1

1Vào tháng tám năm thứ hai đời vua Đa-ri-út, tiên tri Xa-cha-ri (con Bê-rê-chi, cháu Y-đô) nhận được sứ điệp của Chúa Hằng Hữu như sau: 2“Chúa Hằng Hữu giận tổ tiên các ngươi lắm. 3Nhưng nếu các ngươi quay về với Ta, Ta sẽ trở lại cùng các ngươi. 4Đừng như tổ tiên các ngươi, vì các tiên tri thời trước kêu gào, bảo họ bỏ đường tà ác, nhưng họ nào có nghe. 5Tổ tiên các ngươi cũng như các tiên tri thời ấy đều đã qua đời cả. 6Tuy nhiên lời Ta, luật lệ Ta truyền cho các tiên tri, cuối cùng đã chinh phục lòng tổ tiên các ngươi. Họ ăn năn và nói: "Chúa Hằng Hữu đã xử chúng tôi đúng như Ngài bảo trước, trừng phạt những điều ác chúng tôi làm, đường tà chúng tôi theo."
7Ngày hai mươi bốn tháng mười một (tháng Sê-bát) năm thứ hai đời vua Đa-ri-út, tiên tri Xa-cha-ri (con Bê-rê-chi, cháu Y-đô) lại nhận được sứ điệp của Chúa Hằng Hữu. Xa-cha-ri thuật lại như sau:
8“Đêm ấy, tôi thấy một người cưỡi ngựa hồng đứng giữa đám cây sim trong một thung lũng hẹp. Đứng sau người ấy có nhiều ngựa hồng, ngựa nâu và ngựa trắng, 9Tôi hỏi thiên sứ đang nói chuyện với tôi: ‘Xin Chúa cho tôi biết ý nghĩa?' Thiên sứ đáp: Tôi sẽ cho ông biết.' 10,11Rồi người đứng giữa đám cây sim tức thiên sứ của Chúa Hằng Hữu lên tiếng đáp lời tôi: 'Chúa Hằng Hữu sai những người này đi tuần tra địa cầu.’ Những người cưỡi ngựa báo cáo với thiên sứ của Chúa Hằng Hữu: ’Chúng tôi đã tuần tra khắp địa cầu, mọi nơi đều bình an.' 12Nghe thế, thiên sứ của Chúa Hằng Hữu cầu nguyện: 'Lạy Chúa toàn năng, bảy mươi năm qua, cơn giận của Chúa đã trừng phạt Giê-ru-sa-lem và các thành Giu-đa. Đến bao giờ Chúa mới thương xót các thành ấy?' 13Chúa Hằng Hữu dùng lời từ tốn an ủi thiên sứ. 14Thiên sứ bảo tôi: 'Rao lên những lời này: Chúa vạn quân phán: Khi thấy hoàn cảnh của Giê-ru-sa-lem và Si-ôn, Ta giận lắm. 15Ta giận những dân ngoại đạo sống an ổn; vì trong khi Ta chỉ hơi giận dân Ta, dân ngoại đạo đã ra tay quá đáng. 16Cho nên, Chúa Hằng Hữu phán: Ta sẽ trở lại với Giê-ru-sa-lem trong tình thương xót, Đền thờ sẽ được xây lại, thành Giê-ru-sa-lem cũng vậy.
17'Hãy rao tiếp như sau: Chúa vạn quân phán: Các thành của dân Ta sẽ lại thịnh vượng như xưa, Chúa Hằng Hữu sẽ vỗ về Si-ôn, vì một lần nữa, Ngài chọn Giê-ru-sa-lem."'
18Tôi nhìn lên, thấy có bốn cái sừng. 19Tôi hỏi thiên sứ đang nói chuyện vói tôi: "Những sừng ấy là gì?" Thiên sứ đáp: "Đó là những sừng đã làm cho Giu-đa, Y-sơ-ra-ên và Giê-ru-sa-lem tan tác." 20Chúa Hằng Hữu cho tôi thấy bốn người thợ rèn. 21Tôi hỏi: "Những người này đến làm gì?" Thiên sứ đáp: "Họ đến để đánh các sừng đã làm cho Giu-đa tan tác không ngóc đầu lên được. Họ sẽ ném sừng của các nước ngoại đạo ấy xuống đất."