng, quyết định kín đáo từ hôn, vì không nỡ đễ nàng bị sỉ nhục công khai.
20Đang suy tính việc ấy, Giô-sép bỗng thấy một thiên sứ đến báo mộng: “Giô-sép, con cháu Đa-vít! Đừng ngại cưới Ma-ri làm vợ! Vì cô ấy chịu thai do Thánh Linh. 21Ma-ri sẽ sinh con trai, hãy đặt tên là Giê-xu vì Ngài sẽ cứu dân Ngài khỏi xiềng xích tội lỗi.”
22Việc xảy ra đúng như lời Thượng Đế đã bảo các nhà tiên tri loan báo:
23“Này, một trinh nữ sẽ chịu thai,
Và sinh hạ một Con trai,
Đặt tên Em-ma-nu-ên (Thượng Đế ở với chúng ta).”
24Giô-sép tỉnh dậy, liền theo lời thiên sứ dặn, cưới vợ về nhà 25nhưng không ăn ở với nhau cho đến khi Ma-ri sinh con, đặt tên là Giê-xu.